NgokukaMarku 14:1-72

  • Abapristi benza iqhinga lokubulala uJesu (1, 2)

  • UJesu uthelwa ngamafutha anamakha (3-9)

  • UJuda unikela ngoJesu (10, 11)

  • IPhasika lokugcina (12-21)

  • Kusungulwa iSidlo SeNkosi Sakusihlwa (22-26)

  • Ukuphika kukaPetru uJesu kuyabikezelwa (27-31)

  • UJesu uthandaza eGetsemane (32-42)

  • UJesu uyaboshwa (43-52)

  • Kuqulwa icala phambi kweSanhedrini (53-65)

  • UPetru uphika uJesu (66-72)

14  IPhasika + noMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo + kwakuzoba khona ngemva kwezinsuku ezimbili. + Abapristi abakhulu nababhali babefuna indlela yokumbamba* ngobuqili bambulale; +  kodwa babethi: “Kungabi ngomkhosi; mhlawumbe kungase kube nabantu abasusa isiyaluyalu.”  Ngesikhathi eseBhethaniya edla* endlini kaSimoni onochoko, kweza owesifazane ephethe ibhodlela le-alabhaste lamafutha anamakha, abiza kakhulu, inadi loqobo. Wavula* ibhodlela le-alabhaste wawathela ekhanda lakhe. +  Lapho bebona lokhu, abanye bathukuthela bathi: “Kungani la mafutha anamakha esaphazwa?  Ngoba la mafutha anamakha ngabe adayiswe ngodenariyu* abangaphezu kuka-300, leyo mali yaphiwa abahluphekayo!” Bamcasukela kakhulu.*  Kodwa uJesu wathi: “Myekeni. Kungani nimkhathaza? Wenze into enhle kimi. +  Ngoba abahluphekayo nihlale ninabo, + ningabenzela okuhle noma nini lapho nifuna, kodwa ngeke nibe nami ngaso sonke isikhathi. +  Wenze abengakwenza; uthele umzimba wami ngamafutha anamakha kusengaphambili, ecabanga ngokungcwatshwa kwami. +  Ngiqinisile ngithi kini, nomaphi lapho izindaba ezinhle zishunyayelwa khona emhlabeni wonke, + lokhu akwenzile lona wesifazane nakho kuyokhulunywa ngakho ukuze akhunjulwe.” + 10  UJuda Iskariyothe, omunye wabayiShumi Nambili,* waya kubapristi abakhulu ukuze amnikele* kubo. + 11  Lapho bekuzwa lokhu, bajabula kakhulu bathembisa ukumnika imali yesiliva. + Ngakho wafuna ithuba elikahle lokumkhaphela. 12  Ngosuku lokuqala lweSinkwa Esingenamvubelo, + lapho benikela ngomhlatshelo wePhasika njengokujwayelekile, + abafundi bakhe bathi kuye: “Ufuna siyokulungisela kuphi lapho uzodlela khona iPhasika?” + 13  Wayesethuma ababili kubafundi bakhe, wathi kubo: “Hambani niye edolobheni, nizohlangana nendoda ethwele imbiza yamanzi. Niyilandele, + 14  nomaphi lapho ingena khona, nithi kumninindlu, ‘UMfundisi uthi: “Liphi ikamelo lezimenywa engingadlela kulo iPhasika kanye nabafundi bami?” ’ 15  Uzonibonisa ikamelo elikhulu eliphezulu, elinefenisha nelilungiswe kahle. Nisilungisele khona.” 16  Abafundi baphuma, bangena edolobheni, bathola kunjengoba nje eshilo kubo, balungiselela iPhasika. 17  Sekuhlwile, weza nabayiShumi Nambili. + 18  Njengoba behlezi etafuleni bedla, uJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, omunye kini, odla kanye nami, uzongikhaphela.” + 19  Baqala ukuba lusizi, ngamunye wathi kuye: “Akumina, akunjalo?” 20  Wathi kubo: “Ngomunye wabayiShumi Nambili, lowo ogcobhoza kanye nami esitsheni. + 21  INdodana yomuntu iyahamba, njengoba nje kulotshiwe ngayo, kodwa maye kulowo muntu okhaphela iNdodana yomuntu! + Bekuyoba ngcono ngalowo muntu ukube wayengazalwanga.” + 22  Njengoba beqhubeka bedla, wathatha isinkwa, wathandaza,* wasihlephula, wabanika sona, wathi: “Thathani nidle; lokhu kusho umzimba wami.” + 23  Wathatha indebe, wabonga, wabanika yona, bonke baphuza kuyo. + 24  Wathi kubo: “Lokhu kusho ‘igazi lami + lesivumelwano,’ + elizothululwa ngenxa yabaningi. + 25  Ngiqinisile ngithi kini, ngeke ngiphinde ngiphuze umkhiqizo wesihlahla samagilebhisi kuze kube yilolo suku engiyowuphuza ngalo umusha eMbusweni kaNkulunkulu.” 26  Ekugcineni, ngemva kokucula izingoma zokudumisa,* baphuma baya eNtabeni Yeminqumo. + 27  UJesu wathi kubo: “Nonke nizokhubeka, ngoba kulotshiwe ukuthi: ‘Ngizoshaya umalusi, + izimvu zihlakazeke.’ + 28  Kodwa ngemva kokuba sengivusiwe, ngizohamba kuqala kunani ngiye eGalile.” + 29  Kodwa uPetru wathi kuye: “Ngisho noma bonke abanye bekhubeka, mina ngeke.” + 30  UJesu wabe esethi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla, yebo, ngabo lobu busuku, ngaphambi kokuba iqhude likhale kabili, wena uzongiphika kathathu.” + 31  Kodwa wayelokhu ephikelela ethi: “Ngisho noma kungadingeka ngife kanye nawe, angisoze ngakuphika.” Bonke abanye nabo basho into efanayo. + 32  Babe sebefika endaweni okuthiwa iGetsemane, wathi kubafundi bakhe: “Hlalani lapha phansi ngesikhathi ngisathandaza.” + 33  Wathatha uPetru noJakobe noJohane wahamba nabo, + waqala ukuba lusizi* nokukhathazeka kakhulu. 34  Wathi kubo: “Ngilusizi kakhulu, + kuze kube seqophelweni lokufa. Hlalani lapha nilinde.” + 35  Eya phambili kancane, waguqa wayesekhothama phansi wathandazela ukuba lelo hora lidlule kuye uma kungenzeka. 36  Wathi: “Abha,* Baba, + uyakwazi ukwenza zonke izinto; susa le ndebe kimi. Nokho, kungabi yilokho okufunwa yimi, kodwa kube yilokho okufunwa nguwe.” + 37  Wabuya, wabathola belele, wathi kuPetru: “Simoni, ulele yini? Awubanga nawo yini amandla okuhlala ulindile ihora elilodwa? + 38  Hlalani nilindile futhi nithandaze njalo ukuze ningangeni esilingweni. + Yebo, umoya uyafisa,* kodwa inyama ibuthakathaka.” + 39  Waphinde wahamba wayothandaza, esho okufanayo. + 40  Waphinde wabuya wabathola belele, ngoba amehlo abo ayesinda, ngakho abazanga ukuthi bamphendule bathini. 41  Wabuya okwesithathu wathi kubo: “Esikhathini esinjengalesi nilele niphumule! Kwanele! Ihora selifikile! + Bhekani! INdodana yomuntu isizokhashelwa ezandleni zezoni. 42  Sukumani sihambe. Bhekani! Umkhapheli wami useseduze.” + 43  Masinyane, esakhuluma, kwafika uJuda, omunye wabayiShumi Nambili, ehamba nesixuku siphethe izinkemba nemishiza, sithunywe abapristi abakhulu nababhali namadoda amadala. + 44  Umkhapheli wakhe wayebanike uphawu ababevumelene ngalo, ethi: “Lowo engizomqabula esihlathini, nguye; mbopheni nihambe naye niqikelele ukuba angaphunyuki.” 45  Wasondela waqonda ngqo kuye, wathi, “Rabi!” Wamqabula esihlathini. 46  Ngakho bambamba bambopha. 47  Nokho, omunye kulabo ababemi lapho wahosha inkemba yakhe wagalela encekwini yompristi ophakeme, wasusa indlebe yayo. + 48  Kodwa uJesu wathi kubo: “Ingabe nizele ukuzobopha mina niphethe izinkemba nemishiza njengokungathi nizobopha isigebengu? + 49  Usuku nosuku benginani ethempelini ngifundisa, + kodwa aningibophanga. Noma kunjalo, lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke imiBhalo.” + 50  Bonke bamshiya babaleka. + 51  Kodwa insizwa ethile eyayigqoke ingubo yelineni elicolekile kuphela emzimbeni wayo onqunu yamlandela, bazama ukuyibamba, 52  kodwa yashiya ingubo yayo yelineni ngemuva yabaleka inqunu.* 53  Ngemva kwalokho uJesu bamyisa kumpristi ophakeme, + bonke abapristi abakhulu namadoda amadala nababhali bahlangana. + 54  Kodwa uPetru, ebuqamama, wamlandela waze wafika egcekeni lompristi ophakeme; wayehlezi nezikhonzi zasendlini otha umlilo omkhulu. + 55  Manje abapristi abakhulu nayo yonke iSanhedrini babefuna ubufakazi obulahla uJesu ukuze bambulale, kodwa ababutholanga. + 56  Ngempela abaningi babenikeza ubufakazi obungamanga ngaye, + kodwa ubufakazi babo babungavumelani. 57  Abathile babesukuma bafakaze amanga ngaye, bathi: 58  “Samuzwa ethi, ‘Ngizodiliza leli thempeli elenziwa ngezandla, kuthi ngezinsuku ezintathu ngakhe elinye elingenziwanga ngezandla.’ ” + 59  Kodwa ngisho naphezu kwalezo zizathu, ubufakazi babo babungavumelani. 60  Umpristi ophakeme wabe esesukuma phakathi kwabo wabuza uJesu, wathi: “Akukho ongaziphendulela ngakho? Awuzwa yini ukuthi laba bantu bafakaza bathini ngawe?” + 61  Kodwa wayelokhu ethule futhi akazange aphendule nhlobo. + Umpristi ophakeme waphinde wambuza wathi kuye: “Ingabe unguKristu iNdodana kaNkulunkulu Ongcwele?” 62  UJesu waphendula wathi: “Nginguye; futhi nizobona iNdodana yomuntu + ihlezi ngakwesokudla + sikaNkulunkulu Onamandla iza namafu ezulu.” + 63  Umpristi ophakeme wavele waklebhula izingubo zakhe wathi: “Sisabadingelani ofakazi? + 64  Nikuzwile ukuhlambalaza. Niphuma nasiphi isinqumo?”* Bonke bamlahla ngecala bethi ufanelwe ukufa. + 65  Abanye baqala ukumkhafulela, + bamboza ubuso bakhe bamshaya nangezibhakela, bethi kuye: “Profetha!” Izikhonzi zasenkantolo zamthatha, zimshaya ngezimpama. + 66  Ngesikhathi uPetru engezansi egcekeni, kweza enye yamantombazane ayizinceku zompristi ophakeme. + 67  Lapho ibona uPetru otha umlilo, yamgqolozela yathi: “Nawe futhi ubunalo mNazaretha, lo Jesu.” 68  Kodwa waphika, wathi: “Angimazi futhi angazi ukuthi ukhuluma ngani,” waphuma waya ngasesangweni. 69  Eselapho intombazane eyinceku yambona, yaphinde yathi kulabo ababemi lapho: “Lona ungomunye wabo.” 70  Waphinde waphika. Ngemva kwesikhashana, labo ababemi lapho baphinde bathi kuPetru: “Impela ungomunye wabo, ngoba eqinisweni ungowaseGalile.” 71  Kodwa waqala ukuqalekisa nokufunga ethi: “Angimazi lo muntu enikhuluma ngaye!” 72  Masinyane iqhude lakhala okwesibili, + uPetru wakukhumbula lokho uJesu ayemtshele kona: “Ngaphambi kokuba iqhude likhale kabili, uzongiphika kathathu.” + Wahluleka ukuzibamba, wakhala.

Imibhalo yaphansi

Noma, “yokumbopha.”
Noma, “ehlezi etafuleni.”
NgesiGreki, “Waphula.”
Noma, “Bamthethisa.”
Okuwukuthi, abaphostoli abangu-12.
Noma, “amkhaphele.”
Noma, “washo isibusiso.”
Noma, “amahubo.”
Noma, “ukushaqeka.”
Igama lesiHebheru noma lesi-Aramu elisho ukuthi “O Baba!”
Noma, “uyathanda.”
Noma, “igqoke ingubo yangaphansi kuphela.”
Noma, “Nicabangani?”