NgokukaMarku 11:1-33

  • UJesu ungena ngokunqoba (1-11)

  • Isihlahla somkhiwane siyaqalekiswa (12-14)

  • UJesu uhlanza ithempeli (15-18)

  • Isifundo esitholakala esihlahleni somkhiwane esibunile (19-26)

  • Igunya likaJesu libekelwa inselele (27-33)

11  Lapho sebesondela eJerusalema, eBhetfage naseBhethaniya + eNtabeni Yeminqumo, wathuma abafundi bakhe ababili, +  wathi kubo: “Hambani niye emizini ephambi kwenu, lapho nje ningena kuyo, nizothola ithole lembongolo liboshiwe,* okungakaze kuhlale* muntu kulo. Liqaqeni nililethe lapha.  Uma kukhona othi kini, ‘Nenzani?’ nithi, ‘INkosi iyalidinga, izolibuyisa ngokushesha.’ ”  Ngakho bahamba futhi balithola ithole lembongolo liboshiwe emnyango, ngaphandle emgwaqweni oseceleni, baliqaqa. +  Kodwa abanye kulabo ababemi lapho bathi kubo: “Niliqaqelani ithole?”  Babatshela lokho uJesu ayekushilo, babayeka bahamba.  Baliletha kuJesu lelo thole lembongolo, + babeka izingubo zabo zangaphandle kulo, wahlala phezu kwalo. +  Abaningi bendlala nezingubo zabo zangaphandle endleleni, abanye bagawula amagatsha anamahlamvu esigangeni. +  Ababehamba phambili nalabo ababeza ngemuva babelokhu bememeza bethi: “Sicela umsindise! *+ Ubusisiwe lowo oza ngegama likaJehova! *+ 10  Ubusisiwe uMbuso ozayo kababa uDavide! + Sicela umsindise, ezindaweni eziphakeme eziphezulu!” 11  Wangena eJerusalema waya ethempelini, waqalaza zonke izinto, kodwa njengoba isikhathi sase sihambile kakade, waphuma waya eBhethaniya nabayiShumi Nambili. *+ 12  Ngosuku olulandelayo lapho bephuma eBhethaniya, walamba. + 13  Ekude wabona isihlahla somkhiwane esasinamaqabunga, wahamba eyobheka ukuthi kukhona yini angakuthola kuso. Kodwa lapho efika kuso, akatholanga lutho ngaphandle kwamaqabunga, ngoba kwakungeyona inkathi yamakhiwane. 14  Ngakho wathi kuso: “Makungaphinde kube khona muntu ozothola izithelo kuwe.” + Abafundi bakhe babelalele. 15  Bafika eJerusalema. Lapho, wangena ethempelini waqala ukuxosha abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagumbuqela namatafula abashintshi bemali namabhentshi alabo abathengisa amajuba, + 16  engavumeli muntu ukuba athwale isitsha anqamule naso ethempelini. 17  Wayefundisa ethi kubo: “Akulotshiwe yini ukuthi, ‘Indlu yami iyobizwa ngokuthi yindlu yomthandazo yazo zonke izizwe’? + Kodwa nina niyenze umhume wabaphangi.” + 18  Abapristi abakhulu nababhali bezwa ngokwenzeka, base befuna indlela yokumbulala; + phela babemesaba ngoba sonke isixuku sasikhexa ngendlela ayefundisa ngayo. + 19  Kwathi lapho ilanga selishonile, baphuma edolobheni. 20  Kodwa lapho bedlula ekuseni kakhulu, babona isihlahla somkhiwane sesibunile kusukela ezimpandeni zaso. + 21  Ekhumbula okwakwenzekile, uPetru wathi kuye: “Rabi, bheka! Isihlahla somkhiwane osiqalekisile sesibunile.” + 22  Ephendula uJesu wathi kubo: “Yibani nokholo kuNkulunkulu. 23  Ngiqinisile ngithi kini noma ubani othi kule ntaba, ‘Qukuleka uphonseke olwandle,’ futhi engangabazi enhliziyweni yakhe kodwa enokholo lokuthi lokho akushoyo kuzokwenzeka, kuzokwenzeka lokho. + 24  Kungakho ngithi kini, zonke izinto enizithandazelayo nenizicelayo, yibani nokholo lokuthi senizamukele, niyozithola. + 25  Futhi lapho nisukuma nithandaza, thethelelani noma yini eninayo nganoma ubani, ukuze noYihlo osemazulwini anithethelele nani iziphambeko zenu.” + 26  *—— 27  Baphinde bafika eJerusalema. Njengoba ayehamba ethempelini, abapristi abakhulu nababhali namadoda amadala beza kuye 28  bathi: “Uzenza ngagunya lini lezi zinto? Noma, ubani okunike igunya lokwenza lezi zinto?” + 29  UJesu wathi kubo: “Ngizonibuza umbuzo owodwa. Uma ningiphendula, nami ngizonitshela ukuthi ngizenza ngagunya lini lezi zinto. 30  Ubhapathizo lukaJohane + lwaluvela ezulwini noma kubantu? Ngiphenduleni.” + 31  Ngakho babonisana bodwa, bethi: “Uma sithi, ‘Ezulwini,’ uzothi, ‘Pho, kungani ningamkholwanga?’ 32  Kodwa singalokotha yini sithi, ‘Kubantu’?” Babesaba isixuku, ngoba sonke sasikholelwa ukuthi uJohane ngempela wayengumprofethi. + 33  Ngakho baphendula uJesu bathi: “Asazi.” UJesu wathi kubo: “Nami ngeke nginitshele ukuthi ngizenza ngagunya lini lezi zinto.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “likhulekiwe.”
Noma, “kugibele.”
Lesi isicelo esiya kuNkulunkulu sokuba asindise uJesu.
Okuwukuthi, abaphostoli abangu-12.