Mateo 23:1-39

  • Escriba, Fariseo indi pag-iluga (1-12)

  • Escriba, Fariseo makaluluoy (13-36)

  • Panganduhoy ni Jesus para sa Jerusalem (37-39)

23  Dayon nagsiling si Jesus sa mga tawo kag sa iya mga disipulo:  “Gintangdo sang mga escriba kag mga Fariseo ang ila kaugalingon nga magbulos kay Moises.  Gani tumana ninyo ang tanan nila nga ginasiling, apang indi ninyo pag-iluga ang ila ginahimo, kay lain ang ila ginahimo sa ila ginahambal.+  Ang ila mga pagsulundan kaangay sang mabug-at nga mga lulan nga ginapapas-an nila sa mga tawo,+ apang sila mismo indi luyag nga tandugon ini bisan sang ila tudlo.+  Luyag nila ipakita sa mga tawo ang tanan nila nga ginahimo.+ Ginapalapad nila ang mga kahonkahon nga may unod nga kasulatan nga ginabutang nila sa ila agtang kag butkon subong pangamlig*+ kag ginapalaba nila ang plekos sang ila mga bayo.+  Luyag nila magpungko sa nahauna* nga mga pulungkuan nga para sa dungganon nga mga bisita sa mga sinalusalo kag sa nahauna nga mga pulungkuan sa mga sinagoga+  kag luyag nila nga tamyawon sila sang mga tawo sa mga tiendahan kag tawgon nga Rabbi.*  Apang, indi kamo magpatawag nga Rabbi, kay isa lang ang inyo Manunudlo,+ kag kamo tanan mag-ulutod.  Indi man kamo magtawag nga amay bisan kay sin-o sa duta, kay isa lang ang inyo Amay+ nga yara sa langit. 10  Indi man kamo magpatawag nga mga lider, kay isa lang ang inyo Lider kag sia amo ang Cristo. 11  Apang ang labaw sa inyo mangin alagad ninyo.+ 12  Ang nagapakataas sang iya kaugalingon paubson,+ kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason.+ 13  “Makaluluoy kamo nga mga escriba kag mga Fariseo, kamo nga mga salimpapaw! Kay ginatakpan ninyo ang puertahan sang Ginharian sang langit sa mga tawo; kamo mismo wala nagasulod, kag wala man ninyo ginatugutan ang mga luyag magsulod.+ 14 * —— 15  “Makaluluoy kamo nga mga escriba kag mga Fariseo, kamo nga mga salimpapaw!+ Kay ginatabok ninyo ang kadagatan kag ginalatas ang kadutaan agod himuon nga proselita* ang isa ka tawo, kag kon proselita na sia, ginahimo ninyo sia nga takus sa Gehenna* kag sobra pa kalain sangsa inyo. 16  “Makaluluoy kamo nga mga bulag nga manugtuytoy+ nga nagasiling, ‘Kon ang bisan sin-o magpanumpa sa templo, indi kinahanglan nga tumanon niya ini; apang kon ang bisan sin-o magpanumpa sa bulawan sang templo, kinahanglan tumanon gid niya ini.’+ 17  Mga buangbuang kag mga bulag! Ano gid bala ang mas importante, ang bulawan ukon ang templo nga nagapabalaan sang bulawan? 18  Nagasiling man kamo, ‘Kon ang bisan sin-o magpanumpa sa halaran, indi kinahanglan nga tumanon niya ini; apang kon ang bisan sin-o magpanumpa sa dulot nga yara sa sini, kinahanglan tumanon gid niya ini.’ 19  Mga bulag! Ano gid bala ang mas importante, ang dulot ukon ang halaran nga nagapabalaan sang dulot? 20  Gani, ang nagapanumpa sa halaran nagapanumpa sa sini kag sa tanan nga yara sa halaran; 21  kag ang nagapanumpa sa templo nagapanumpa sa sini kag sa Isa nga nagaistar diri;+ 22  kag ang nagapanumpa sa langit nagapanumpa sa trono sang Dios kag sa Isa nga nagapungko sa sini. 23  “Makaluluoy kamo nga mga escriba kag mga Fariseo, kamo nga mga salimpapaw! kay nagahatag kamo sang ikanapulo sang hierbabuena kag sang eneldo kag sang comino,*+ apang ginapatumbayaan ninyo ang mas importante nga mga sugo sang Kasuguan may kaangtanan sa katarungan,+ kaluoy,+ kag katutom. Dapat ini himuon, apang wala ginapatumbayaan ang iban pa nga mga sugo.+ 24  Mga bulag nga manugtuytoy,+ ginasala ninyo ang hamlok+ apang ginatulon ninyo ang kamelyo!+ 25  “Makaluluoy kamo nga mga escriba kag mga Fariseo, kamo nga mga salimpapaw! Kay ginatinluan ninyo ang gua lang nga bahin sang kopa kag pinggan,+ apang ang sulod sini puno sang kakagod+ kag pagpatuyang.+ 26  Bulag nga Fariseo, tinlui anay ang sulod sang kopa kag pinggan agod ang gua sini mangin matinlo man. 27  “Makaluluoy kamo nga mga escriba kag mga Fariseo, kamo nga mga salimpapaw!+ kay kaangay kamo sang mga lulubngan+ nga ginpaputi kag matahom tan-awon sa gua apang sa sulod puno sang tul-an sang mga patay nga tawo kag sang tanan nga sahi sang kahigkuan. 28  Kaangay man kamo sini, kay kon tan-awon kamo sang mga tawo daw matarong gid kamo, apang sa sulod puno kamo sang pagkasalimpapaw kag pagkamalinapason.+ 29  “Makaluluoy kamo nga mga escriba kag mga Fariseo, kamo nga mga salimpapaw!+ Kay ginatukod ninyo ang mga lulubngan sang mga manalagna kag ginapatahom ang mga lulubngan* sang mga matarong,+ 30  kag nagasiling kamo, ‘Kon nagkabuhi kami sa mga panahon sang amon mga katigulangan, wala kami kuntani magbuylog sa ila sa pagpatay sa mga manalagna.’ 31  Gani, nagasaksi kamo batok sa inyo kaugalingon nga mga anak kamo sang mga nagpatay sa mga manalagna.+ 32  Gani, tapusa ninyo ang ginsuguran sang inyo mga katigulangan. 33  “Mga man-ug, mga kaliwat sang dalitan nga mga man-ug,+ paano kamo makapalagyo sa silot sang Gehenna?*+ 34  Bangod sini, nagapadala ako sa inyo sang mga manalagna+ kag maalam nga mga tawo kag mga manunudlo.+ Ang iban sa ila patyon ninyo,+ kag ang iban pa patyon ninyo sa usok. Ang iban bunalon+ ninyo sa inyo mga sinagoga, kag ang iban pa gid lagson ninyo+ sa mga siudad, 35  gani manabat kamo sa dugo sang tanan nga matarong nga napatay sa duta, halin sa dugo sang matarong nga si Abel+ tubtob sa dugo ni Zacarias nga anak ni Baraquias, nga ginpatay ninyo sa tunga sang santuaryo kag sang halaran.+ 36  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ini tanan magaabot sa sini nga kaliwatan. 37  “Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay sang mga manalagna kag nagabato sang mga ginpadala sa imo!+ Makapila nga gintinguhaan ko nga tipunon ang imo mga anak kaangay sang isa ka munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak! Apang indi kamo luyag sini.+ 38  Ang inyo balay pabay-an sa inyo.+ 39  Kay nagasiling ako sa inyo, halin karon, indi na ninyo ako makita tubtob nga magsiling kamo, ‘Pakamaayuhon ang isa nga nagakari sa ngalan ni Jehova!’”*+

Footnote

Ukon “Ginapalapad nila ang ila mga filacteria.”
Ukon “pinakamaayo.”
Ukon “Manunudlo.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Ukon “agod kumbertihon.” Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ang hierbabuena, eneldo, kag comino mahamot nga mga tanom nga ginahimo nga panakot.
Ukon “handumanan nga mga lulubngan.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.