Mateo 19:1-30

  • Pag-asawahay kag pagdiborsio (1-9)

  • Dulot nga pagkadiminyo (10-12)

  • Mga bata ginpakamaayo ni Jesus (13-15)

  • Manggaranon nga pamatan-on (16-24)

  • Sakripisyo para sa Ginharian (25-30)

19  Pagkatapos mahambal ini ni Jesus, naghalin sia sa Galilea kag nagkadto sa mga dulunan sang Judea sa tabok sang Jordan.+  Nagsunod man sa iya ang madamo nga tawo, kag gin-ayo niya sila didto.  Kag nagpalapit ang mga Fariseo agod tilawan sia. Nagpamangkot sila: “Ginatugot bala sang kasuguan nga diborsiohan sang isa ka lalaki ang iya asawa sa bisan ano nga kabangdanan?”+  Nagsabat sia: “Wala bala ninyo mabasahi nga sa ginsuguran gintuga niya sila nga lalaki kag babayi+  kag nagsiling: ‘Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa* sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa ka unod’?+  Gani indi na sila duha, kundi isa ka unod. Gani, ang gintingob* sang Dios, indi pagbulagon sang tawo.”+  Nagpamangkot sila: “Kon amo, ngaa nagsugo si Moises nga maghatag sing papeles sa diborsio agod diborsiohan sia?”+  Nagsabat sia: “Bangod sang katig-a sang inyo tagipusuon, nagtugot si Moises nga diborsiohan ninyo ang inyo asawa,+ apang indi amo sini ang kahimtangan sa ginsuguran.+  Nagasiling ako sa inyo nga ang bisan sin-o nga magdiborsio sang iya asawa kag magpangasawa sang iban nagapanghilahi, luwas lang kon ang iya asawa naghimo sing seksuwal nga imoralidad.”*+ 10  Ang mga disipulo nagsiling sa iya: “Kon amo ina ang kahimtangan sang mag-asawa, maayo pa nga indi na lang magpangasawa.” 11  Nagsabat sia: “Indi tanan makasunod sini, kundi ang mga may dulot lamang.+ 12  Kay ang iban natawo nga mga eunuco,* kag ang iban pa ginhimo nga eunuco sang mga tawo, kag may iban nga eunuco nga ginhimo ang ila kaugalingon nga eunuco tungod sa Ginharian sang langit. Ang makasunod sini maghimo sini.”+ 13  Dayon, may mga tawo nga nagdala sa iya sang mga bata agod pakamaayuhon niya kag ipangamuyo sila, apang ginsaway sila sang mga disipulo.+ 14  Apang, nagsiling si Jesus: “Pabay-i ninyo ang mga bata, kag indi pagtinguhai nga punggan sila sa pagpalapit sa akon, kay ang Ginharian sang langit ila sang mga kaangay nila.”+ 15  Kag gintungtong niya ang iya mga kamot sa ila, dayon naglakat sia. 16  May nagpalapit sa iya kag nagpamangkot: “Manunudlo, ano bala ang maayo nga dapat ko himuon agod matigayon ang kabuhi nga wala sing katapusan?”+ 17  Nagsabat sia: “Ngaa nagapamangkot ka sa akon kon ano ang maayo? Isa lamang ang maayo.+ Apang, kon luyag mo matigayon ang kabuhi, padayon nga tumana ang mga sugo.”+ 18  Nagpamangkot sia: “Ano nga mga sugo?” Nagsabat si Jesus: “Indi ka magpatay,+ indi ka magpanghilahi,+ indi ka magpangawat,+ indi ka magsaksi sing binutig,+ 19  padunggi ang imo amay kag ang imo iloy,+ kag higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.”+ 20  Ang pamatan-on nagsiling sa iya: “Ginatuman ko na ini tanan; ano pa ang himuon ko?” 21  Nagsabat si Jesus: “Kon luyag mo mangin himpit,* lakat ka kag ibaligya ang imo mga pagkabutang kag ihatag ang kuarta sa mga imol, kag makatigayon ka sing bahandi sa langit;+ kag kari ka, mangin sumulunod ko.”+ 22  Pagkabati sini sang pamatan-on, naglakat sia nga masinulub-on, kay madamo ang iya pagkabutang.+ 23  Apang nagsiling si Jesus sa iya mga disipulo: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga mabudlay para sa manggaranon nga tawo nga magsulod sa Ginharian sang langit.+ 24  Nagasiling pa gid ako sa inyo, mas mahapos pa para sa kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom sangsa manggaranon nga tawo nga magsulod sa Ginharian sang Dios.”+ 25  Sang mabatian ini sang mga disipulo, natingala gid sila kag nagpamangkot: “Kon amo, may maluwas pa bala?”+ 26  Gintulok sila ni Jesus kag nagsiling: “Kon sa tawo lang imposible gid ini, apang sa Dios ang tanan nga butang posible.”+ 27  Dayon nagsiling si Pedro sa iya: “Ginbiyaan namon ang tanan kag nagsunod sa imo; ano gid bala ang mabaton namon?”+ 28  Nagsabat si Jesus: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, himuon sang Dios ang tanan nga butang nga bag-o kon ang Anak sang tawo magpungko sa iya mahimayaon nga trono. Sa sina nga tion, kamo nga nagsunod sa akon magapungko man sa 12 ka trono agod hukman ang 12 ka tribo sang Israel.+ 29  Kag ang tanan nga nagbiya sang mga balay ukon mga utod nga lalaki ukon mga utod nga babayi ukon amay ukon iloy ukon mga anak ukon mga duta tungod sa akon ngalan magabaton sing isa ka gatos ka pilo kag magapanubli sing kabuhi nga wala sing katapusan.+ 30  “Apang madamo nga nauna nga mangin ulihi, kag ulihi nga mauna.+

Footnote

Ang Hebreo nga tinaga nagakahulugan “magtapik, magpilit sing maayo, subong nga gintapik sang papilit.”
Sa literal, “gingutahan sing tingob.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “bug-os.”