NgokukaMarku 10:1-52

  • Umshado nedivosi (1-12)

  • UJesu ubusisa abantwana (13-16)

  • Umbuzo wesicebi (17-25)

  • Ukuzidela ngenxa yoMbuso (26-31)

  • Kuphinde kubikezelwa ukufa kukaJesu (32-34)

  • Isicelo sikaJakobe noJohane (35-45)

    • UJesu uwumhlatshelo wabaningi (45)

  • Kwelashwa uBartimewu oyimpumputhe (46-52)

10  Wasukuma, wahamba waya emingceleni yaseJudiya ngaphesheya kweJordani, izixuku zaphinde zaqoqanela kuye. Njengenjwayelo, waphinde wazifundisa. +  AbaFarisi basondela kuye behlose ukumvivinya, bambuza ukuthi kwakungokomthetho yini ukuba indoda idivose umkayo. +  Wabaphendula wathi: “UMose waniyala wathini?”  Bathi: “UMose wavuma ukuba kubhalwe isitifiketi sokumxosha futhi amdivose.” +  Kodwa uJesu wathi kubo: “Wanilobela lowo myalo + ngenxa yokucabangela izinhliziyo zenu ezilukhuni. +  Nokho, kusukela ekuqaleni kwendalo, ‘Wabadala kwaba owesilisa nowesifazane. +  Ngenxa yaleso sizathu, indoda iyoshiya uyise nonina, +  laba ababili bayoba nyamanye,’ + ngakho abasebabili, kodwa sebenyamanye.  Ngakho-ke, lokho uNkulunkulu akubophele ndawonye makungahlukaniswa muntu.” + 10  Lapho sebebuyele endlini, abafundi bambuza ngalokhu. 11  Wathi kubo: “Noma ubani odivosa umkakhe ashade nomunye, uyaphinga, + 12  futhi uma kwenzeka owesifazane, ngemva kokudivosa umyeni wakhe, ashade nomunye, uyaphinga.” + 13  Abantu babe sebeletha abantwana kuye ukuze abathinte, kodwa abafundi babakhuza. + 14  Lapho ebona lokhu, uJesu wathukuthela wathi kubo: “Bayekeni abantwana beze kimi; ningabavimbi, ngoba uMbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. + 15  Ngiqinisile ngithi kini, noma ubani ongawamukeli uMbuso kaNkulunkulu njengomntwana akasoze angena kuwo.” + 16  Wabagona abantwana, wababusisa, ebabeka izandla. + 17  Njengoba ayehamba, umuntu othile wagijima waya kuye, wafike waguqa ngamadolo phambi kwakhe wambuza lo mbuzo: “Mfundisi Omuhle, yini okumelwe ngiyenze ukuze ngizuze ifa lokuphila okuphakade?” + 18  UJesu wathi kuye: “Kungani uthi ngimuhle? Akekho omuhle ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu. + 19  Uyayazi imiyalo ethi: ‘Ungabulali, + ungaphingi, + ungebi, + ungafakazi amanga, + ungaphambi abantu, + hlonipha uyihlo nonyoko.’ ” + 20  Lo muntu wathi kuye: “Mfundisi, zonke lezi zinto ngizigcinile kusukela ebusheni bami.” 21  UJesu wambuka wezwa emthanda, wathi kuye, “Yinye into esele okumelwe uyenze: Hamba, uthengise lokho onakho uphe abahluphekayo, uyoba nengcebo ezulwini; bese uza ube umlandeli wami.” + 22  Kodwa wadabuka ngenxa yaleyo mpendulo, wahamba elusizi ngoba wayenempahla eningi. + 23  Ngemva kokuqalaza, uJesu wathi kubafundi bakhe: “Yeka ukuthi kuyoba nzima kangakanani ngalabo abanemali ukungena eMbusweni kaNkulunkulu!” + 24  Kodwa la mazwi akhe abamangaza abafundi. UJesu wabe esethi kubo: “Bantwana, yeka ukuthi kunzima kangakanani ukungena eMbusweni kaNkulunkulu! 25  Kulula ukuba ikamela lichushe embotsheni yenaliti kunokuba isicebi singene eMbusweni kaNkulunkulu.” + 26  Bakhexa nakakhulu bathi kuye:* “Kanti ubani ongasindiswa?” + 27  Ebabheka ngqo, uJesu wathi kubo: “Kubantu akunakwenzeka, kodwa akunjalo kuNkulunkulu, ngoba zonke izinto zingenzeka kuNkulunkulu.” + 28  UPetru wathi kuye: “Bheka! Sishiye zonke izinto sakulandela.” + 29  UJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, akekho oshiye indlu noma abafowabo noma odadewabo noma unina noma uyise noma abantwana noma amasimu ngenxa yami nangenxa yezindaba ezinhle + 30  ongeke athole kwamanje izindlu, abafowabo, odadewabo, onina, abantwana namasimu izikhathi eziphindwe kawu-100, kanye nokushushiswa + futhi esikhathini* esizayo athole ukuphila okuphakade. 31  Kodwa abaningi abangabokuqala bayoba ngabokugcina nabokugcina babe ngabokuqala.” + 32  UJesu nabafundi bakhe babekhuphuka ngendlela beya eJerusalema, uJesu wayehamba phambili, abafundi bakhe bamangala, kodwa labo ababelandela baqala ukwesaba. Waphinde wabizela eceleni abayiShumi Nambili* wabatshela lezi zinto ezase zizomehlela: + 33  “Bhekani! Sikhuphukela eJerusalema, iNdodana yomuntu izonikelwa kubapristi abakhulu nakubabhali. Bazoyinika isigwebo sokufa bayinikele kubantu bezizwe, 34  bahlekise ngayo bayikhafulele, bayibhaxabule bayibulale, kodwa izovuka ngemva kwezinsuku ezintathu.” + 35  UJakobe noJohane, amadodana kaZebedewu, + beza kuye bathi: “Mfundisi, sifuna usenzele noma yini esiyicela kuwe.” + 36  Wathi kubo: “Nifuna nginenzeleni?” 37  Bathi kuye: “Sivumele ukuba omunye ahlale ngakwesokudla sakho, omunye ngakwesobunxele sakho, enkazimulweni yakho.” + 38  Kodwa uJesu wathi kubo: “Anikwazi enikucelayo. Ningakwazi yini ukuphuza indebe engiyiphuzayo noma ukubhapathizwa ngobhapathizo engibhapathizwa ngalo?” + 39  Bathi kuye: “Singakwazi.” UJesu wathi kubo: “Indebe engiyiphuzayo niyoyiphuza futhi niyobhapathizwa ngobhapathizo engibhapathizwa ngalo. + 40  Kodwa ukuhlala ngakwesokudla sami noma ngakwesobunxele sami akukhona okwami ukuba ngiphane ngakho, kodwa kungokwalabo okulungiselelwe bona.” 41  Lapho abanye abayishumi bezwa ngalokho, babathukuthelela oJakobe noJohane. + 42  Kodwa uJesu wababiza, wathi kubo: “Niyazi ukuthi labo ababonakala bebusa* izizwe, bazenza izingqongqo phezu kwazo nezikhulu zazo, basebenzisa igunya phezu kwazo. + 43  Akumelwe kube njalo phakathi kwenu; kodwa noma ubani ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu kumelwe abe yisikhonzi senu, + 44  futhi noma ubani ofuna ukuba owokuqala phakathi kwenu kumelwe abe inceku yenu nonke. 45  Ngoba ngisho neNdodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza + nokunikela ngokuphila kwayo kube isihlengo sabaningi.” + 46  Bafika eJeriko. Kodwa njengoba yena nabafundi bakhe nesixuku esikhulu bephuma eJeriko, uBartimewu (indodana kaThimewu), isinxibi* esiyimpumputhe, wayehlezi eceleni komgwaqo. + 47  Lapho ezwa ukuthi kwakunguJesu umNazaretha, wamemeza wathi: “Ndodana kaDavide, + Jesu, yiba nesihe kimi!” + 48  Abaningi bamkhuza bathi akathule, kodwa waqhubeka ememeza nakakhulu, ethi: “Ndodana kaDavide, yiba nesihe kimi!” 49  Ngakho uJesu wama, wathi: “Mbizeni eze kimi.” Bayibiza le mpumputhe, bethi kuyo: “Yiba nesibindi! Sukuma; uyakubiza.” 50  Ilahla ingubo yayo yangaphandle, yagxuma yama ngezinyawo yaya kuJesu. 51  UJesu wathi kuyo: “Ufuna ngikwenzeleni?” Le mpumputhe yathi kuye: “Rabuni,* ngenze ngiphinde ngibone.” 52  UJesu wathi kuyo: “Hamba. Ukholo lwakho lukuphilisile.” + Masinyane yaphinde yabona, + yabe isimlandela endleleni.

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “komunye nomunye.”
Noma, “esimisweni sezinto.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Okuwukuthi, abaphostoli abangu-12.
Noma, “ababhekwa njengababusa.”
Umuntu ocela imali nezinye izinto kwabanye.
Incazelo: “Mfundisi.”