Mateo 6:1-34

 • SERMON SA BUKID (1-34)

  • Likawi ang pakitakita nga pagkamatarong (1-4)

  • Kon paano mangamuyo (5-15)

   • Modelo nga pangamuyo (9-13)

  • Pagpuasa (16-18)

  • Bahandi sa duta kag langit (19-24)

  • Untati ang pagkabalaka (25-34)

   • Unaha ang Ginharian (33)

6  “Mag-andam kamo nga ang inyo pagkamatarong indi lamang pakitakita sa mga tawo,+ kay kon himuon ninyo ini wala na kamo sing padya halin sa inyo Amay nga yara sa langit.  Gani kon maghatag kamo sing dulot tungod sa kaluoy,* indi kamo magpatunog sing trumpeta kaangay sang ginahimo sang mga salimpapaw sa mga sinagoga kag sa mga dalan, agod dayawon sila sang mga tawo. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, nabaton na nila ang ila bug-os nga padya.  Kon maghatag kamo sing dulot tungod sa kaluoy, indi pagpahibalua ang inyo wala nga kamot sang ginahimo sang inyo tuo nga kamot,  agod ang inyo dulot tungod sa kaluoy mangin sa tago. Sa amo ang inyo Amay nga nagatan-aw sa tago magapadya sa inyo.+  “Subong man, kon magpangamuyo kamo, indi kamo mangin kaangay sang mga salimpapaw,+ kay luyag nila magpangamuyo nga nagatindog sa mga sinagoga kag sa mga ginsang-an sang mayor nga mga dalan agod makita sang mga tawo.+ Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, nabaton na nila ang ila bug-os nga padya.  Apang kon magpangamuyo kamo, magsulod kamo sa inyo kuarto kag isira ang puertahan, kag mangamuyo sa inyo Amay nga indi makita.+ Kag ang inyo Amay nga nagatan-aw sa tago magapadya sa inyo.  Kon magpangamuyo kamo, indi ninyo pagsulitsulita ang inyo ginasiling, subong sang ginahimo sang mga tawo sang mga pungsod, kay nagahunahuna sila nga pamatian sila sang Dios kon madamo ang ila ginasiling.  Gani, indi kamo mangin kaangay sa ila, kay nahibaluan sang inyo Amay ang inyo ginakinahanglan+ bisan wala pa kamo makapangayo sa iya.  “Gani, mangamuyo kamo sing subong sini:+ “‘Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon+ ang imo ngalan.+ 10  Magkari ang imo Ginharian.+ Matuman ang imo kabubut-on+ sa duta subong sang sa langit.+ 11  Hatagi kami sang amon pagkaon* para sa sini nga adlaw;+ 12  kag patawara kami sang amon mga sala,* subong nga ginapatawad man namon ang mga nakasala* sa amon.+ 13  Buligi kami agod indi kami madaug sang pagsulay,+ kag luwasa kami sa isa nga malauton.’+ 14  “Kay kon ginapatawad ninyo ang mga nakasala sa inyo, patawaron man kamo sang inyo langitnon nga Amay;+ 15  apang kon wala ninyo ginapatawad ang mga nakasala sa inyo, indi man kamo pagpatawaron sang inyo Amay sa inyo mga sala.+ 16  “Kon magpuasa kamo,+ untati ninyo ang pagpakita sing nawong nga masinulub-on kaangay sang mga salimpapaw, kay ginapabay-an nila ang ila dagway agod mahibaluan sang mga tawo nga nagapuasa sila.+ Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, nabaton na nila ang ila bug-os nga padya. 17  Apang kon magpuasa kamo, manghiso kamo kag manghilam-os, 18  agod wala sing makahibalo nga nagapuasa kamo, luwas lang sa inyo Amay nga indi makita. Kag ang inyo Amay nga nagatan-aw sa tago magapadya sa inyo. 19  “Untati ninyo ang pagtipon sing mga bahandi para sa inyo kaugalingon diri sa duta+ nga sa diin may sapatsapat kag tuktok nga nagapang-ut-ot, kag sa diin may kawatan nga nagasulod kag nagapangawat. 20  Sa baylo, magtipon kamo sing mga bahandi para sa inyo kaugalingon didto sa langit+ nga sa diin wala sing sapatsapat kag tuktok nga nagapang-ut-ot,+ kag sa diin wala sing kawatan nga nagasulod kag nagapangawat. 21  Kay kon diin ang inyo bahandi, didto man ang inyo tagipusuon. 22  “Ang mata amo ang suga sang lawas.+ Gani, kon ang inyo mata nakapokus,* ang inyo bug-os nga lawas masanag.* 23  Apang kon ang inyo mata mahisaon,*+ ang inyo bug-os nga lawas madulom. Kon ang kapawa nga yara sa inyo madulom, tuman gid kadulom sang inyo bug-os nga lawas! 24  “Wala sing tawo nga makapaulipon sa duha ka agalon; kay dumtan niya ang isa kag higugmaon ang isa,+ ukon unungan niya ang isa kag tamayon ang isa. Indi kamo makapaulipon sing dungan sa Dios kag sa Manggad.+ 25  “Bangod sini nagasiling ako sa inyo: Untati ninyo ang pagkabalaka+ sa inyo kabuhi,* kon ano ang inyo kaunon ukon imnon ukon isuksok.+ Indi bala ang kabuhi* sang tawo labi pa sangsa pagkaon kag sa bayo?+ 26  Tan-awa ang nagalupad nga mga pispis;+ wala sila nagasab-ug sing binhi ukon nagaani ukon nagatipon sing pagkaon sa mga bodega. Apang, ginapakaon sila sang inyo langitnon nga Amay. Indi bala mas importante pa kamo sangsa ila? 27  Sin-o sa inyo ang makadugang sa iya kabuhi sing bisan isa lang ka maniko* paagi sa pagkabalaka?+ 28  Subong man, ngaa nagakabalaka kamo tuhoy sa inyo bayo? Magtuon kamo kon paano nagatubo ang mga liryo sa latagon; wala sila nagapangabudlay ukon nagahabol sang ila bayo; 29  apang nagasiling ako sa inyo nga bisan si Solomon+ sa bug-os niya nga pagkahalangdon wala makasuksok sing bayo nga kaangay sang isa sa ila. 30  Kon ginapapanaptan sang Dios kaangay sini ang mga tanom sa latagon nga yari karon kag buas idap-ong sa pugon, indi bala labi nga panaptan niya kamo, kamo nga diutay sing pagtuo? 31  Gani indi gid kamo magkabalaka+ kag magsiling, ‘Ano ang aton kaunon?’ ukon, ‘Ano ang aton imnon?’ ukon, ‘Ano ang aton isuksok?’+ 32  Kay amo ini ang maukod nga ginahimud-usan sang mga pungsod. Nahibaluan sang inyo langitnon nga Amay nga kinahanglan ninyo ini tanan. 33  “Gani, padayon ninyo nga unahon ang pagpangita sa Ginharian kag sa pagkamatarong sang Dios, kag ini tanan idugang sa inyo.+ 34  Gani indi gid ninyo pagkabalak-i ang buas,+ kay ang buas may kaugalingon nga mga kabalaka. Ang tagsa ka adlaw may kaugalingon nga mga palaligban.

Footnote

Ukon “dulot para sa imol.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “tinapay.”
Sa literal, “utang.”
Sa literal, “nakautang.”
Ukon “maathag.” Sa literal, “simple.”
Ukon “puno sang kapawa.”
Sa literal, “malain; malaut.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Tan-awa ang Apendise B14.