Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

NgokukaMarku

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Okuphakathi

 • 1

  • UJohane uMbhapathizi uyashumayela (1-8)

  • Ubhapathizo lukaJesu (9-11)

  • UJesu ulingwa uSathane (12, 13)

  • UJesu uqala ukushumayela eGalile (14, 15)

  • Kubizwa abafundi bokuqala (16-20)

  • Kuxoshwa umoya omubi (21-28)

  • UJesu welapha abaningi eKapernawume (29-34)

  • Uthandaza endaweni engenabantu (35-39)

  • Kwelashwa onochoko (40-45)

 • 2

  • UJesu welapha okhubazekile (1-12)

  • UJesu ubiza uLevi (13-17)

  • Umbuzo ngokuzila ukudla (18-22)

  • UJesu, ‘iNkosi yeSabatha’ (23-28)

 • 3

  • Kwelashwa umuntu onesandla esishwabene (1-6)

  • Uquqaba lwabantu ogwini lolwandle (7-12)

  • Abaphostoli abangu-12 (13-19)

  • Ukuhlanjalazwa komoya ongcwele (20-30)

  • Umama kaJesu nabafowabo (31-35)

 • 4

  • IMIFANEKISO YOMBUSO (1-34)

   • Umhlwanyeli (1-9)

   • Okwenza uJesu wasebenzisa imifanekiso (10-12)

   • Kuchazwa umfanekiso womhlwanyeli (13-20)

   • Isibani asibekwa phansi kukabhasikidi (21-23)

   • Isikali enisisebenzisayo (24, 25)

   • Umhlwanyeli olalayo (26-29)

   • Uhlamvu lwesinaphi (30-32)

   • Ukusetshenziswa kwemifanekiso (33, 34)

  • UJesu uthulisa isiphepho (35-41)

 • 5

  • UJesu uthumela amademoni ezingulubeni (1-20)

  • Indodakazi kaJayiru; owesifazane uthinta izingubo zikaJesu zangaphandle (21-43)

 • 6

  • UJesu akamukelwa endaweni yangakubo (1-6)

  • Abangu-12 bathola iziyalezo zenkonzo (7-13)

  • Ukufa kukaJohane uMbhapathizi (14-29)

  • UJesu wondla abangu-5 000 (30-44)

  • UJesu uhamba phezu kwamanzi (45-52)

  • Kwelashwa abantu eGenesaretha (53-56)

 • 7

  • Kudalulwa amasiko abantu (1-13)

  • Ukungcola kuvela enhliziyweni (14-23)

  • Ukholo lowesifazane ongumSirofenike (24-30)

  • Kwelashwa umuntu oyisithulu (31-37)

 • 8

  • UJesu wondla abangu-4 000 (1-9)

  • Bacela isibonakaliso (10-13)

  • Imvubelo yabaFarisi nekaHerode (14-21)

  • Kwelashwa impumputhe eBhetsayida (22-26)

  • UPetru uchaza uKristu (27-30)

  • Kubikezelwa ukufa kukaJesu (31-33)

  • Ukuba umfundi weqiniso (34-38)

 • 9

  • Ukuguqulwa isimo kukaJesu (1-13)

  • Kwelashwa umfana onamademoni (14-29)

   • Zonke izinto zingenzeka kumuntu onokholo (23)

  • Kuphinde kubikezelwa ukufa kukaJesu (30-32)

  • Abafundi baphikisana ngokuthi ubani omkhulu (33-37)

  • Noma ubani ongamelene nathi ungakithi (38-41)

  • Izikhubekiso (42-48)

  • “Yibani nosawoti kini ngokwenu” (49, 50)

 • 10

  • Umshado nedivosi (1-12)

  • UJesu ubusisa abantwana (13-16)

  • Umbuzo wesicebi (17-25)

  • Ukuzidela ngenxa yoMbuso (26-31)

  • Kuphinde kubikezelwa ukufa kukaJesu (32-34)

  • Isicelo sikaJakobe noJohane (35-45)

   • UJesu uwumhlatshelo wabaningi (45)

  • Kwelashwa uBartimewu oyimpumputhe (46-52)

 • 11

  • UJesu ungena ngokunqoba (1-11)

  • Isihlahla somkhiwane siyaqalekiswa (12-14)

  • UJesu uhlanza ithempeli (15-18)

  • Isifundo esitholakala esihlahleni somkhiwane esibunile (19-26)

  • Igunya likaJesu libekelwa inselele (27-33)

 • 12

  • Umfanekiso wabalimi ababulalayo (1-12)

  • UNkulunkulu noKhesari (13-17)

  • Umbuzo mayelana novuko (18-27)

  • Imiyalo emibili emikhulu kunayo yonke (28-34)

  • Ingabe uKristu uyindodana kaDavide? (35-37a)

  • Isixwayiso ngababhali (37b-40)

  • Izinhlamvu zemali ezimbili zomfelokazi ohluphekayo (41-44)

 • 13

  • ISIPHELO SALELI ZWE (1-37)

   • Izimpi, ukuzamazama komhlaba, ukuntuleka kokudla (8)

   • Izindaba ezinhle kumele zishunyayelwe (10)

   • Usizi olukhulu (19)

   • Ukuza kweNdodana yomuntu (26)

   • Umfanekiso wesihlahla somkhiwane (28-31)

   • Hlalani nilindile (32-37)

 • 14

  • Abapristi benza iqhinga lokubulala uJesu (1, 2)

  • UJesu uthelwa ngamafutha anamakha (3-9)

  • UJuda unikela ngoJesu (10, 11)

  • IPhasika lokugcina (12-21)

  • Kusungulwa iSidlo SeNkosi Sakusihlwa (22-26)

  • Ukuphika kukaPetru uJesu kuyabikezelwa (27-31)

  • UJesu uthandaza eGetsemane (32-42)

  • UJesu uyaboshwa (43-52)

  • Kuqulwa icala phambi kweSanhedrini (53-65)

  • UPetru uphika uJesu (66-72)

 • 15

  • UJesu phambi kukaPilatu (1-15)

  • Wenziwa inhlekisa phambi kwabantu (16-20)

  • Ubethelwa esigxotsheni eGolgotha (21-32)

  • Ukufa kukaJesu (33-41)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (42-47)

 • 16

  • UJesu uvusiwe (1-8)