NgokukaMarku 7:1-37

  • Kudalulwa amasiko abantu (1-13)

  • Ukungcola kuvela enhliziyweni (14-23)

  • Ukholo lowesifazane ongumSirofenike (24-30)

  • Kwelashwa umuntu oyisithulu (31-37)

7  AbaFarisi nabanye bababhali ababevela eJerusalema bamzungeza. +  Babona abanye kubafundi bakhe bedla ukudla kwabo ngezandla ezingcolile, okuwukuthi ezingageziwe.*  (Ngoba abaFarisi nawo wonke amaJuda abadli bengazigezanga izandla kuze kufike endololwaneni, babambelela esikweni lamadoda asendulo,  futhi lapho bebuya emakethe, abadli bengagezanga. Maningi namanye amasiko adluliselwe kubo ababambelele kuwo, njengokucwilisa emanzini* izinkomishi, ojeke bamanzi nezitsha zethusi.) +  Ngakho laba baFarisi nababhali bambuza: “Kungani abafundi bakho bengawagcini amasiko abantu basendulo, kodwa bedla ngezandla ezingcolile?” +  Wathi kubo: “U-Isaya waprofetha ngokufanele ngani bazenzisi, njengoba kulotshiwe ukuthi, ‘Lesi sizwe singidumisa ngezindebe, kodwa izinhliziyo zaso zikude nami. +  Siqhubeka singikhulekela ngeze, ngoba sifundisa imiyalo yabantu njengezimfundiso.’ +  Niyeka umyalo kaNkulunkulu nibambelele emasikweni abantu.” +  Waqhubeka wathi kubo: “Ngobuhlakani niwushaya indiva umyalo kaNkulunkulu ukuze nigcine amasiko enu. + 10  Ngokwesibonelo, uMose wathi, ‘Hlonipha uyihlo nonyoko,’ + wathi futhi, ‘Othuka* uyise noma unina makabulawe.’ + 11  Kodwa nina nithi, ‘Kulungile uma umuntu ethi kuyise noma kunina: “Noma yini enginayo ebingakusiza iyikorbana, (okungukuthi, isipho esinikelwe kuNkulunkulu).” ’ 12  Anibe nisamvumela ukuba enzele uyise noma unina ngisho nento eyodwa. + 13  Ngokwenza kanjalo nilishaya indiva izwi likaNkulunkulu ngamasiko eniwadlulisela kwabanye. + Nenza nezinto eziningi ezifana nalezi.” + 14  Ngakho waphinda wabiza isixuku, wathi kuso: “Ngilaleleni nonke nithole incazelo. + 15  Akukho lutho oluvela ngaphandle komuntu lungene ngaphakathi kuye olungamngcolisa; kodwa izinto eziphuma kumuntu yizo ezimngcolisayo.” + 16  *—— 17  Lapho esengene endlini, ekude nesixuku, abafundi bakhe bambuza ngalo mfanekiso. + 18  Wathi kubo: “Ingabe nani aniqondi njengabo? Anazi yini ukuthi akukho lutho oluvela ngaphandle olungena kumuntu olungamngcolisa 19  njengoba lungangeni enhliziyweni yakhe kodwa lungena esiswini sakhe, ludlulele endaweni yokuchitha indle?” Ngakho wathi konke ukudla kuhlanzekile. 20  Ngaphezu kwalokho, wathi: “Lokho okuphuma kumuntu yikho okumngcolisayo. + 21  Ngoba ngaphakathi enhliziyweni yomuntu + kuphuma imicabango emibi: ukuziphatha kabi ngokocansi,* ukweba, ukubulala, 22  izenzo zokuphinga, ubugovu, izenzo ezimbi, inkohliso, ukuziphatha okubi okuhambisana nendelelo, iso elinomona, ukuhlambalaza, ukuzidla nokungabi nangqondo. 23  Zonke lezi zinto ezimbi ziphuma ngaphakathi zimngcolise umuntu.” 24  Wasuka lapho waya esifundeni saseThire naseSidoni. + Wafike wangena endlini ethile futhi wayengafuni ukuba kwazi muntu, kodwa akakwazanga ukugwema ukubonwa abantu. 25  Ngaso leso sikhathi owesifazane onendodakazi encane eyayinedemoni wezwa ngaye, weza wawela ezinyaweni zakhe. + 26  Lona wesifazane wayengumGreki, engumSirofenike ngobuzwe;* wayelokhu emcela ukuba axoshe idemoni endodakazini yakhe. 27  Kodwa wathi kuye: “Abantwana mabadle basuthe kuqala, ngoba akulungile ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonsele imidlwane.” + 28  Kodwa waphendula wathi kuye: “Ngiyakuzwa mnumzane, kodwa ngisho nemidlwane engaphansi kwetafula idla izimvuthu eziwa kubantwana.” 29  Wathi kuye: “Ngenxa yokuthi usho lokhu, hamba; idemoni seliphumile endodakazini yakho.” + 30  Ngakho wahamba waya ekhaya, wathola umntwana elele embhedeni, idemoni lase liphumile. + 31  Lapho uJesu ebuya ephuma esifundeni saseThire, wadabula eSidoni waya oLwandle LwaseGalile, wanqamula esifundeni saseDekapholi. *+ 32  Lapha baletha kuye umuntu oyisithulu futhi onamalimi, + bamncenga ukuba abeke isandla sakhe kuye. 33  Wamsusa esixukwini waya naye ngasese. Wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zalo muntu, kwathi esephimise amathe, wamthinta ulimi. + 34  Ebheka phezulu ezulwini, wabubula kakhulu wathi kuye: “Efufatha,” okuwukuthi, “Vuleka.” 35  Izindlebe zakhe zavuleka, + kwaphela nokuba namalimi, wakhuluma ngendlela evamile. 36  Ngemva kwalokho wabayala ukuba bangatsheli muntu, + kodwa lapho ebayala kaningi, yilapho babekumemezela nakakhulu. + 37  Ngempela basala bekhexe kakhulu, + bathi: “Zonke izinto uzenze kahle. Wenza ngisho nezithulu zizwe nabangakhulumi bakhulume.” +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, ezingahlanzwanga ngokwesiko.
NgesiGreki, “njengokubhapathiza.”
Noma, “Okhuluma kabi.”
Igama lesiGreki elisebuningini, por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ngokozalo.”
Noma, “eSifundeni Samadolobha Ayishumi.”