NgokukaMarku 9:1-50

  • Ukuguqulwa isimo kukaJesu (1-13)

  • Kwelashwa umfana onamademoni (14-29)

    • Zonke izinto zingenzeka kumuntu onokholo (23)

  • Kuphinde kubikezelwa ukufa kukaJesu (30-32)

  • Abafundi baphikisana ngokuthi ubani omkhulu (33-37)

  • Noma ubani ongamelene nathi ungakithi (38-41)

  • Izikhubekiso (42-48)

  • “Yibani nosawoti kini ngokwenu” (49, 50)

9  Ngaphezu kwalokho, wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, kukhona abanye kulaba abami lapha abangeke bakunambithe nhlobo ukufa baze babone uMbuso kaNkulunkulu kuqala usubusa kakade.” +  Ngemva kwezinsuku eziyisithupha, uJesu wathatha uPetru noJakobe noJohane, wahamba nabo baya entabeni ephakeme bebodwa. Isimo sakhe saguqulwa phambi kwabo; +  izingubo zakhe zangaphandle zaqala ukubenyezela, zaba mhlophe ukudlula indlela noma yimuphi umhlanzi wezingubo emhlabeni ayengazenza zibe mhlophe ngayo.  Babona no-Eliya noMose bexoxa noJesu.  UPetru wabe esethi kuJesu: “Rabi,* kuhle ukuba lapha. Ngenxa yalokho masimise amatende amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya.”  Eqinisweni, wayengazi ukuthi kufanele enzenjani ngoba babesaba kakhulu.  Kwaba khona ifu, labamboza, kwaphuma izwi + kulelo fu lithi: “Le yiNdodana yami ethandekayo. + Yilaleleni.” +  Ngokushesha ngemva kwalokho, baqalaza, ababange besabona muntu owayenabo ngaphandle kukaJesu.  Njengoba babehla entabeni, wabayala ngokucacile ukuba bangatsheli muntu ngalokho ababekubonile, + kuze kube ngemva kokuba iNdodana yomuntu isivukile kwabafile. + 10  Balifaka ezinhliziyweni leli zwi,* kodwa baxoxa bodwa ngokuthi kusho ukuthini lokhu kuvuka kwabafile. 11  Bambuza bathi: “Kungani ababhali bethi kumelwe kufike u-Eliya + kuqala?” + 12  Wathi kubo: “U-Eliya vele ufika kuqala abuyisele zonke izinto; + pho kwenzeka kanjani ukuba kulotshwe ngeNdodana yomuntu ukuthi kumelwe ibhekane nezinhlupheko eziningi + futhi idelelwe? + 13  Kodwa ngithi kini, eqinisweni, u-Eliya + usefikile, futhi benze kuye konke abakuthandayo, njengoba nje kulotshiwe ngaye.” + 14  Lapho befika kulaba abanye abafundi, babona isixuku esikhulu sibazungezile, kukhona nababhali bephikisana nabo. + 15  Kodwa ngokushesha nje lapho sonke isixuku simbona samangala, sagijimela kuye siyombingelela. 16  Wasibuza wathi: “Niphikisana ngani nabo?” 17  Omunye esixukwini wamphendula wathi: “Mfundisi, ngilethe indodana yami kuwe ngoba inomoya oyenza ingakhulumi. *+ 18  Nomaphi lapho umoya uyibamba khona, uyilahla phansi, ikhihlize amagwebu, iququde amazinyo futhi iphelelwe amandla. Ngicele abafundi bakho ukuba bawuxoshe, kodwa bahlulekile.” 19  Ephendula wathi kubo: “O sizukulwane esingenalukholo, + kumelwe ngiqhubeke nginani kuze kube nini? Kumelwe nginibekezelele kuze kube nini? Yilethe kimi.” + 20  Ngakho bamletha kuye umfana, kodwa lapho umoya umbona wamdlikizisa umntwana ngaso leso sikhathi. Ngemva kokuwela phansi wayelokhu ephenduphenduka, ekhihliza amagwebu. 21  UJesu wabuza uyise: “Sekunesikhathi esingakanani lokhu kwenzeka kuye?” Wathi: “Kusukela esewumntwana, 22  futhi uvame ukumphonsa emlilweni nasemanzini ukuze umbulale. Kodwa uma ukwazi ukwenza okuthile, sihawukele usisize.” 23  UJesu wathi kuye: “Kungani uthi, ‘Uma ukwazi’? Phela, zonke izinto zingenzeka kumuntu onokholo.” + 24  Ngokushesha uyise womntwana wamemeza wathi: “Nginalo ukholo! Ngisize lapho ngidinga khona ukholo!” + 25  Lapho uJesu ebona ukuthi isixuku sasigijimela kubo, wawukhuza lo moya omubi, wathi kuwo: “Wena moya ongakhulumi noyisithulu, ngiyakuyala, phuma kuye, ungaphinde ungene kuye!” + 26  Ngemva kokumemeza nokudlikizisa ingane kaningi, lo moya waphuma, kwaba sengathi ingane isifile, kangangokuthi abantu abaningi babethi: “Ifile!” 27  Kodwa uJesu wayibamba ngesandla wayiphakamisa, yasukuma. 28  Ngemva kokuba esengene endlini, abafundi bakhe bambuza ngasese bathi: “Kungani thina singakwazanga ukuwuxosha?” + 29  Wathi kubo: “Lolu hlobo lungaphuma ngomthandazo kuphela.” 30  Basuka lapho badabula iGalile, kodwa wayengafuni muntu azi ngakho. 31  Ngoba wayefundisa abafundi bakhe ebatshela ethi: “INdodana yomuntu izonikelwa ezandleni zabantu futhi bazoyibulala, kodwa noma ingabulawa, + izovuka ngemva kwezinsuku ezintathu.” + 32  Nokho, babengakuqondi ayekusho besaba nokumbuza. 33  Bafika eKapernawume. Lapho esengaphakathi endlini, wababuza lo mbuzo: “Beniphikisana ngani endleleni?” + 34  Bathula, ngoba endleleni babekade bephikisana ngokuthi ubani omkhulu kunabanye. 35  Ngakho wahlala phansi wabiza abayiShumi Nambili,* wathi kubo: “Uma noma ubani efuna ukuba owokuqala, kumelwe abe owokugcina kunabo bonke futhi abe isikhonzi sabo bonke.” + 36  Wabe esethatha umntwana omncane, wammisa phakathi kwabo; wabeka izandla emahlombe akhe, wathi kubo: 37  “Noma ubani owamukela oyedwa kubantwana abanje + egameni lami, uyangamukela nami; futhi noma ubani ongamukelayo, akamukeli mina kuphela, kodwa naLowo ongithumile.” + 38  UJohane wathi kuye: “Mfundisi, sibone othile exosha amademoni esebenzisa igama lakho, sazama ukumvimba ngoba ubengeyena omunye wethu.” + 39  Kodwa uJesu wathi: “Ningazami ukumvimba, ngoba akekho umuntu ongathi eqeda nje ukwenza umsebenzi wamandla ngegama lami bese esho into embi ngami. 40  Ngoba noma ubani ongamelene nathi ungakithi. + 41  Noma ubani oninika amanzi* okuphuza ngenxa yokuthi ningabakaKristu, + ngiqinisile ngithi kini, ngeke kwenzeke alahlekelwe umvuzo wakhe. + 42  Kodwa noma ubani okhuba oyedwa kulaba abancane abanokholo, kuyoba ngcono ukuba kuboshelwe entanyeni yakhe itshe lokugaya eliphendulwa imbongolo, aphonswe olwandle. + 43  “Uma kwenzeka isandla sakho sikukhubekisa, sinqume. Kungcono ukuba ungene ekuphileni ukhubazekile* kunokuba uye eGehena,* emlilweni ongacimeki, unezandla zombili. + 44  *—— 45  Uma unyawo lwakho lukukhubekisa, lunqume. Kungcono ukuba ungene ekuphileni ulunyonga kunokuba uphonswe eGehena *+ unezinyawo zombili. 46  *—— 47  Uma iso lakho likukhubekisa, lilahle. + Kungcono ukuba ungene eMbusweni kaNkulunkulu uneso elilodwa kunokuba uphonswe eGehena* unawo womabili amehlo, + 48  lapho impethu ingafi khona nalapho umlilo ungacimi khona. + 49  “Kuyothunyelwa umlilo kuwo wonke umuntu, njengoba nje usawoti uthelwa ekudleni. + 50  Usawoti muhle, kodwa uma kwenzeka usawoti uphelelwa ubusawoti bawo, niyowuvuselela ngani? + Yibani nosawoti kini ngokwenu, + nibe nokuthula phakathi kwenu.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Mfundisi.”
Noma kungaba, “Bayigcina kubo le ndaba.”
NgesiGreki, “oyisimungulu.”
Okuwukuthi, abaphostoli abangu-12.
NgesiGreki, “indebe yamanzi.”
Noma, “ugogekile.”