Mateo 22:1-46

  • Ilustrasyon tuhoy sa punsion (1-14)

  • Dios kag Cesar (15-22)

  • Pamangkot sa pagkabanhaw (23-33)

  • Duha ka pinakaimportante nga sugo (34-40)

  • Ang Cristo bala anak ni David? (41-46)

22  Nagsabat pa gid si Jesus sa ila paagi sa mga ilustrasyon. Nagsiling sia:  “Ang Ginharian sang langit mahimo ipaanggid sa isa ka hari nga naghanda sing punsion sa kasal+ para sa iya anak.  Ginsugo niya ang iya mga ulipon nga tawgon na ang mga inagda sa punsion, apang indi sila magtambong.+  Ginsugo niya ang iban pa nga mga ulipon. Nagsiling sia, ‘Isiling ninyo sa mga inagda: “Handa na ang panyaga, naihaw na ang akon mga toro nga baka kag pinatambok nga mga sapat, kag handa na ang tanan. Kari na kamo sa punsion sa kasal.”’  Apang wala sila magsapak. Naglakat sila, ang isa sa iya uma, ang isa pa sa iya negosyo.+  Ang iban naman nagdakop sa iya mga ulipon, kag ginbunal sila kag ginpamatay.  “Naakig gid ang hari kag ginsugo niya ang iya mga soldado nga pamatyon ang mga nagpamatay sang iya mga ulipon kag sunugon ang ila siudad.+  Dayon ginsilingan niya ang iya mga ulipon, ‘Handa na ang punsion sa kasal, ugaling ang mga inagda indi takus.+  Gani kadto kamo sa mga dalan pagua sa siudad, kag agdaha ninyo sa punsion ang tanan nga inyo masugata.’+ 10  Gani, ang mga ulipon nagkadto sa mga dalan kag gin-agda nila ang tanan nga ila masugata, malain man ukon maayo; kag ang kalan-an sa punsion napuno sang mga bisita.* 11  “Sang nagsulod ang hari sa pagtan-aw sa mga bisita, nakita niya didto ang isa ka tawo nga wala nagasuksok sing bayo para sa kasal. 12  Ginpamangkot sia sang hari, ‘Abyan, ngaa nakasulod ka diri nga wala nagasuksok sing bayo para sa kasal?’ Wala sia makasabat. 13  Gani nagsiling ang hari sa iya mga alagad, ‘Gapusa ninyo ang iya kamot kag tiil kag ihaboy sia sa kadudulman sa gua. Didto magahibi sia kag magapabagrot sang iya mga ngipon.’ 14  Pagkatapos sini, nagsiling si Jesus: “Kay madamo ang gin-agda, apang diutay lang ang ginpili.” 15  Naglakat ang mga Fariseo kag naghimbon kon paano nila sia madakop paagi sa iya ginahambal.+ 16  Dayon ginpakadto nila sa iya ang ila mga disipulo, upod ang pila ka katapo sang partido sang mga Herodes,+ kag nagsiling sila sa iya: “Manunudlo, nahibaluan namon nga tampad ka kag nagatudlo sang dalanon sang Dios suno sa kamatuoran, kag wala ka sing ginapasulabi nga tawo, kay wala ka nagatan-aw kon sin-o sila. 17  Gani, sugiri kami, ano sa banta mo? Ginatugot bala sang kasuguan ang pagbayad sing buhis sa Cesar* ukon ginadumili ini?” 18  Apang bangod nahibaluan ni Jesus ang ila malain nga tinutuyo, nagsiling sia: “Mga salimpapaw, ngaa ginatilawan ninyo ako? 19  Ipakita ninyo sa akon ang sensilyo nga ginabayad sa buhis.” Gindala nila sa iya ang isa ka denario.* 20  Nagsiling sia sa ila: “Kay sin-o bala ini dagway kag ngalan?” 21  Nagsabat sila: “Iya sang Cesar.” Dayon nagsiling sia sa ila: “Gani, ihatag ninyo sa Cesar ang mga butang nga iya sang Cesar, apang sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.”+ 22  Pagkabati nila sini, natingala sila, gani ginbiyaan nila sia kag naglakat. 23  Sina man nga adlaw, nagpalapit sa iya ang mga Saduceo nga wala nagapati sa pagkabanhaw+ kag ginpamangkot sia:+ 24  “Manunudlo, si Moises nagsiling: ‘Kon ang isa ka lalaki mapatay nga wala sing anak, dapat pangasaw-on sang iya utod ang iya balo agod makapanganak sila para sa iya utod nga napatay.’+ 25  Karon, may pito ka mag-utod nga lalaki diri anay. Nangasawa ang kamagulangan, apang napatay sia nga wala sing anak. Gani, ginpangasawa sang ikaduha ang iya balo. 26  Apang, napatay man sia nga wala sing anak. Gani, ginpangasawa sang ikatlo ang balo kag amo man ang natabo sa iya kag sa tanan nga mag-utod tubtob sa ikapito. 27  Sang ulihi, napatay ang babayi. 28  Gani, sa pagkabanhaw, sin-o sa pito ang mangin bana niya? Kay tanan sila napamana niya.” 29  Nagsabat si Jesus: “Sala gid kamo, bangod wala kamo makahangop sang Kasulatan ukon sang gahom sang Dios;+ 30  kay sa pagkabanhaw, ang mga tawo indi na magpangasawa ukon magpamana, kundi mangin kaangay sila sang mga anghel sa langit.+ 31  Tuhoy sa pagkabanhaw sang mga patay, wala bala ninyo mabasahi ang ginsiling sang Dios sa inyo: 32  ‘Ako ang Dios ni Abraham kag ang Dios ni Isaac kag ang Dios ni Jacob’?+ Dios sia sang mga buhi, kag indi sang mga patay.”+ 33  Pagkabati sini, nahayanghag ang mga tawo sa iya pagpanudlo.+ 34  Sang mabatian sang mga Fariseo nga napahipos ni Jesus ang mga Saduceo, ulupod sila nga nagpalapit sa iya. 35  Ang isa sa ila nga isa ka manunudlo sang Kasuguan, nagpamangkot sa pagtilaw sa iya: 36  “Manunudlo, ano bala ang pinakaimportante nga sugo sa Kasuguan?”+ 37  Nagsabat sia: “‘Higugmaa si Jehova* nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag* kag sa bug-os mo nga hunahuna.’+ 38  Amo ini ang nahauna kag pinakaimportante nga sugo. 39  Ang ikaduha, nga kaangay man sini, amo ini: ‘Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’+ 40  Ang bug-os nga Kasuguan, kag ang ginsiling sang mga Manalagna napasad sa sining duha ka sugo.”+ 41  Samtang yara pa ang mga Fariseo, ginpamangkot sila ni Jesus:+ 42  “Ano bala ang masiling ninyo tuhoy sa Cristo? Kay sin-o sia anak?” Nagsabat sila: “Kay David.”+ 43  Nagsiling sia sa ila: “Kon amo, ngaa si David nga gintuytuyan sang balaan nga espiritu+ nagtawag sa iya nga Ginuo, kag nagsiling, 44  ‘Si Jehova* nagsiling sa akon Ginuo: “Pungko ka sa akon tuo tubtob mahimo ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil”’?+ 45  Gani, kon gintawag sia ni David nga Ginuo, paano nga sia anak niya?”+ 46  Wala gid sing nakasabat sa iya pamangkot, kag halin sadto, wala na sing nangahas nga magpamangkot sa iya.

Footnote

Ukon “nagasaliay sa lamesa.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.