NgokukaMathewu 28:1-20

  • UJesu uyavuswa (1-10)

  • Amasosha ayafumbathiswa ukuze aqambe amanga (11-15)

  • Umyalo wokwenza abafundi (16-20)

28  Ngemva kweSabatha, ekuseni ngovivi ngosuku lokuqala lwesonto, uMariya Magdalena nomunye uMariya bafika bezobona ithuna. +  Kwakube nokuzamazama okukhulu komhlaba, ngoba ingelosi kaJehova* yayehle ezulwini yafike yagingqa itshe, futhi yayihlezi phezu kwalo. +  Ukubukeka kwayo kwakunjengombani, nezingubo zayo zimhlophe njengeqhwa. +  Ngenxa yokuyesaba, abalindi bathuthumela baba njengabantu abafile.  Kodwa ingelosi yathi kwabesifazane: “Ningesabi, ngoba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obulawelwe esigxotsheni. +  Akekho lapha, ngoba uvusiwe, njengoba asho. + Wozani nibone indawo abelele kuyo.  Hambani masinyane nitshele abafundi bakhe ukuthi uvusiwe kwabafile, usendleleni eya eGalile. + Nizombona khona. Bhekani! Nginitshelile.” +  Ngakho, basuka ngokushesha ethuneni, besaba futhi bejabule kakhulu, bagijima bayobikela abafundi bakhe. +  UJesu wahlangana nabo wathi: “Sanibona!” Basondela babamba izinyawo zakhe bamkhothamela. 10  Khona-ke uJesu wathi kubo: “Ningesabi! Hambani niyobikela abafowethu ukuze bahambe baye eGalile, bazongibona khona.” 11  Besesendleleni abesifazane, abanye kubaqaphi + bangena edolobheni babikela abapristi abakhulu konke okwakwenzekile. 12  Ngemva kokuba sebehlangene namadoda amadala futhi sebecebisene, banika amasosha izinhlamvu zesiliva eziningi, 13  bathi: “Anothi, ‘Abafundi bakhe bafike ebusuku bameba sisalele.’ + 14  Uma lokhu kufika ezindlebeni zombusi, thina sizomchazela,* akudingeki nikhathazeke.” 15  Ngakho azithatha izinhlamvu zesiliva enza njengoba eyaliwe, le ndaba iye yasakazwa kabanzi phakathi kwamaJuda kuze kube yilolu suku. 16  Nokho, abafundi abangu-11 baya eGalile + entabeni lapho uJesu ayehlele ukuba bahlangane khona. + 17  Lapho bembona bakhothama, kodwa abanye bangabaza. 18  UJesu wasondela wakhuluma nabo, wathi: “Nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. + 19  Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe + babe abafundi, nibabhapathize + egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele, 20  nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. + Bhekani! Nginani zonke izinsuku kuze kube isiphelo sesimiso sezinto.” *+

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “sizomthonya.”
Noma, “yisiphelo sesikhathi.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.