Mateo 12:1-50

  • Si Jesus, “Ginuo sang Adlaw nga Inugpahuway” (1-8)

  • Gin-ayo ang naitus nga kamot (9-14)

  • Hinigugma nga alagad sang Dios (15-21)

  • Gintabog ang mga demonyo paagi sa balaan nga espiritu (22-30)

  • Indi mapatawad nga sala (31, 32)

  • Kahoy makilala sa bunga sini (33-37)

  • Tanda ni Jonas (38-42)

  • Kon ang demonyo magbalik (43-45)

  • Iloy kag mga utod ni Jesus (46-50)

12  Isa sadto ka tion, nag-agi si Jesus sa kaumhan sang trigo sa Adlaw nga Inugpahuway. Ang iya mga disipulo gingutom, gani nagpangutol sila sang mga uhay sang trigo kag nagkaon sini.+  Sang nakita ini sang mga Fariseo, nagsiling sila sa iya: “Ang imo mga disipulo nagahimo sang wala ginatugot sang kasuguan nga himuon sa Adlaw nga Inugpahuway.”+  Nagsabat sia: “Wala bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang gingutom sia kag ang iya mga kaupdanan?+  Nagsulod sia sa balay sang Dios kag nagkaon sila sang mga tinapay nga gindulot sa Dios.*+ Wala sila ginatugutan sang kasuguan sa pagkaon sini, kundi ang mga saserdote lamang.+  Ukon wala bala ninyo mabasahi sa Kasuguan nga ang mga saserdote sa templo nagapangabudlay sa mga Adlaw nga Inugpahuway, apang wala sila gihapon nakasala?+  Apang ginasiling ko sa inyo nga yari diri ang isa nga mas importante pa sangsa templo.+  Apang kon nahangpan ninyo ang kahulugan sini, ‘Kaluoy ang luyag ko,+ indi halad,’+ kuntani wala ninyo ginpakamalaut ang mga wala nakasala.  Kay ang Anak sang tawo Ginuo sang Adlaw nga Inugpahuway.”+  Sang naghalin sia didto, nagsulod sia sa ila sinagoga, 10  kag may isa ka tawo didto nga naitus* ang kamot.+ Agod may isumbong batok sa iya, may mga tawo nga nagpamangkot sa iya, “Ginatugot bala sang kasuguan ang pagpang-ayo sa Adlaw nga Inugpahuway?”+ 11  Nagsabat sia: “Kon kamo may isa ka karnero kag mahulog ini sa buho sa Adlaw nga Inugpahuway, sin-o sa inyo ang indi magkuha sini sa buho?+ 12  Ang isa ka tawo mas importante pa sangsa isa ka karnero! Gani ginatugot sang kasuguan ang paghimo sing maayo sa Adlaw nga Inugpahuway.” 13  Dayon nagsiling sia sa tawo: “Untaya ang imo kamot.” Gin-untay niya ini, kag nag-ayo ini kag nangin kaangay sang iya pihak nga kamot. 14  Apang ang mga Fariseo naggua kag nagkonsabuhay sa pagpatay sa iya. 15  Sang mahibaluan ini ni Jesus, naghalin sia didto. Madamo man ang nagsunod sa iya,+ kag gin-ayo niya ang tanan nga masakiton, 16  apang ginpaandaman niya sila nga indi nila sia pag-ipanugidsugid,+ 17  agod matuman ang ginsiling paagi kay Isaias nga manalagna: 18  “Tan-awa! Ang akon alagad+ nga akon ginpili, ang akon hinigugma, nga ginakahamut-an ko!*+ Ibutang ko sa iya ang akon espiritu,+ kag ipahibalo niya sa mga pungsod ang katarungan. 19  Indi sia makigbais+ ukon magsinggit, kag wala sing makabati sang iya tingog sa mayor nga mga dalan. 20  Indi niya pagbalion ang tabun-ak nga nadugmok, kag indi niya pagpalungon ang pabilo nga nagapiraw,+ tubtob mapaluntad niya sing madinalag-on ang katarungan. 21  Sa pagkamatuod, sa iya ngalan magalaum ang mga pungsod.”+ 22  Kag gindala nila sa iya ang isa ka tawo nga nangin bulag kag apa sang ginsudlan sia sang demonyo. Gin-ayo niya sia, gani ang apa nakahambal kag nakakita. 23  Kag ang tanan nga tawo natingala kag nagsiling: “Sia ayhan ang Anak ni David?” 24  Sang mabatian ini sang mga Fariseo, nagsiling sila: “Ini nga tawo nagatabog sang mga demonyo paagi kay Beelzebub,* ang manuggahom sang mga demonyo.”+ 25  Sang nahibaluan niya ang ila ginahunahuna, nagsiling sia sa ila: “Ang tanan nga ginharian nga nabahinbahin mahapay, kag ang tanan nga siudad ukon panimalay nga nabahinbahin indi makatindog. 26  Sing kaanggid, kon si Satanas nagatabog kay Satanas, nabahinbahin sia; kon amo paano makatindog ang iya ginharian? 27  Kag kon nagatabog ako sang mga demonyo paagi kay Beelzebub, paagi kay sin-o sila ginatabog sang inyo mga sumulunod? Gani ipakita sang inyo mga sumulunod nga sala kamo. 28  Apang kon nagatabog ako sang mga demonyo paagi sa espiritu sang Dios, ang Ginharian sang Dios nag-abot kag wala ninyo ini matalupangdi.+ 29  Ukon paano makasulod ang isa sa balay sang makusog nga tawo sa pagkuha sang iya pagkabutang kon indi anay niya sia paggapuson? Dayon makuha na niya ang iya mga pagkabutang. 30  Ang indi dampig sa akon batok sa akon, kag ang wala nagapanipon upod sa akon nagapalapta.+ 31  “Bangod sini nagasiling ako sa inyo, ang tanan nga sahi sang sala kag pasipala sang mga tawo mapatawad, apang ang pasipala sa espiritu indi mapatawad.+ 32  Halimbawa, ang bisan sin-o nga maghambal batok sa Anak sang tawo mapatawad;+ apang ang bisan sin-o nga maghambal batok sa balaan nga espiritu indi mapatawad sa sini nga sistema sang mga butang* ukon sa palaabuton.+ 33  “Kon ang imo kahoy maayo, ang bunga sini maayo man; kon ang imo kahoy malain, ang bunga sini malain man. Ang kahoy makilala sa bunga sini.+ 34  Kaliwat sang mga man-ug,+ paano kamo makahambal sang maayo nga mga butang, kay malaut kamo? Kay sa kabuganaan sang tagipusuon nagahambal ang baba.+ 35  Ang maayo nga tawo nagapagua sang maayo nga mga butang halin sa iya maayo nga bahandi, apang ang malain nga tawo nagapagua sang malain nga butang halin sa iya malain nga bahandi.+ 36  Nagasiling ako sa inyo nga sa Adlaw sang Paghukom ang tagsa ka tawo manabat+ tungod sa iya ginahambal nga wala sing pulos; 37  kay paagi sa imo ginahambal ipahayag ka nga matarong, kag paagi sa imo ginahambal pakamalauton ka.” 38  Gani ang pila ka escriba kag Fariseo nagsiling sa iya: “Manunudlo, luyag namon makakita sang isa ka tanda halin sa imo.”+ 39  Nagsabat sia: “Ang isa ka malaut kag makihilahion* nga kaliwatan padayon nga nagapangita sang isa ka tanda, apang wala sing tanda nga ihatag sa sini nga kaliwatan luwas sa tanda ni Manalagna Jonas.+ 40  Kay subong nga si Jonas nagpabilin sa tiyan sang daku nga isda sing tatlo ka adlaw kag tatlo ka gab-i,+ magapabilin man ang Anak sang tawo sa lulubngan sing tatlo ka adlaw kag tatlo ka gab-i.+ 41  Sa Adlaw sang Paghukom, ang mga taga-Ninive mabanhaw upod sini nga kaliwatan kag pakamalauton nila ini nga kaliwatan kay naghinulsol sila bangod sa ginbantala ni Jonas.+ Apang ang isa nga labaw pa kay Jonas yari diri.+ 42  Sa Adlaw sang Paghukom, ang rayna sang bagatnan banhawon upod sini nga kaliwatan kag pakamalauton niya ini nga kaliwatan bangod nagkari sia halin sa malayo nga duta agod magpamati sa kaalam ni Solomon.+ Apang ang isa nga labaw pa kay Solomon yari diri.+ 43  “Kon ang demonyo makagua sa tawo, magalibot sia sa mga lugar nga wala sing tubig sa pagpangita sing palahuwayan apang wala sia sing makita.+ 44  Dayon magasiling sia, ‘Mabalik ako sa balay nga akon ginhalinan,’ kag pagbalik niya, makita niya nga wala sing nagaistar sa balay, matinlo ini kag nadekorasyunan. 45  Gani malakat sia kag manghagad sang pito ka demonyo nga malaut pa sa iya, kag pagsulod nila, magaistar sila didto; kag ang kahimtangan sini nga tawo mangin malain pa sangsa una.+ Amo man ini ang mahanabo sa sining malaut nga kaliwatan.” 46  Samtang nagahambal sia sa mga tawo, nagatindog sa gua ang iya iloy kag mga utod+ kay luyag nila makighambal sa iya.+ 47  Gani may nagsiling sa iya: “Ang imo iloy kag ang imo mga utod yara sa gua kag luyag nila makighambal sa imo.” 48  Nagsabat sia sa iya: “Sin-o ang akon iloy, kag sin-o ang akon mga utod?” 49  Dayon gintudlo niya ang iya mga disipulo kag nagsiling: “Sila ang akon iloy kag mga utod!+ 50  Kay ang nagatuman sang kabubut-on sang akon Amay sa langit amo ang akon utod nga lalaki, utod nga babayi, kag iloy.”+

Footnote

Ukon “sang dulot nga tinapay.”
Ukon “paralisado.”
Ukon “sang akon kalag!”
Isa ka titulo nga nagapatuhoy kay Satanas.
Ukon “sini nga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “indi matutom.”