NgokukaMarku 15:1-47

  • UJesu phambi kukaPilatu (1-15)

  • Wenziwa inhlekisa phambi kwabantu (16-20)

  • Ubethelwa esigxotsheni eGolgotha (21-32)

  • Ukufa kukaJesu (33-41)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (42-47)

15  Ngokushesha ekuntweleni kokusa, abapristi abakhulu kanye namadoda amadala nababhali, okuwukuthi, yonke iSanhedrini, bahlangana babonisana, bambopha uJesu, bahamba naye bamnikela kuPilatu. +  Ngakho uPilatu wambuza lo mbuzo: “Ingabe uyiyo iNkosi yamaJuda?” + Waphendula wathi: “Wena ngokwakho uyasho.” +  Kodwa abapristi abakhulu babembeka icala ngezinto eziningi.  UPilatu waphinde wambuza, wathi: “Awunayo yini impendulo? + Awubheke ukuthi maningi kangakanani amacala abakumangalela ngawo.” +  Kodwa uJesu akabange esaphendula, uPilatu wamangala. +  Umkhosi nomkhosi wayevame ukubakhululela isiboshwa esisodwa ababesicelile. +  Ngaleso sikhathi kwakunendoda okwakuthiwa uBharaba eyayiboshwe namavukela-mbuso, okwakuthe ekuvukeleni kwawo umbuso abulala.  Ngakho isixuku sakhuphuka sacela lokho uPilatu ayevame ukusenzela kona.  Wasiphendula, wathi: “Ingabe nifuna nginikhululele iNkosi yamaJuda?” + 10  Ngoba uPilatu wayeqaphela ukuthi abapristi abakhulu babemnikele ngenxa yomona. + 11  Kodwa abapristi abakhulu babhebhezela isixuku ukuba simenze asikhululele uBharaba esikhundleni sikaJesu. + 12  UPilatu ephendula waphinde wathi kuso: “Manje ngenzeni ngalowo enimbiza ngokuthi iNkosi yamaJuda?” + 13  Saphinda samemeza sathi: “Makabethelwe esigxotsheni!” + 14  Kodwa uPilatu wabe esethi kuso: “Ngasizathu sini? Yini embi ayenzile?” Noma kunjalo samemeza nakakhulu sithi: “Makabethelwe* esigxotsheni!” + 15  UPilatu, efisa ukujabulisa isixuku, wasikhululela uBharaba; ngemva kokuyala ukuba uJesu abhaxabulwe, + wamnikela ukuba abulawe* esigxotsheni. + 16  Amasosha abe esemyisa egcekeni, okuwukuthi, emzini wombusi, abizela ndawonye wonke amabutho. + 17  Amgqokisa indwangu ephephuli, aluka umqhele wameva amthwesa wona; 18  amemeza athi kuye: “Sawubona* Nkosi yamaJuda!” + 19  Ayemshaya ekhanda ngomhlanga, emkhafulela, futhi aguqa ngamadolo amkhothamela.* 20  Ekugcineni, ngemva kokuhlekisa ngaye, amkhumula indwangu ephephuli amgqokisa izingubo zakhe zangaphandle. Amyisa ngaphandle ukuze ayombethela esigxotsheni. + 21  Aphoqa umuntu othile owayedlula, uSimoni othile waseKhurene, owayevela emaphandleni, uyise ka-Aleksandru noRufu, ukuba amthwalele isigxobo sakhe sokuhlushwa. *+ 22  Ngakho amyisa endaweni ebizwa ngokuthi i-Golgotha, okusho ukuthi, uma kuhunyushwa, “iNdawo Yogebhezi.” + 23  Lapho, afike azama ukumnika iwayini elifakwe isidakamizwa semure, + kodwa akaliphuzanga. 24  Ambethela esigxotsheni, abelana ngezingubo zakhe zangaphandle esebenzisa inkatho, ukuze anqume ukuthi ubani ozothatha ini. + 25  Kwase kuyihora lesithathu* ngesikhathi embethela. 26  Umbhalo oqoshiwe wecala ayebekwe lona wawuthi: “INkosi YamaJuda.” + 27  Ngaphezu kwalokho, abethela ezigxotsheni abaphangi ababili kanye naye, omunye ngakwesokudla sakhe omunye ngakwesobunxele sakhe. + 28  *—— 29  Abantu abadlulayo babemhlambalaza, benikina amakhanda + bethi: “Klibhi! Wena owawuzodiliza ithempeli ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu, + 30  zisindise ngokwehla esigxotsheni sokuhlushwa.”* 31  Ngendlela efanayo, nabapristi abakhulu kanye nababhali babehlekisa ngaye bethi: “Abanye wabasindisa; yena akakwazi ukuzisindisa! + 32  UKristu, iNkosi yakwa-Israyeli, makehle manje esigxotsheni sokuhlushwa,* ukuze sibone futhi sikholwe.” + Ngisho nalabo ababebethelwe kanye naye ezigxotsheni babemhlambalaza. + 33  Lapho kuba yihora lesithupha,* kwaba mnyama ezweni lonke kwaze kwaba yihora lika-9. *+ 34  Ngehora lika-9, uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi: “Eli, Eli, lama sabakthani?” okusho ukuthi, uma kuhunyushwa: “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni?” + 35  Abanye kwababemi eduze, lapho bezwa lokho, bathi: “Bhekani! Ubiza u-Eliya.” 36  Umuntu othile wagijima, wacwilisa isipontshi ewayinini elimuncu, wasihloma emhlangeni wayesemphuzisa, + ethi: “Myekeni! Ake sibone ukuthi u-Eliya uzoza yini ezomehlisa.” 37  Kodwa uJesu wakhala kakhulu wabe esefa. *+ 38  Ikhethini lendlu engcwele + ladabuka laba izingxenye ezimbili kusukela phezulu kuya phansi. + 39  Lapho isikhulu sebutho, esasimi endaweni esasikwazi ukumbona kuyo, sibona ukuthi ufe ngaphansi kwalezi zimo, sathi: “Ngokuqinisekile lo muntu ubeyiNdodana kaNkulunkulu.” + 40  Kwakukhona nabesifazane ababebukele bekude, phakathi kwabo kunoMariya Magdalena kanye noMariya unina kaJakobe Omncane noJose, kukhona noSalome, + 41  ababevame ukuhamba naye bemkhonza + lapho eseGalile, nabanye besifazane abaningi ababekhuphuke kanye naye beza eJerusalema. 42  Manje njengoba kwase kuntambama kakhulu, futhi njengoba kwakuwusuku lokuLungiselela, okuwukuthi, usuku lwangaphambi kweSabatha, 43  kweza uJosefa wase-Arimatheya, ilungu loMkhandlu elinedumela elihle, naye ngokwakhe owayelindele uMbuso kaNkulunkulu. Waqunga isibindi wangena phambi kukaPilatu, wacela isidumbu sikaJesu. + 44  Kodwa uPilatu wazibuza ukuthi wayesefile yini, wabe esebiza isikhulu sebutho, wasibuza ukuthi wayesefile yini uJesu. 45  Ngakho ngemva kokuqinisekisa esikhulwini sebutho, wanika uJosefa isidumbu. 46  Ngemva kwalokho, wathenga ilineni elisezingeni eliphezulu wehlisa umzimba wakhe, wamsonga ngalelo lineni elisezingeni eliphezulu wambeka ethuneni + elaliqoshwe edwaleni; wagingqa itshe laze layofika emnyango wethuna. + 47  Kodwa uMariya Magdalena noMariya unina kaJose babelokhu bebuka lapho ayebekwe khona. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Mbulale.”
Noma, “abethelwe.”
Noma, “Mawudunyiswe.”
Noma, “amkhonza.”
Okuwukuthi, ngabo-9:00 ekuseni.
Okuwukuthi, ngabo-3:00 ntambama.
Okuwukuthi, ngabo-12:00 emini.
Noma, “waphefumula okokugcina.”