Mateo 24:1-51

 • TANDA SANG PRESENSIA SANG CRISTO (1-51)

  • Inaway, kakulang sa pagkaon, linog (7)

  • Ibantala ang maayong balita (14)

  • Dakung kapipit-an (21, 22)

  • Tanda sang Anak sang tawo (30)

  • Kahoy nga higuera (32-34)

  • Kaangay sang adlaw ni Noe (37-39)

  • Padayon nga magbantay (42-44)

  • Matutom kag malaut nga ulipon (45-51)

24  Samtang nagalakat si Jesus halin sa templo, nagpalapit sa iya ang iya mga disipulo agod ipakita sa iya ang templo.  Nagsiling sia sa ila: “Nakita ninyo ini tanan, indi bala? Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, wala gid sing bisan isa ka bato diri nga mabilin sa ibabaw sang isa ka bato nga indi marumpag.”+  Samtang nagapungko sia sa Bukid sang mga Olibo, nagpalapit sa iya ang mga disipulo nga silahanon lang. Nagsiling sila: “Sugiri kami, san-o bala ini matabo, kag ano bala ang tanda sang imo presensia*+ kag sang hingapusan sang sistema sang mga butang?”*+  Nagsabat si Jesus: “Mag-andam kamo nga wala sing makapatalang sa inyo,+  kay madamo ang magakari nga nagagamit sang akon ngalan kag magasiling, ‘Ako amo ang Cristo,’ kag madamo ang ila mapatalang.+  Makabati kamo sang mga inaway sa nagkalainlain nga lugar. Indi kamo dapat magkahadlok, kay dapat ini matabo, apang indi pa ini ang katapusan.+  “Magailinaway ang mga pungsod kag subong man ang mga ginharian,+ kag may kakulang sa pagkaon+ kag mga linog sa nagkalainlain nga mga lugar.+  Ini tanan pamuno pa lang sang kasakit.*  “Dayon dalhon kamo sang mga tawo sa kapipit-an+ kag patyon nila kamo,+ kag dumtan kamo sang tanan nga pungsod bangod sa akon ngalan.+ 10  Madamo man ang masandad kag magaluibay sila kag magadinumtanay. 11  Magagua ang madamo nga butig nga mga manalagna kag magapatalang sang madamo;+ 12  kag bangod sang pagdamo sang kalautan, ang gugma sang madamo nga tawo magabugnaw. 13  Apang ang nagbatas* tubtob sa katapusan maluwas.+ 14  Kag ining maayong balita sang Ginharian ibantala sa bug-os nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod,+ kag dayon magaabot ang katapusan. 15  “Gani, kon makita ninyo nga nagatindog sa balaan nga lugar ang makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang kahapayan, nga ginsiling paagi kay Daniel nga manalagna,+ (ang nagabasa nagakinahanglan sing paghangop agod mahangpan ini), 16  sa amo nga tion, ang mga yara sa Judea dapat magpalagyo sa mga bukid.+ 17  Ang yara sa atop sang balay indi na magsulod pa sa iya balay sa pagkuha sang iya pagkabutang, 18  kag ang yara sa uma indi na magpauli sa pagkuha sang iya kunop. 19  Makaluluoy ang mga nagabusong kag ang mga nagapasuso sang lapsag sa sina nga mga adlaw! 20  Padayon kamo nga magpangamuyo nga ang inyo pagpalagyo indi matabo sa tigtulugnaw, ukon sa Adlaw nga Inugpahuway; 21  kay sa amo nga tion magaabot ang dakung kapipit-an+ nga wala pa gid matabo halin sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon, kag indi na gid ini matabo liwat.+ 22  Kag kon yadto nga mga adlaw wala ginpalip-ot, wala sing tawo nga maluwas; apang tungod sa mga pinili yadto nga mga adlaw palip-uton.+ 23  “Kon may magsiling sa inyo, ‘Yari ang Cristo,’+ ukon, ‘Didto sia!’ Indi gid kamo magpati.+ 24  Kay magagua ang butig nga mga Cristo kag butig nga mga manalagna+ kag magahimo sila sing dalagku nga mga tanda kag mga kalatingalahan agod patalangon,+ kon mahimo, bisan ang mga pinili. 25  Tandai gid ninyo, ginapaandaman ko na kamo sini sa wala pa ini matabo. 26  Gani, kon may mga tawo nga magsiling sa inyo, ‘Yara sia sa kamingawan,’ indi kamo magkadto didto. Kag kon magsiling sila: ‘Yara sia sa hulot,’ indi gid kamo magpati.+ 27  Kay ang presensia* sang Anak sang tawo kaangay sang kilat nga nagakirab halin sa sidlangan tubtob sa katundan.+ 28  Kon diin may patay nga lawas, didto man nagatipon ang mga agila.+ 29  “Sa gilayon sa tapos sang kapipit-an sa sina nga mga adlaw, ang adlaw magadulom,+ kag ang bulan indi na magsanag, kag ang mga bituon magakalahulog halin sa langit, kag ang gamhanan nga mga butang sa langit magatay-ug.+ 30  Dayon makita sa langit ang tanda sang Anak sang tawo, kag ang tanan nga tribo sa duta magapukpok sang ila dughan sa kalisod,+ kag makita nila ang Anak sang tawo+ nga nagakari sa mga panganod sang langit nga may gahom kag daku nga himaya.+ 31  Kag ipadala niya ang iya mga anghel upod ang mabaskog nga tunog sang trumpeta, kag tipunon nila ang iya mga pinili halin sa apat ka direksion, halin sa isa ka punta sang langit tubtob sa pihak.+ 32  “Tun-i ninyo karon ang ilustrasyon gikan sa kahoy nga higuera: Kon ang bag-o nga mga sanga sini magapanalingsing na, mahibaluan ninyo nga malapit na ang tingadlaw.+ 33  Subong man, kon makita ninyo ini tanan, mahibaluan ninyo nga malapit na sia sa mga puertahan.+ 34  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ini nga kaliwatan indi gid magtaliwan tubtob mahanabo ini tanan. 35  Ang langit kag duta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan.+ 36  “Tuhoy sina nga adlaw kag oras, wala gid sing nakahibalo+ bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay lamang.+ 37  Kay ang presensia* sang Anak sang tawo+ kaangay sang adlaw ni Noe.+ 38  Kay kaangay sang panahon sang wala pa ang Baha, ang mga tawo nagakaon kag nagainom, nagapangasawa kag nagapamana, tubtob sa adlaw nga nagsulod si Noe sa arka,+ 39  kag wala gid sila magtalupangod tubtob nga nag-abot ang Baha kag nag-anod sa ila tanan,+ kaangay man sini ang matabo sa presensia sang Anak sang tawo. 40  May duha ka tawo sa uma; ang isa kuhaon kag ang isa ibilin. 41  Duha ka babayi ang nagagaling; ang isa kuhaon kag ang isa ibilin.+ 42  Gani, padayon kamo nga magbantay, kay wala kamo makahibalo kon ano nga adlaw magaabot ang inyo Ginuo.+ 43  “Apang hibalua ninyo ang isa ka butang: Kon ang tagbalay nakahibalo kon ano nga oras sa gab-i magaabot ang kawatan,+ kuntani magabantay gid sia agod indi pagsudlon sang kawatan ang iya balay.+ 44  Bangod sini maghanda man kamo,+ kay sa oras nga wala ninyo ginapaabot, ang Anak sang tawo magaabot. 45  “Sin-o gid bala ang matutom kag mainandamon* nga ulipon nga gintangdo sang iya agalon sa pagdumala sa iya panimalay, sa paghatag sa ila sang ila pagkaon sa nagakaigo nga tion?+ 46  Malipayon yadto nga ulipon nga sa pag-abot sang iya agalon, masapwan sia nga nagahimo sang iya buluhaton!+ 47  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, tangduan niya sia sa pagdumala sa tanan niya nga pagkabutang. 48  “Apang kon ang malaut nga ulipon magsiling sa iya kaugalingon, ‘Ang akon agalon madugayan pa sa pagbalik,’+ 49  kag bunalon niya ang iya kaupod nga mga ulipon kag magaupod sa pagkaon kag sa pag-inom sa kilala nga mga palahubog, 50  ang agalon sina nga ulipon magaabot sa adlaw nga wala niya ginapaabot kag sa oras nga wala niya mahibalui,+ 51  kag silutan niya sia sing mabug-at gid kag ibutang sia sa lugar sang mga salimpapaw. Didto magahibi sia kag magapabagrot sang iya mga ngipon.+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sang tion.” Tan-awa ang Glossary.
Kaangay sa pagpasakit sang babayi nga manugbata.
Ukon “ang nagabatas.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “maalamon.”