Mateo 27:1-66

  • Si Jesus gintugyan kay Pilato (1, 2)

  • Ginbitay ni Judas ang iya kaugalingon (3-10)

  • Si Jesus sa atubangan ni Pilato (11-26)

  • Ginyaguta sa kadam-an (27-31)

  • Ginlansang sa usok sa Golgotha (32-44)

  • Kamatayon ni Jesus (45-56)

  • Paglubong kay Jesus (57-61)

  • Lulubngan ginpabantayan (62-66)

27  Pagkaaga, ang tanan nga puno nga saserdote kag ang mga gulang sang katawhan nagsinapol kon paano nila mapapatay si Jesus.+  Sang magapos na ang iya mga kamot, gindala nila sia kag gintugyan kay Gobernador Pilato.+  Sang makita ni Judas, nga nagluib kay Jesus, nga ginpamatbatan sia sing kamatayon, ginbasol niya ang iya kaugalingon kag gin-uli ang 30 ka bilog nga pilak sa puno nga mga saserdote kag mga gulang.+  Nagsiling sia: “Nakasala ako sang gintugyan ko sa inyo ang dugo nga wala sing sala.” Nagsabat sila: “Ano ang labot namon sina? Problema mo na ina!”  Gani ginhaboy niya ang mga pilak sa templo. Dayon naglakat sia kag ginbitay niya ang iya kaugalingon.+  Ginpamulot sang puno nga mga saserdote ang pilak kag nagsiling: “Wala ginatugot sang kasuguan nga ibutang ini sa sagrado nga bahandian, kay bili ini sang dugo.”  Nagsugtanay sila nga ibakal ini nga kuarta sang duta sang maninihon agod lubngan sang mga dumuluong.  Gani, ina nga duta ginatawag nga Duta sang Dugo+ tubtob karon nga adlaw.  Sa amo natuman ang ginsiling paagi kay Jeremias nga manalagna: “Kag ginkuha nila ang 30 ka bilog nga pilak, ang bili nga ginkasugtan sang mga anak ni Israel nga ibakal sa iya, 10  kag ginbakal nila ang duta sang maninihon, suno sa ginsugo sa akon ni Jehova.”*+ 11  Sang gindala si Jesus sa atubangan sang gobernador, ginpamangkot sia sang gobernador: “Ikaw bala ang Hari sang mga Judiyo?” Si Jesus nagsabat: “Ikaw mismo ang nagsiling sina.”+ 12  Apang wala sia magsabat sa mga panumbungon sang puno nga mga saserdote kag sang mga gulang.+ 13  Gani nagsiling si Pilato sa iya: “Wala ka bala makabati sang ila madamo nga panumbungon batok sa imo?” 14  Apang wala gid sia magsabat bisan isa ka tinaga, amo nga natingala gid ang gobernador. 15  Kada kapiestahan sang Paskua, kinabatasan sang gobernador ang paghilway sa isa ka bilanggo nga ginapangayo sang mga tawo.+ 16  Sadto nga tion, may isa ka bantog nga bilanggo nga nagahingalan kay Barabas. 17  Gani sang nagtilipon sila, namangkot si Pilato: “Sin-o bala ang luyag ninyo nga buy-an ko, si Barabas ukon si Jesus nga ginatawag nga Cristo?” 18  Nakahibalo gid si Pilato nga gintugyan nila sia tungod nahisa sila. 19  Dugang pa, samtang nagapungko sia sa lingkuran nga hukmanan, ang iya asawa nagpadala sing mensahe sa iya, nga nagasiling: “Indi paghilabti inang matarong nga tawo, kay natublag gid ako sa akon damgo tuhoy sa iya.” 20  Apang ginhaylo sang puno nga mga saserdote kag sang mga gulang ang mga tawo nga pangayuon nga buy-an si Barabas+ kag ipapatay si Jesus.+ 21  Namangkot liwat ang gobernador: “Sin-o sa duha ang luyag ninyo nga buy-an ko?” Nagsabat sila: “Si Barabas.” 22  Namangkot si Pilato: “Kon amo, ano ang himuon ko kay Jesus nga ginatawag nga Cristo?” Nagsabat sila tanan: “Ibutang sia sa usok!”*+ 23  Namangkot sia: “Ngaa? Ano bala nga sala ang iya nahimo?” Apang nagbaskog pa gid ang ila singgit: “Ibutang sia sa usok!”+ 24  Sang makita ni Pilato nga wala na sia sing mahimo kag daw magkinagamo pa ang mga tawo, nagkuha sia sang tubig kag nanghinaw sang iya kamot sa atubangan sang mga tawo, nga nagasiling: “Wala ako sing salabton sa dugo sini nga tawo. Kamo ang manabat.” 25  Nagsabat ang tanan nga tawo: “Kami kag ang amon mga anak ang manabat sa iya dugo.”+ 26  Dayon ginbuy-an niya si Barabas apang ginpalatigo niya si Jesus+ kag gintugyan sa mga soldado agod patyon sa usok.+ 27  Dayon gindala sang mga soldado sang gobernador si Jesus sa puluy-an sang gobernador kag nagtipon sa palibot niya ang bug-os nga hubon sang mga soldado.+ 28  Gin-ubahan nila sia kag ginpasuksukan sang kunop nga eskarlata,+ 29  kag naghimo sila sang korona nga tunukon kag ginsuksok ini sa iya ulo. Ginpauyat nila sa iya tuo nga kamot ang tabun-ak. Dayon nagluhodluhod sila sa atubangan niya kag ginyaguta sia, nga nagasiling: “Mabuhi ang Hari sang mga Judiyo!” 30  Ginduplaan nila sia,+ ginkuha ang tabun-ak sa iya kamot kag ginhanot ini sa iya ulo. 31  Sang mayaguta nila sia, gin-uba nila ang kunop kag ginpasuksukan sia sang iya bayo kag gindala sia sa gua agod ilansang sa usok.+ 32  Sang nagapagua sila, nasugata nila si Simon nga taga-Cirene. Ginpilit nila sia sa pagpas-an sang usok sang pag-antos*+ ni Jesus. 33  Pag-abot nila sa lugar nga ginatawag Golʹgo·tha, nga kon sayuron, Lugar sang Bagol,+ 34  ginhatagan nila sia sang alak nga may simbog nga mapait;+ apang sang matilawan niya ini, wala niya ini gin-inom. 35  Sang nalansang na nila sia sa usok, ginpartida nila ang iya mga bayo paagi sa pagabutgabot,*+ 36  kag nagpungko sila didto kag nagbantay sa iya. 37  Nagbutang man sila sing nasulat nga panumbungon batok sa iya sa ibabaw sang iya ulo: “Amo ini si Jesus ang Hari sang mga Judiyo.”+ 38  Dayon ginbutang nila sa usok ang duha ka kawatan sa tupad niya, ang isa sa iya tuo kag ang isa sa iya wala.+ 39  Kag ang mga nagaalagi naglungolungo sang ila ulo+ kag nagpasipala sa iya.+ 40  Nagsiling sila: “Ikaw nga nagasiling nga gub-on mo ang templo kag patindugon ini liwat sa sulod sang tatlo ka adlaw,+ luwasa ang imo kaugalingon! Kon ikaw anak sang Dios, panaug ka sa usok sang pag-antos!”*+ 41  Amo man sina ang yaguta sang puno nga mga saserdote, sang mga escriba kag sang mga gulang. Nagsiling sila:+ 42  “Ginluwas niya ang iban, apang indi niya maluwas ang iya kaugalingon! Kon sia amo ang Hari sang Israel,+ magpanaug sia karon sa usok sang pag-antos,* kag magapati kami sa iya. 43  Nagsalig sia sa Dios, gani kon nahamuot ang Dios sa iya, luwason sia sang Dios,+ kay nagsiling sia, ‘Ako ang Anak sang Dios.’”+ 44  Amo man sina ang yaguta sa iya sang mga kawatan nga yara sa mga usok sa tupad niya.+ 45  Halin sang ikan-om nga oras* tubtob sang ikasiam nga oras,* nagdulom ang bug-os nga duta.+ 46  Sang mga ikasiam nga oras, nagsinggit si Jesus sing mabaskog: “Eʹli, Eʹli, laʹma sa·bach·thaʹni?” nga kon sayuron, “Dios ko, Dios ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?”+ 47  Pagkabati sini, ang iban nga nagatindog didto nagsiling: “Ginatawag sini nga tawo si Elias.”+ 48  Sa gilayon ang isa sa ila nagdalagan kag nagkuha sang espongha kag gintusmog ini sa maaslom nga alak. Dayon gintakod niya ini sa punta sang tabun-ak kag ginpainom ini sa iya.+ 49  Apang ang iban sa ila nagsiling: “Pabay-i sia! Tan-awon naton kon makari si Elias sa pagluwas sa iya.” 50  Nagsinggit liwat si Jesus sing mabaskog, kag gintugyan ang iya espiritu.*+ 51  Kag ang kurtina sang santuaryo+ napihak+ halin sa ibabaw paidalom,+ kag naglinog, kag naglitik ang mga igang. 52  Nabuksan ang mga lulubngan,* kag nagtalabog ang bangkay sang madamo nga balaan nga nagtulog sa kamatayon 53  kag nakita ini sang madamo nga tawo. (Pagkatapos mabanhaw si Jesus, ang iban nga mga tawo nga naggua halin sa patyo nagsulod sa balaan nga siudad.) 54  Ang opisyal sang mga soldado kag ang mga kaupod niya nga nagabantay kay Jesus hinadlukan gid sang mabatyagan nila ang linog kag makita ang mga nagkalatabo. Nagsiling sila: “Matuod gid nga sia amo ang Anak sang Dios.”+ 55  Kag madamo nga babayi sa unhan ang nagatan-aw. Nagsunod sila kay Jesus halin sa Galilea sa pag-alagad sa iya.+ 56  Kaupod nila si Maria Magdalena kag si Maria nga iloy ni Santiago kag ni Joses kag ang iloy sang mga anak nga lalaki ni Zebedeo.+ 57  Sang kahapunanon na, nag-abot ang isa ka manggaranon nga tawo nga taga-Arimatea. Ang iya ngalan amo si Jose kag isa man sia ka disipulo ni Jesus.+ 58  Nagkadto sia kay Pilato kag nagpangayo sing pahanugot nga sia na ang malubong kay Jesus.+ Gani nagmando si Pilato nga ihatag ini sa iya.+ 59  Ginkuha ni Jose ang bangkay, ginsamburan ini sang matinlo kag maayo nga klase sang linen,+ 60  kag ginhamyang ini sa iya bag-o nga lulubngan*+ nga ginguhab niya sa igang. Pagkatapos mapaligid ang daku nga bato sa puertahan sang lulubngan,* naglakat sia. 61  Apang si Maria Magdalena kag ang isa pa ka Maria nagpabilin didto, nga nagapungko sa atubangan sang lulubngan.+ 62  Adlaw sadto sang paghanda para sa Adlaw nga Inugpahuway.+ Sang masunod nga adlaw, nagtipon ang puno nga mga saserdote kag ang mga Fariseo sa atubangan ni Pilato. 63  Nagsiling sila: “Ginuo, nadumduman namon nga sang buhi pa inang impostor, nagsiling sia, ‘Pagligad sang tatlo ka adlaw banhawon ako.’+ 64  Gani, magmando ka nga bantayan ang lulubngan tubtob sa ikatlo nga adlaw kay basi magkari ang iya mga disipulo kag kawaton sia+ kag magsiling sila sa mga tawo, ‘Ginbanhaw sia!’ Kag ining naulihi nga panglimbong mangin malain pa sa nahauna.” 65  Si Pilato nagsiling sa ila: “Magdala kamo sang guardia. Lakat kamo kag pabantayi ninyo ini sing maayo.” 66  Gani naglakat sila kag ginmarkahan ang bato nga nagatakop sa lulubngan kag ginpabantayan ini.

Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “Patya sia sa usok!”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Mga alas 12 sang udto.
Mga alas tres sang hapon.
Ukon “kag napatay.”
Ukon “handumanan nga mga lulubngan.”
Ukon “handumanan nga lulubngan.”
Ukon “handumanan nga lulubngan.”