Mateo 10:1-42

  • Ang 12 ka apostoles (1-4)

  • Instruksion sa ministeryo (5-15)

  • Hingabuton ang mga disipulo (16-25)

  • Magkahadlok sa Dios, indi sa mga tawo (26-31)

  • Indi paghidait, kundi espada (32-39)

  • Pagbaton sa mga disipulo (40-42)

10  Gani gintawag niya ang iya 12 ka disipulo kag ginhatagan sila sing awtoridad sa pagtabog sa mga demonyo+ kag sa pag-ayo sang tanan nga sahi sang balatian kag kasablagan.  Amo ini ang ngalan sang 12 ka apostoles:+ Si Simon, nga ginatawag Pedro,+ kag si Andres+ nga iya utod; si Santiago kag si Juan+ nga mga anak ni Zebedeo;  si Felipe kag si Bartolome;+ si Tomas+ kag si Mateo+ nga manugsukot sing buhis; si Santiago nga anak ni Alfeo; kag si Tadeo;  si Simon nga Cananeo;* kag si Judas Iscariote, nga sang ulihi nagluib kay Jesus.+  Ginpadala ni Jesus ang 12 ka apostoles, kag ginhatagan sila sing instruksion:+ “Indi kamo magkadto sa mga tawo sang mga pungsod, kag indi kamo magkadto sa bisan ano nga siudad sang mga Samaritano;+  kundi magkadto lamang kamo sa nadula nga mga karnero sang panimalay sang Israel.+  Samtang nagapanglakaton kamo, magbantala kamo nga nagasiling, ‘Ang Ginharian sang langit malapit na.’+  Ayuha ninyo ang mga masakiton,+ banhawa ang mga patay, ayuha ang mga aruon, tabuga ang mga demonyo. Nakabaton kamo nga wala sing bayad, gani maghatag kamo nga wala sing bayad.  Indi kamo magdala sing bulawan ukon pilak ukon saway sa inyo mga wagkus nga ginataguan sing kuarta.+ 10  Indi kamo magbalon sing pagkaon sa inyo pagpanglakaton, kag indi kamo magdala sang duha ka bayo,* ukon sandalyas, ukon sungkod,+ kay ang mamumugon takus nga hatagan sing pagkaon.+ 11  “Bisan diin nga siudad ukon baryo kamo magsulod, pangitaa ninyo ang tawo nga takus, kag magdayon kamo didto tubtob nga maghalin kamo sa sina nga lugar.+ 12  Kon magsulod kamo sa balay, tamyawa ninyo ang tagbalay. 13  Kon ang balay takus, magdangat sa sini ang paghidait;+ apang kon indi ini takus, magpabilin ang paghidait sa inyo. 14  Kon wala sing magbaton ukon magpamati sa inyo, itaktak ang yab-ok sa inyo mga tiil paghalin ninyo sa sina nga balay ukon siudad.+ 15  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, sa Adlaw sang Paghukom, ang silot sa Sodoma kag Gomorra+ mas mamag-an pa sangsa sina nga siudad. 16  “Ginapadala ko kamo subong sang mga karnero sa tunga sang mga lobo; gani mangin mainandamon kamo subong sang mga man-ug kag indi malimbungon subong sang mga salampati.+ 17  Mag-andam kamo sa mga tawo; kay dalhon nila kamo sa mga hukmanan,+ kag bunalon nila kamo+ sa ila mga sinagoga.+ 18  Kag dalhon kamo sa atubangan sang mga gobernador kag mga hari+ tungod sa akon, agod makapanaksi kamo sa ila kag sa mga pungsod tuhoy sa akon.+ 19  Apang, kon dalhon nila kamo, indi kamo magkabalaka kon ano ang inyo ihambal kag kon paano ninyo ini ihambal, kay sa sina nga tion ang inyo ihambal ihatag sa inyo;+ 20  kay indi lamang kamo ang nagahambal, kundi nagahambal kamo paagi sa bulig sang gahom sang inyo langitnon nga Amay.+ 21  Dugang pa, ang utod mangin kabangdanan sang kamatayon sang iya utod, kag ang amay sang iya anak, kag ang mga anak magapamatok sa mga ginikanan kag mangin kabangdanan sang ila kamatayon.+ 22  Kag dumtan kamo sang tanan nga tawo bangod sa akon ngalan,+ apang ang nagbatas* tubtob sa katapusan maluwas.+ 23  Kon hingabuton nila kamo sa isa ka siudad, magpalagyo kamo pakadto sa iban nga siudad;+ kay sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, sa wala pa ninyo malibot ang mga siudad sang Israel, ang Anak sang tawo magaabot. 24  “Ang estudyante indi labaw sa iya manunudlo, kag ang ulipon indi labaw sa iya agalon.+ 25  Tuman na para sa estudyante nga mangin kaangay sang iya manunudlo, kag sa ulipon nga mangin kaangay sang iya agalon.+ Kon gintawag nga Beelzebub*+ sang mga tawo ang agalon sang panimalay, pat-od gid nga amo man ang itawag nila sa mga katapo sang iya panimalay! 26  Gani, indi kamo magkahadlok sa ila, kay wala sing tinago nga indi mahibaluan, kag wala sing likom nga indi mabuyagyag.+ 27  Ang ginasiling ko sa inyo sa madulom, ihambal ninyo sa masanag, kag ang nabatian ninyo sa hutik, ibantala ninyo halin sa mga atop sang balay.+ 28  Kag indi kamo mahadlok sa mga makapatay sang lawas apang indi makapatay sang kalag;*+ kundi mahadlok kamo sa makalaglag sang kalag kag lawas sa Gehenna.*+ 29  Indi bala ang duha ka maya ginabaligya sa isa ka sensilyo nga diutay sing balor?* Apang, wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga indi mahibaluan sang inyo Amay.+ 30  Bisan ang buhok sa inyo ulo naisip niya tanan. 31  Gani, indi kamo magkahadlok, mas importante pa kamo sangsa madamo nga maya.+ 32  “Gani, ang tanan nga nagakilala sa akon sa atubangan sang mga tawo,+ kilalahon ko man sa atubangan sang akon Amay sa langit.+ 33  Apang ang tanan nga nagapanghiwala sa akon sa atubangan sang mga tawo, ipanghiwala ko man sa atubangan sang akon Amay sa langit.+ 34  Indi kamo maghunahuna nga nagkari ako sa pagdala sing paghidait sa duta; wala ako magkari sa pagdala sing paghidait, kundi sing espada.+ 35  Kay nagkari ako sa pagbahinbahin; ang anak nga lalaki batok sa iya amay, ang anak nga babayi batok sa iya iloy, kag ang umagad nga babayi batok sa iya ugangan nga babayi.+ 36  Sa pagkamatuod, ang kaaway sang tawo amo mismo ang mga katapo sang iya panimalay. 37  Ang nagahigugma sa iya amay ukon sa iya iloy labaw sa akon indi takus sa akon; kag ang nagahigugma sa iya anak nga lalaki ukon sa iya anak nga babayi labaw sa akon indi takus sa akon.+ 38  Kag ang bisan sin-o nga wala nagabaton sang iya usok sang pag-antos* kag wala nagasunod sa akon indi takus sa akon.+ 39  Ang nagaluwas sang iya kalag* malaglag, kag ang nagahatag sang iya kalag* tungod sa akon magakabuhi.+ 40  “Ang nagabaton sa inyo nagabaton man sa akon, kag ang nagabaton sa akon nagabaton man sa Isa nga nagpadala sa akon.+ 41  Ang nagabaton sa manalagna bangod manalagna sia, magabaton sing padya nga para sa manalagna,+ kag ang nagabaton sa matarong nga tawo bangod matarong sia, magabaton sing padya nga para sa matarong nga tawo. 42  Kag ang nagahatag sa isa sining mga kubos sing isa lamang ka kopa sang mabugnaw nga tubig nga mainom bangod disipulo ko sia, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, mabaton gid niya ang iya padya.”+

Footnote

Ukon “nga makugi.”
Ukon “sang ekstra nga bayo.”
Ukon “ang nagabatas.”
Isa ka titulo nga nagapatuhoy kay Satanas, ang prinsipe ukon manuggahom sang mga demonyo.
Ukon “kabuhi,” nga amo ang paglaum nga mabuhi.
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “sa isa ka assarion?” Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kabuhi.”
Ukon “kabuhi.”