NgokukaMarku 12:1-44

  • Umfanekiso wabalimi ababulalayo (1-12)

  • UNkulunkulu noKhesari (13-17)

  • Umbuzo mayelana novuko (18-27)

  • Imiyalo emibili emikhulu kunayo yonke (28-34)

  • Ingabe uKristu uyindodana kaDavide? (35-37a)

  • Isixwayiso ngababhali (37b-40)

  • Izinhlamvu zemali ezimbili zomfelokazi ohluphekayo (41-44)

12  Waqala ukukhuluma nabo ngemifanekiso ethi: “Umuntu othile watshala insimu yamagilebhisi, + wayibiyela, wamba umgodi wesikhamo sewayini wakha nombhoshongo; + wabe eseyiqashisa kubalimi, wahamba waya kude. +  Ngenkathi efanele wathumela inceku kubalimi ukuze iyolanda ezinye zezithelo zensimu yamagilebhisi kubo.  Kodwa bayibamba, bayishaya, bayihambisa ingaphethe lutho.  Waphinda wathumela enye inceku kubo, yona bayishaya ekhanda bayihlambalaza. +  Wathumela enye futhi, yona bayibulala, wathumela nezinye eziningi, ezinye kuzo bazishaya, ezinye bazibulala.  Wayesesele nowokugcina, indodana ethandekayo. + Iyona ayithumela kubo ekugcineni, ethi, ‘Bazoyihlonipha indodana yami.’  Kodwa labo balimi bakhuluma bodwa bathi, ‘Lena indlalifa. + Wozani, masiyibulale, ifa lizoba elethu.’  Ngakho bayibamba bayibulala, bayiphonsa ngaphandle kwensimu yamagilebhisi. +  Yini umnikazi wensimu yamagilebhisi azoyenza? Uzoza ababulale laba balimi, insimu yamagilebhisi ayinike abanye. + 10  Anizange yini niwufunde lo mbhalo othi: ‘Itshe elenqatshwa abakhi, selibe yitshe legumbi* eliyinhloko. + 11  Livele kuJehova,* liyamangalisa emehlweni ethu’?” + 12  Babe sebefuna ukumbamba,* kodwa babesaba isixuku, ngoba babazi ukuthi wayekhuluma lo mfanekiso ecabanga ngabo. Ngakho bamshiya bahamba. + 13  Ngemva kwalokho bathumela kuye abanye babaFarisi nabanye bamalungu eqembu likaHerode ukuze bathole iphutha enkulumweni yakhe. + 14  Lapho befika bathi kuye: “Mfundisi, siyazi ukuthi uneqiniso nokuthi awuthengi amehlo abantu, ngoba awubheki ukubukeka kwabantu kwangaphandle, kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngokuvumelana neqiniso. Kungokomthetho* yini ukukhokha intela yekhanda kuKhesari noma cha? 15  Sikhokhe noma singakhokhi?” Ebona ubuzenzisi babo, wathi kubo: “Kungani ningivivinya? Lethani lapha udenariyu* ngiwubone.” 16  Bawuletha, wathi kubo: “Okabani lo mfanekiso nalo mbhalo oqoshiwe?” Bathi kuye: “OkaKhesari.” 17  UJesu wabe esethi: “Buyiselani izinto zikaKhesari kuKhesari, + kodwa izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu.” + Yabamangaza indlela aphendula ngayo. 18  AbaSadusi, abathi alukho uvuko, + beza kuye bambuza bathi: + 19  “Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uma umfowabo womuntu efa futhi eshiya umfazi kodwa engashiyi mntwana, umfowabo kufanele amngene lowo mfazi avezele umfowabo inzalo. + 20  Kwakukhona izelamani eziyisikhombisa. Owokuqala wathatha umfazi, kodwa lapho eshona akashiyanga ngane. 21  Lo mfelokazi washadwa owesibili, kodwa naye washona ngaphandle kokuzala ingane, kwenzeka okufanayo nakowesithathu. 22  Bonke abayisikhombisa abazalanga ngane. Ekugcineni owesifazane naye wafa. 23  Ovukweni, ubani ayoba ngumkakhe? Ngoba waba yinkosikazi yabo bonke abayisikhombisa.” 24  UJesu wathi kubo: “Akukona yini ukungazi kwenu imiBhalo namandla kaNkulunkulu okunenza niphazame? + 25  Ngoba lapho bevuka kwabafile, amadoda awashadi nabesifazane abashadiswa, kodwa banjengezingelosi emazulwini. + 26  Kodwa ngokuphathelene nokuvuswa kwabafile, anifundanga yini encwadini kaMose, endabeni ephathelene nesihlahla sameva, ukuthi uNkulunkulu wathi kuye: ‘NginguNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe’? + 27  UnguNkulunkulu wabaphilayo, akayena owabafile. Niphaphalaze kakhulu.” + 28  Omunye kubabhali owayezile futhi wabezwa bephikisana, azi ukuthi wayebaphendule kahle, wambuza: “Yimuphi umyalo ongowokuqala* kuyo yonke?” + 29  UJesu waphendula: “Owokuqala uthi, ‘O Israyeli, yizwa, uJehova* uNkulunkulu wethu unguJehova* oyedwa, 30  kumelwe uthande uJehova* uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo* wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo wonke amandla akho.’ + 31  Owesibili yilo, ‘Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.’ + Awukho omunye umyalo omkhulu kunale.” 32  Umbhali wathi kuye: “Mfundisi, ukhulume kahle, ngokuvumelana neqiniso, ukuthi, ‘Munye, futhi akekho omunye ngaphandle kwakhe’; + 33  ukumthanda komuntu ngayo yonke inhliziyo yakhe, ngakho konke ukuqonda kwakhe nangawo wonke amandla akhe nokuthanda komuntu umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena kubaluleke ngaphezu kwayo yonke iminikelo eshiswayo ephelele nemihlatshelo.” + 34  UJesu ebona ukuthi wayephendule ngokuhlakanipha, wathi kuye: “Awukude noMbuso kaNkulunkulu.” Kodwa akekho owaba nesibindi sokuphinde ambuze omunye umbuzo. + 35  Nokho, njengoba uJesu ayeqhubeka nokufundisa ethempelini, wathi: “Basho kanjani ababhali ukuthi uKristu uyindodana kaDavide? + 36  Ngomoya ongcwele, + uDavide ngokwakhe wathi, ‘UJehova* wathi eNkosini yami: “Hlala ngakwesokudla sami ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho.” ’ + 37  Uma uDavide ngokwakhe embiza ngokuthi Nkosi, angaba kanjani indodana yakhe?” + Isixuku esikhulu sasimlalele ngenjabulo. 38  Njengoba ayefundisa, waqhubeka wathi: “Xwayani ababhali abathanda ukuhambahamba begqoke izingubo ezinde nokubingelelwa ezimakethe, + 39  nezihlalo eziphambili* emasinagogeni nezindawo ezivelele kunazo zonke ezidlweni zakusihlwa. + 40  Bashaqa izindlu* zabafelokazi, benza nemithandazo emide ukuze babukise.* Laba bayothola isahlulelo esinzima* kakhulu.” 41  Wahlala phansi lapho amabhokisi omnikelo + ebonakala khona, waqaphela indlela isixuku esasifaka ngayo imali emabhokisini omnikelo, abantu abaningi abacebile babefaka izinhlamvu eziningi zemali. + 42  Kwabe sekuza umfelokazi ohluphekayo, wafaka izinhlamvu zemali ezimbili ezincane, eziyinani elincane kakhulu. *+ 43  Ngakho wabiza abafundi bakhe wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ohluphekayo ufake okungaphezu kokwabo bonke abafake imali emabhokisini omnikelo. + 44  Ngoba bonke bafake okuvela enaleni yabo, kodwa yena, nakuba ehlupheka,* ufake konke abenakho, konke abezoziphilisa ngakho.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “lasekhoneni.”
Noma, “ukumbopha.”
Noma, “Kulungile.”
Noma, “obaluleke kakhulu.”
Noma, “ezingcono.”
Noma, “indawo.”
Noma, “bezenzisa.”
Noma, “esikhulu.”
NgesiGreki, “amaleptoni amabili, okungamakhwadrani.” Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “eswele.”