NgokukaMarku 8:1-38

  • UJesu wondla abangu-4 000 (1-9)

  • Bacela isibonakaliso (10-13)

  • Imvubelo yabaFarisi nekaHerode (14-21)

  • Kwelashwa impumputhe eBhetsayida (22-26)

  • UPetru uchaza uKristu (27-30)

  • Kubikezelwa ukufa kukaJesu (31-33)

  • Ukuba umfundi weqiniso (34-38)

8  Ngalezo zinsuku, kwaphinda kwaba nesixuku esikhulu, sasingenalutho oludliwayo. Ngakho wabiza abafundi wathi kubo:  “Ngiyasizwela isixuku, + ngoba sesihlale nami izinsuku ezintathu futhi asinalutho oludliwayo. +  Uma ngisiphindisela emakhaya silambile,* sizophelelwa amandla endleleni, kanti abanye kuso bavela kude.”  Kodwa abafundi bakhe bamphendula bathi: “Umuntu angazithathaphi izinkwa ezanele kule ndawo eyihlane angakwazi ukusuthisa ngazo laba bantu?”  Wababuza wathi: “Ninezinkwa ezingaki?” Bathi: “Eziyisikhombisa.” +  Wayala isixuku ukuba sihlale phansi. Wabe esethatha lezo zinkwa eziyisikhombisa, wabonga, wazihlephula, wazinika abafundi bakhe ukuze bazinike abantu, base bezabela isixuku. +  Babenanezinhlanzi ezincane ezimbalwa, wazibusisa, wathi mabazabe nazo.  Ngakho badla basutha, kwaqoqwa obhasikidi abakhulu* abayisikhombisa ababegcwele okwakusele. +  Kwakukhona amadoda angaba ngu-4 000. Ngemva kwalokho wasikhulula sahamba. 10  Ngokushesha wagibela isikebhe nabafundi bakhe baya esifundeni saseDalmanutha. + 11  Kweza abaFarisi baqala ukuphikisana naye, befuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini ukuze bamvivinye. + 12  Ngakho wadabuka kakhulu emoyeni wakhe, wathi: “Kungani lesi sizukulwane sifuna isibonakaliso? + Ngiqinisile ngithi, akukho sibonakaliso esizonikwa lesi sizukulwane.” + 13  Ngemva kwalokho wabashiya, waphinde wagibela esikebheni, waya ogwini olungaphesheya. 14  Nokho, bakhohlwa ukuphatha izinkwa, babengenalutho esikebheni ngaphandle kwesinkwa esisodwa. + 15  Wabayala ngokucacile wathi: “Hlalani nivule amehlo; xwayani imvubelo yabaFarisi nemvubelo kaHerode.” + 16  Ngakho baba nengxoxo eshubile ngenxa yokuthi babengaziphethe izinkwa. 17  Eqaphela lokhu, wathi kubo: “Kungani niphikisana ngokuthi aninazinkwa? Akukacaci yini kini lokhu engikushoyo? Anikaqondi namanje? Ingabe izinhliziyo zenu zisebuthuntu ekuqondeni? 18  ‘Nakuba ninamehlo, aniboni yini; nakuba ninezindlebe, anizwa yini?’ Anisakhumbuli yini ukuthi 19  ngesikhathi ngihlephulela amadoda angu-5 000 olofu bezinkwa ezinhlanu, + naqoqa obhasikidi abangaki abagcwele izingcezwana?” Bathi kuye: “Abangu-12.” + 20  “Lapho ngihlephulela amadoda angu-4 000 izinkwa eziyisikhombisa, bangaki obhasikidi abakhulu* abagcwele izingcezwana enabaqoqa?” Bathi kuye: “Bayisikhombisa.” + 21  Wabe esethi kubo: “Anikaqondi namanje?” 22  Manje bafika eBhetsayida. Lapho, abantu baletha kuye impumputhe, bamncenga ukuba ayithinte. + 23  Wayibamba ngesandla le mpumputhe, wayikhiphela ngaphandle kwesigodi. Esephimisele amathe emehlweni ayo, + wayibeka izandla, wayibuza wathi: “Kukhona yini okubonayo?” 24  Lo muntu wabheka phezulu, wathi: “Ngibona abantu, kodwa babukeka njengezihlahla ezihambayo.” 25  Waphinda wabeka izandla zakhe emehlweni alo muntu, wayesebona ngokucacile. Waphinde wabona, yonke into wayeyibona ngokucacile. 26  Ngakho wamthumela ekhaya, wathi: “Ungangeni esigodini.” 27  UJesu nabafundi bakhe babe sebelibangisa ezigodini zaseKhesariya Filipi; endleleni wabuza abafundi bakhe, wathi: “Abantu bathi ngingubani?” + 28  Bathi kuye: “Bathi unguJohane uMbhapathizi, + abanye bathi ungu-Eliya, + kanti abanye bathi ungomunye wabaprofethi.” 29  Wababuza nalo mbuzo: “Nina-ke nithi ngingubani?” UPetru wamphendula wathi: “UnguKristu.” + 30  Wabe esebadonsa ngendlebe wabayala ukuba bangatsheli muntu ngaye. + 31  Waqala nokubafundisa ukuthi iNdodana yomuntu kumelwe ihlupheke kakhulu, yaliwe amadoda amadala nabapristi abakhulu nababhali futhi ibulawe, + bese ivuka ngemva kwezinsuku ezintathu. + 32  Ngempela lawo mazwi wayewasho ngokukhululekile. Kodwa uPetru wambizela eceleni wamkhuza. + 33  Waphenduka, wabheka abafundi bakhe, wakhuza uPetru wathi: “Yana emva kwami, Sathane! Ngoba awucabangi imicabango kaNkulunkulu, ucabanga eyabantu.” + 34  Wabe esebizela isixuku kuye nabafundi bakhe wathi kubo: “Uma umuntu efuna ukungilandela, makazidele, athathe isigxobo sakhe sokuhlushwa* angilandele njalo. + 35  Ngoba noma ubani ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe, kuyomlahlekela, kodwa noma ubani olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yezindaba ezinhle, uyokusindisa. + 36  Ngempela, kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke, alahlekelwe ukuphila kwakhe? + 37  Yini ngempela umuntu angayikhipha ukuze athole ukuphila kwakhe? + 38  Ngoba noma ubani oba namahloni ngami nangamazwi ami kulesi sizukulwane esiphingayo* nesinesono, neNdodana yomuntu iyoba namahloni ngaye + lapho iza ngenkazimulo kaYise ikanye nezingelosi ezingcwele.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “singadlile.”
Noma, “bomphako.”
Noma, “bomphako.”
Noma, “esingathembekile.”