NgokukaMarku 3:1-35

  • Kwelashwa umuntu onesandla esishwabene (1-6)

  • Uquqaba lwabantu ogwini lolwandle (7-12)

  • Abaphostoli abangu-12 (13-19)

  • Ukuhlanjalazwa komoya ongcwele (20-30)

  • Umama kaJesu nabafowabo (31-35)

3  Waphinde wangena esinagogeni, kwakukhona umuntu onesandla esishwabene* lapho. +  Ngakho babembukisisa ukuze babone ukuthi uzomelapha yini lo muntu ngeSabatha, ukuze bambeke icala.  Wathi kulo muntu onesandla esishwabene:* “Sukuma uze phakathi nendawo.”  Wabe esethi kubo: “Ingabe kungokomthetho ukwenza isenzo esihle noma esibi ngeSabatha, ukusindisa ukuphila noma ukubulala?” + Kodwa bathula.  Ngemva kokubabuka ethukuthele, elusizi kakhulu ngenxa yokungazweli kwezinhliziyo zabo, + wathi kulo muntu: “Yelula isandla sakho.” Waselula, isandla sakhe saphila.  Bebona lokho, abaFarisi baphuma, ngokushesha baqala ukucebisana ngaye benamalungu eqembu likaHerode + ukuze bambulale.  Kodwa uJesu kanye nabafundi bakhe basuka baya olwandle, walandelwa uquqaba lwabantu olwaluvela eGalile naseJudiya. +  Walandelwa ngisho nawuquqaba olukhulu lwabantu ababevela eJerusalema, e-Idumiya nangaphesheya kweJordani, ngasemaphethelweni eThire neSidoni, beza kuye lapho bezwa ngezinto ayezenza.  Watshela abafundi bakhe ukuba babe nesikebhe esincane angasisebenzisa ukuze isixuku singamcindezeli. 10  Ngenxa yokuthi welapha abantu abaningi, bonke ababenezifo ezibucayi babethi mbo kuye* ukuze bamthinte. + 11  Ngisho nemimoya emibi, + noma nini lapho imbona, yayiwa phansi phambi kwakhe, ikhamuluke, ithi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.” + 12  Kodwa wayelokhu ebadonsa ngendlebe ukuba bangamvezi. + 13  Wanyuka intaba wabiza labo abafunayo, + baya kuye. + 14  Wamisa* iqembu labangu-12, aliqamba nangokuthi abaphostoli, labo ababezohamba naye, abathume ukuba bayoshumayela 15  futhi babe nanegunya lokuxosha amademoni. + 16  Leli qembu labantu abangu-12 + alimisa* kwakunguSimoni, abuye wamqamba ngokuthi uPetru, + 17  uJakobe indodana kaZebedewu noJohane umfowabo kaJakobe (nalaba wabaqamba ngokuthi Bowanergesi, okusho ukuthi “amaDodana Okuduma”), + 18  u-Andreya, uFiliphu, uBartolomewu, uMathewu, uTomase, uJakobe indodana ka-Alfewu, uThadewu, uSimoni umKhanana* 19  noJuda Iskariyothe, lowo kamuva owamkhaphela. Ngemva kwalokho wangena endlini ethile, 20  isixuku saphinde sabuthana, kangangokuthi babengasakwazi ngisho nokudla. 21  Kodwa lapho izihlobo zakhe zizwa ngakho, zaphuma ukuze ziyombamba, ngoba zazithi: “Useyahlanya.” + 22  Nababhali ababehle bevela eJerusalema babethi: “UnoBhelizebhubhe,* uxosha amademoni ngombusi wamademoni.” + 23  Wayesebabiza, wakhuluma nabo esebenzisa imifanekiso, wathi: “USathane angamxosha kanjani uSathane? 24  Umbuso uyokuwa uma abantu bawo belwa bodwa; + 25  nendlu ngeke ime uma abantu bakhona belwa bodwa. 26  Ngokufanayo, uma uSathane ezivukela yena uqobo ahlukane phakathi, akanakuma, kodwa leso kuyoba isiphetho sakhe. 27  Eqinisweni, akekho ongena endlini yomuntu onamandla ongakwazi ukweba izinto zakhe ngaphandle kokuba aqale abophe lowo muntu onamandla. Khona-ke uyobe esephanga indlu yakhe. 28  Ngiqinisile ngithi kini amadodana abantu ayothethelelwa zonke izinto, kungakhathaliseki ukuthi iziphi izono azenzayo namahlazo awakhulumayo. 29  Kodwa noma ubani ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe kuze kube phakade, + kodwa unecala lesono saphakade.” + 30  Lokhu wakusho ngenxa yokuthi babethi: “Unomoya omubi.” + 31  Kwabe sekuza unina nabafowabo, + bemi ngaphandle, bathumela othile ukuba ayombiza. + 32  Njengoba ayezungezwe isixuku, sathi kuye: “Unyoko nabafowenu bangaphandle bayakubiza.” + 33  Kodwa wabaphendula wathi: “Ubani ongumama nabafowethu?” 34  Wabe esebuka labo ababehlezi bemzungezile, wathi: “Naba omama nabafowethu! + 35  Noma ubani owenza intando kaNkulunkulu, lowo ungumfowethu nodadewethu nomama.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “esikhubazekile.”
Noma, “esikhubazekile.”
Noma, “babegijimela kuye; babemcindezela.”
Noma, “Wasungula.”
Noma, “alisungula.”
Noma, “oshisekayo.”
Yigama elibhekisela kuSathane.