Mateo 25:1-46

  • TANDA SANG PRESENSIA SANG CRISTO (1-46)

    • Tuhoy sa napulo ka birhen (1-13)

    • Tuhoy sa mga talanton (14-30)

    • Karnero kag kanding (31-46)

25  “Ang Ginharian sang langit mahimo mapaanggid sa napulo ka birhen nga nagkuha sang ila mga suga+ agod sugataon ang kalaslon nga nobyo.+  Ang lima sa ila buangbuang, kag ang lima mainandamon.*+  Kay ang mga buangbuang nagdala sang ila mga suga apang wala sila magbalon sing dugang nga lana,  samtang ang mga mainandamon nagdala sang ila mga suga kag nagbalon sang suludlan nga may lana.  Bangod madugay mag-abot ang nobyo, gintuyo sila tanan kag natulugan.  Sang tungang-gab-i na may nagsinggit: ‘Yari na ang nobyo! Gua kamo kag sugataa ninyo sia.’  Gani nagbangon ang napulo ka birhen kag ginhanda nila ang ila mga suga.+  Ang mga buangbuang nagsiling sa mga mainandamon, ‘Hatagi kami sang inyo lana, kay nagapiraw na ang amon mga suga.’  Ang mga mainandamon nagsabat: ‘Kon hatagan namon kamo basi kulangon kami. Magkadto na lang kamo sa mga nagabaligya kag magbakal.’ 10  Sang naglakat sila agod magbakal sing lana, nag-abot man ang nobyo. Ang nakahanda nga mga birhen nag-upod sa iya sa punsion.+ Kag pagsulod gid nila, ginsiraduhan dayon ang puertahan. 11  Sang ulihi, nag-abot man ang iban nga mga birhen. Nagsiling sila, ‘Ginuo, Ginuo, buksi kami!’+ 12  Nagsabat sia, ‘Wala ako makakilala sa inyo.’ 13  “Gani, magpadayon kamo sa pagbantay,+ bangod wala kamo makahibalo sang adlaw ukon sang oras.+ 14  “Kay ang Ginharian kaangay sang isa ka tawo nga magalakbay sa iban nga pungsod. Gani, gintawag niya ang iya mga ulipon kag gintugyan sa ila ang iya mga pagkabutang.+ 15  Ginhatagan niya ang isa sing lima ka talanton,* ang isa sing duha, kag ang isa pa gid sing isa. Ang kada isa sa ila suno sa iya ikasarang, dayon naglakbay sia sa iban nga pungsod. 16  Ang isa nga nakabaton sing lima ka talanton naglakat kag nagnegosyo dayon, kag nakaginansia sia sing lima pa. 17  Amo man ang ginhimo sang isa nga nakabaton sing duha, kag nakaginansia sia sing duha pa. 18  Apang ang ulipon nga nakabaton sing isa lang naglakat kag nagkutkot sa duta, kag ginlubong ang kuarta* sang iya agalon. 19  “Pagligad sang malawig nga tion, nag-abot ang agalon kag nakighusay sa mga ulipon.+ 20  Ang isa nga nakabaton sing lima ka talanton nagpalapit kag nagdala sing lima pa ka talanton. Nagsiling sia, ‘Agalon, gintugyan mo sa akon ang lima ka talanton; tan-awa, nakaginansia ako sing lima pa ka talanton.’+ 21  Nagsiling ang iya agalon: ‘Dalayawon gid ang ginhimo mo, maayo kag matutom nga ulipon! Bangod matutom ka sa diutay nga mga butang, itangdo ko ikaw sa madamo pa nga butang.+ Magkalipay ka upod sa imo agalon.’+ 22  Nagpalapit man ang isa nga nakabaton sing duha ka talanton kag nagsiling, ‘Agalon, gintugyan mo sa akon ang duha ka talanton; tan-awa, nakaginansia ako sing duha pa ka talanton.’+ 23  Nagsiling ang iya agalon, ‘Dalayawon gid ang ginhimo mo, maayo kag matutom nga ulipon! Bangod matutom ka sa diutay nga mga butang, itangdo ko ikaw sa madamo pa nga butang. Magkalipay ka upod sa imo agalon.’ 24  “Sang ulihi nagpalapit ang ulipon nga nakabaton sing isa ka talanton kag nagsiling: ‘Agalon, nahibaluan ko nga ikaw estrikto gid nga tawo. Ginaani mo ang wala mo ginsab-ug kag ginatipon mo ang wala mo ginpahanginan.+ 25  Gani hinadlukan ako kag naglakat kag ginlubong ang imo talanton sa duta. Yari ang imo talanton.’ 26  Nagsiling ang iya agalon: ‘Malaut kag uyaya nga ulipon! Nahibaluan mo gali nga ginaani ko ang wala ko ginsab-ug kag ginatipon ang wala ko ginpahanginan. 27  Kuntani ginpatago mo ang akon kuarta* sa bangko, agod pag-abot ko mabaton ko ini lakip ang saka. 28  “‘Gani, kuhaa ninyo sa iya ang talanton kag ihatag ini sa ulipon nga may napulo ka talanton.+ 29  Kay ang may yara hatagan sing dugang pa, kag magabugana sia. Apang ang wala, bisan ang yara sa iya kuhaon pa.+ 30  Ang ulipon nga wala sing pulos ihaboy sa kadudulman sa gua. Didto magahibi sia kag magapabagrot sang iya mga ngipon.’ 31  “Kon ang Anak sang tawo+ mag-abot sa iya himaya, kaupod ang tanan nga anghel,+ magapungko sia gilayon sa iya mahimayaon nga trono. 32  Tipunon sa iya atubangan ang tanan nga pungsod, kag painpainon niya ang katawhan kaangay sang pagpain sang manugbantay sa mga karnero kag mga kanding. 33  Ibutang niya ang mga karnero+ sa iya tuo, apang ang mga kanding sa iya wala.+ 34  “Kag ang Hari magasiling sa mga yara sa iya tuo: ‘Kari, kamo nga ginpakamaayo sang akon Amay, panublia ninyo ang Ginharian nga gin-aman sa inyo halin sang pagtukod sa kalibutan. 35  Kay gingutom ako kag ginpakaon ninyo ako; gin-uhaw ako kag ginpainom ninyo ako. Estranghero ako kag gin-abiabi ninyo ako;+ 36  hubo ako kag ginpanaptan ninyo ako.+ Nagmasakit ako kag gin-atipan ninyo ako. Nabilanggo ako kag ginduaw ninyo ako.’+ 37  Kag ang mga matarong magasabat sa iya: ‘Ginuo, san-o ka namon nakita nga gutom kag ginpakaon ka, ukon nauhaw kag ginpainom ka?+ 38  San-o ka namon nakita nga estranghero kag gin-abiabi ka, ukon hubo kag ginpanaptan ka? 39  San-o ka namon nakita nga nagmasakit ukon nabilanggo kag ginduaw ka namon?’ 40  Nagsabat ang Hari, ‘Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, sang ginhimo ninyo ini sa isa sining akon labing kubos nga mga utod, ginhimo ninyo ini sa akon.’+ 41  “Kag magasiling sia sa mga yara sa iya wala, ‘Palayo kamo sa akon,+ kamo nga ginpakamalaut sang Dios, pakadto sa kalayo nga wala sing katapusan+ nga gin-aman sa Yawa kag sa iya mga anghel.+ 42  Kay gingutom ako, apang wala ninyo ako ginpakaon; kag gin-uhaw ako, apang wala ninyo ako ginpainom. 43  Estranghero ako, apang wala ninyo ako pag-abiabiha; hubo, apang wala ninyo ako ginpanaptan; nagmasakit kag nabilanggo, apang wala ninyo ako gin-atipan.’ 44  Kag magapamangkot man sila: ‘Ginuo, san-o ka namon nakita nga gutom ukon uhaw ukon estranghero ukon hubo ukon nagmasakit ukon nabilanggo kag wala kami nag-alagad sa imo?’ 45  Kag magasabat sia sa ila: ‘Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, sang wala ninyo ginhimo ini sa isa sining mga labing kubos, wala ninyo ginhimo ini sa akon.’+ 46  Maagom nila ang kamatayon nga wala sing katapusan,+ apang ang mga matarong magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan.”+

Footnote

Ukon “maalamon.”
Ang Griego nga talanton katumbas sang 20.4 ka kilo. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “pilak.”
Sa literal, “pilak.”