Mateo 4:1-25

  • Ginsulay sang Yawa si Jesus (1-11)

  • Nagbantala si Jesus sa Galilea (12-17)

  • Una nga mga disipulo (18-22)

  • Si Jesus nagbantala, nagpanudlo, kag nagpang-ayo (23-25)

4  Pagkatapos sadto, gintuytuyan si Jesus sang espiritu sang Dios pakadto sa kamingawan. Didto natabo ang pagsulay+ sa iya sang Yawa+  sang gingutom sia pagkatapos nga nagpuasa sia sing 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i.  Sina nga tion, ang Panulay+ nagsiling sa iya: “Kon ikaw anak sang Dios, sugua ining mga bato nga mangin mga tinapay.”  Apang nagsabat sia: “Nasulat na: ‘Ang tawo indi sa tinapay lamang mabuhi kundi sa tagsa ka pulong nga nagagua sa baba ni Jehova.’”*+  Dayon, gindala sia sang Yawa sa balaan nga siudad,+ kag ginbutang sia sa ibabaw sang pader sang templo+  kag ginsilingan sia: “Kon ikaw anak sang Dios, maglumpat ka, kay nasulat na: ‘Suguon niya ang iya mga anghel,’ kag ‘Sal-on ka nila, agod indi makaigo sa bato ang imo tiil.’”+  Ginsilingan sia ni Jesus: “Nasulat man: ‘Indi mo pag-ibutang sa pagtilaw si Jehova* nga imo Dios.’”+  Gindala pa gid sia sang Yawa sa mataas katama nga bukid, kag ginpakita sa iya ang tanan nga ginharian sang kalibutan kag ang gahom kag manggad sini.+  Kag ginsilingan niya sia: “Ini tanan ihatag ko sa imo kon magyaub ka kag maghimo sing isa ka buhat sang pagsimba sa akon.” 10  Apang ginsilingan sia ni Jesus: “Palayo ka, Satanas! Kay nasulat na: ‘Si Jehova* nga imo Dios ang dapat mo simbahon,+ kag sia lamang ang hatagan mo sing sagrado nga pag-alagad.’”+ 11  Gani ginbayaan sia sang Yawa,+ kag ang mga anghel nag-abot kag nag-alagad sa iya.+ 12  Karon sang nabatian niya nga gindakop si Juan,+ nagkadto sia sa Galilea.+ 13  Kag paghalin niya sa Nazaret, nag-abot sia kag nag-istar sa Capernaum+ sa higad sang dagat sa distrito sang Zebulon kag Neptali, 14  agod matuman ang ginsiling paagi kay Isaias nga manalagna: 15  “O duta sang Zebulon kag Neptali, sa dalan nayon sa ubay sang dagat, sa tabok sang Jordan, sa Galilea sang mga pungsod! 16  Ang mga tawo nga yara sa kadulom nakakita sang daku nga kasanag, kag ang mga yara sa lugar sang landong sang kamatayon nasilakan sang kapawa.”+ 17  Sugod sadto, ginsugdan ni Jesus ang pagbantala, nga nagasiling: “Maghinulsol kamo, kay ang Ginharian sang langit malapit na.”+ 18  Sang nagalakat sia sa higad sang Dagat sang Galilea,* nakita niya nga nagaladlad sang pukot sa dagat ang duha ka mag-utod nga mangingisda+ nga si Simon nga ginatawag Pedro,+ kag si Andres. 19  Kag ginsilingan niya sila: “Magsunod kamo sa akon, kay himuon ko kamo nga mga mangingisda sang mga tawo.”+ 20  Sa gilayon ginbayaan nila ang mga pukot, kag nagsunod sa iya.+ 21  Sang nagpadayon sia sa paglakat, nakita niya sa sakayan ang duha pa ka mag-utod, nga si Santiago kag si Juan.+ Upod nila ang ila amay nga si Zebedeo. Nagapuna sila sang ila mga pukot sang gintawag niya sila.+ 22  Sa gilayon ginbayaan nila ang sakayan kag ang ila amay, kag nagsunod sa iya. 23  Dayon nagkadto sia sa bug-os nga Galilea,+ nga nagapanudlo sa ila mga sinagoga+ kag nagabantala sing maayong balita sang Ginharian kag nagapang-ayo sang tanan nga sahi sang balatian kag kasablagan sang mga tawo.+ 24  Ang balita tuhoy sa iya naglapnag sa bug-os nga Siria, gani gindala nila sa iya ang tanan nga nagaantos sang nagkalainlain nga balatian kag kasakit,+ ang mga ginsudlan sang demonyo,+ mga kuyapon,+ kag mga paralisado, kag gin-ayo niya sila. 25  Gani nagsunod sa iya ang madamo nga tawo halin sa Galilea, Decapolis,* Jerusalem, Judea, kag halin sa tabok sang Jordan.

Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Isa ka linaw; ginatawag man ini sa Biblia nga Linaw sang Genesaret kag Dagat sang Tiberias.
Tan-awa ang Glossary.