Mateo 7:1-29

 • SERMON SA BUKID (1-27)

  • Untati ang paghukom (1-6)

  • Padayon sa pagpangayo, pagpangita, pagpanuktok (7-11)

  • Bulawanon nga Sugo (12)

  • Makitid nga gawang (13, 14)

  • Makilala sa bunga 15-23)

  • Balay sa igang, balay sa balas (24-27)

 • Nahayanghag sa panudlo ni Jesus (28, 29)

7   “Untati ninyo ang paghukom+ agod indi kamo paghukman sang Dios;  kay kon paano kamo nagahukom, amo man ang paghukom+ sang Dios sa inyo, kag kon ano nga talaksan ang ginagamit ninyo sa iban, amo man nga talaksan ang gamiton nila sa inyo.+  Gani, ngaa ginatalupangod mo ang dagami sa mata sang imo utod, apang wala mo ginatalupangod ang balayan sa imo mata?+  Ukon paano mo masiling sa imo utod, ‘Ipakuha sa akon ang dagami sa imo mata,’ samtang may balayan sa imo mata?  Salimpapaw! Kuhaa anay ang balayan sa imo mata, agod makakita ka sing maayo sa pagkuha mo sing dagami sa mata sang imo utod.  “Indi ninyo pag-ihatag ang mga butang nga iya sang Dios sa mga ido, ukon ihaboy ang inyo mga perlas sa mga baboy,+ kay basi tasakon lamang nila ini kag halitan kamo.  “Padayon kamo sa pagpangayo, kag kamo pagahatagan;+ padayon kamo sa pagpangita, kag kamo makakita; padayon kamo sa pagpanuktok, kag kamo pagabuksan;+  kay ang tanan nga nagapangayo makabaton,+ kag ang tanan nga nagapangita makakita, kag ang tanan nga nagapanuktok pagabuksan.  Kay sin-o sa inyo ang magahatag sing bato sa iya anak kon magpangayo sia sing tinapay? 10  Ukon magahatag sing man-ug kon magpangayo sia sing isda? 11  Gani, kon kamo nga mga makasasala makahibalo maghatag sing maayo nga regalo sa inyo mga anak, daw ano pa gid ang inyo Amay sa langit! Ihatag gid niya ang maayo nga mga butang+ sa mga nagapangayo sa iya.+ 12  “Gani, himua ninyo sa inyo isigkatawo ang tanan nga luyag ninyo nga himuon nila sa inyo.+ Amo ini ang kahulugan sang Kasuguan kag sang sinulatan sang mga Manalagna.+ 13  “Magsulod kamo sa makitid nga gawang,+ kay masangkad ang gawang kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang nagaagi sa sini; 14  apang makitid ang gawang kag mabudlay ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang nakatultol sini.+ 15  “Mag-andam kamo sa butig nga mga manalagna+ nga nagapalapit sa inyo kag nagapakunokuno nga mga karnero,+ apang ang matuod mabangis gali sila nga mga lobo.+ 16  Makilala ninyo sila sa ila mga bunga. Indi kamo makapamupo sing mga ubas sa tunukon nga mga tanom ukon sing mga igos* sa mga gamhon.+ 17  Subong man, ang tanan nga maayo nga kahoy nagapamunga sing maayo nga bunga, apang ang tanan nga malain nga kahoy nagapamunga sing malain nga bunga.+ 18  Ang maayo nga kahoy indi makapamunga sing malain nga bunga kag ang malain nga kahoy indi makapamunga sing maayo nga bunga.+ 19  Ang tanan nga kahoy nga wala nagapamunga sing maayo nga bunga ginapulod kag ginadap-ong sa kalayo.+ 20  Gani, makilala ninyo sila sa ila mga bunga.+ 21  “Indi tanan nga nagasiling sa akon, ‘Ginuo, Ginuo,’ makasulod sa Ginharian sang langit, kundi ang nagahimo lamang sang kabubut-on sang akon Amay sa langit.+ 22  Madamo ang magasiling sa akon sa sina nga adlaw: ‘Ginuo, Ginuo,+ wala bala kami nagtagna sa imo ngalan, kag nagtabog sang mga demonyo sa imo ngalan, kag naghimo sing mga milagro sa imo ngalan?’+ 23  Apang isiling ko sa ila: ‘Wala ako makakilala sa inyo! Palayo kamo sa akon, kay nagahimo kamo sing malain!’+ 24  “Gani, ang tanan nga nagapamati kag nagatuman sining akon mga ginatudlo mangin kaangay sang tawo nga mainandamon, nga nagtukod sang iya balay sa igang.+ 25  Sang nagbunok ang ulan kag nagbaha kag nagwaswas ang mabaskog nga hangin sa balay, wala ini matumba, kay gintukod ini sa igang. 26  Apang, ang tanan nga nagapamati kag wala nagatuman sining akon mga ginatudlo mangin kaangay sang tawo nga buangbuang, nga nagtukod sang iya balay sa balas.+ 27  Sang nagbunok ang ulan kag nagbaha kag nagwaswas ang mabaskog nga hangin sa balay,+ natumba ini kag narumpag.” 28  Sa tapos ini mahambal ni Jesus, ang mga tawo nahayanghag sa iya paagi sang pagpanudlo,+ 29  kay nagatudlo sia sa ila kaangay sang tawo nga may awtoridad,+ kag indi kaangay sang ila mga escriba.

Footnote

Bunga sang kahoy nga higuera.