NgokukaMarku 5:1-43

  • UJesu uthumela amademoni ezingulubeni (1-20)

  • Indodakazi kaJayiru; owesifazane uthinta izingubo zikaJesu zangaphandle (21-43)

5  Ngemva kwalokho bafika ngaphesheya kolwandle esifundeni samaGerasa. +  Masinyane ngemva kokuba uJesu ephumile esikebheni, wahlangana nomuntu owayenamademoni evela emathuneni.  Wayehlala emathuneni, futhi kuze kube yileso sikhathi akekho nhlobo umuntu owayekwazi ukumgcina eboshiwe ngisho nangeketanga.  Wayevame ukuboshwa ngezibopho namaketanga, kodwa wayewagqashula amaketanga anqamule nezibopho; akekho owayenamandla okumehlula.  Njalo ebusuku nasemini wayememeza emathuneni nasezintabeni futhi ezisika ngamatshe.  Kodwa lapho ebona uJesu esekude, wagijima wakhothama kuye. +  Wabe esememeza ngezwi elikhulu, wathi: “Ngihlangene ngani nawe Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Ngicela ukuba ufunge igama likaNkulunkulu ukuthi ngeke ungihluphe.” +  Ngoba uJesu wayekade elitshela ethi: “Phuma kulo muntu wena demoni.” +  UJesu wambuza wathi: “Ungubani igama lakho?” Yena wathi: “Igama lami nginguLegiyona ngoba sibaningi.” 10  Wayelokhu encenga uJesu ukuba angayixoshi le mimoya kulelo zwe. + 11  Kwakunomhlambi omkhulu wezingulube + owawuklabe entabeni. + 12  Ngakho imimoya yamncenga yathi: “Sithumele ezingulubeni ukuze singene kuzo.” 13  Wayivumela. Ngemva kwalokho imimoya engcolile yaphuma yangena ezingulubeni, umhlambi wakhalakathela eweni wangena olwandle, umhlambi wezingulube ezingaba ngu-2 000 waminza olwandle. 14  Abelusi bazo babaleka bayobika edolobheni nasemaphandleni, abantu beza bezobona ukuthi kwakwenzekeni. + 15  Beza kuJesu, bambona umuntu onamademoni, yena lo owayekade enelegiyona, ehlezi egqokile nengqondo yakhe iphilile, bafikelwa ukwesaba. 16  Labo ababekubonile lokho babaxoxela indlela lokhu okwakwenzeke ngayo kulo muntu onamademoni nasezingulubeni. 17  Ngakho baqala ukuncenga uJesu ukuba ahambe esifundeni sakubo. + 18  Njengoba egibela esikebheni, umuntu owayekade enamademoni wamncenga ukuba ahambe naye. + 19  Nokho, akamvumelanga, kodwa wathi kuye: “Hamba uye ekhaya ezihlotsheni zakho, uzibikele konke uJehova* akwenzele kona nesihe akubonise sona.” 20  Wahamba wamemezela eDekapholi* konke uJesu ayemenzele kona, bonke abantu bamangala. 21  Ngemva kokuba uJesu esephinde wawelela ogwini olungaphesheya ngesikebhe, isixuku esikhulu saqoqanela kuye, eseceleni kolwandle. + 22  Esinye sezikhulu ezengamele zesinagoge, esigama laso uJayiru, seza, kwathi lapho simbona, sawela ezinyaweni zakhe. + 23  Samncenga kaningi, sithi: “Indodakazi yami encane igulela ukufa.* Ngicela uze uyibeke izandla + ukuze ilulame iphile.” 24  UJesu wabe esehamba naso, isixuku esikhulu sasimlandela simxinile. 25  Kwakukhona owesifazane owayeseneminyaka engu-12 + enomopho. + 26  Wayezwe izinhlungu ezinkulu* ngesikhathi odokotela abaningi bemelapha futhi wayesekusebenzise konke ayenakho kodwa akabanga ngcono, kunalokho wagula nakakhulu. 27  Lapho ezwa imibiko emayelana noJesu, weza ngemva kwakhe esixukwini wathinta ingubo yakhe yangaphandle, + 28  ngoba wayelokhu ethi: “Uma nje ngingathinta izingubo zakhe zangaphandle, ngizokwelapheka.” + 29  Ngaso leso sikhathi umopho wakhe wanqamuka, wezwa emzimbeni wakhe ukuthi uphulukisiwe ekuguleni kwakhe okubi. 30  Ngokushesha uJesu wezwa ukuthi amandla + ayephumile kuye, waphendukela esixukwini wabuza: “Ubani othinte izingubo zami zangaphandle?” + 31  Kodwa abafundi bakhe bathi kuye: “Uyasibona isixuku ukuthi siyakucindezela, kodwa uthi, ‘Ubani ongithintile?’ ” 32  Nokho, wayeqalaza ukuze abone ukuthi ubani owayenze lokhu. 33  Owesifazane, ethukile futhi ethuthumela, azi ukuthi kwakwenzekeni kuye, weza wawa phansi phambi kwakhe wamtshela lonke iqiniso. 34  UJesu wathi kuye: “Ndodakazi, ukholo lwakho lukuphilisile. Hamba ngokuthula, + ululame ekuguleni kwakho okubi.” + 35  Esakhuluma, kweza amadoda athile evela emzini wesikhulu esengamele sesinagoge, athi: “Indodakazi yakho ishonile! Usamhluphelani uMfundisi?” + 36  Kodwa uJesu wakuzwa ababekusho, wayesethi esikhulwini esengamele sesinagoge: “Ungesabi,* kuphela yiba nokholo.” + 37  Akavumelanga muntu ukuba amlandele ngaphandle kukaPetru, uJakobe noJohane umfowabo kaJakobe. + 38  Bafika endlini yesikhulu esengamele sesinagoge, wabona isiphithiphithi nalabo abakhalayo bekhihla isililo. + 39  Lapho esengenile, wathi kubo: “Nikhalelani futhi kungani nibanga isiphithiphithi? Ingane ayifile, ilele.” + 40  Bamhleka usulu. Kodwa lapho esebakhiphele ngaphandle bonke, wathatha uyise nonina wengane nalabo ababekanye naye, wangena lapho kwakunengane khona. 41  Wabamba isandla sengane, wathi kuyo: “Thalitha khumi,” uma kuhunyushwa okusho ukuthi: “Ntombazane, ngithi kuwe, vuka!” + 42  Ngokushesha intombazane yavuka yahamba. (Yayineminyaka engu-12 ubudala.) Ngaso leso sikhathi bagajwa injabulo enkulu. 43  Kodwa wabayala ngokuphindaphindiwe* ukuba bangatsheli muntu ngalokhu, + wathi kufanele inikwe okuthile ezokudla.

Imibhalo yaphansi

Noma, “eSifundeni Samadolobha Ayishumi.”
Noma, “isizofa.”
Noma, “Ziningi izinhlungu aba nazo.”
Noma, “Yeka ukwesaba.”
Noma, “ngokuqinile.”