Numeros 25:1-18

  • Nankasalanan so Israel lapud saray bibiin Moabita (1-5)

  • Kinmiwas si Finehas (6-18)

25  Sanen manaayam ed Sitim+ so Israel, saray totoo et nanggaway seksual ya imoralidad ed saray ananak a bibii na Moab.+  Intagar na bibii iray totoo a manbagat ed dirios da,+ tan saray totoo et angan tan dinmakmomo ed dirios da.+  Kanian say Israel et akibiang ed panagdayew* ed Baal na Peor,+ tan sinmanok si Jehova ed Israel.  Oniay inkuan nen Jehova ed si Moises: “Tipon mo so amin a lider* na sarayan totoo tan ibitay mo rad arapan nen Jehova diad kakkaktangay agew,* pian naandid Israel so mandarlang a sanok nen Jehova.”  Insan inkuan nen Moises ed saray ukom na Israel:+ “Nepeg a pateyen na balang sakey ed sikayo iray totoo ton akibiang ed panagdayew* ed Baal na Peor.”+  Balet diad saman a mismo, sinmabi so sakey ed saray Israelita tan inawit tod saray agagi to so sakey a biin Midianita+ legan a sankanengneng nen Moises tan amin ya Israelita, legan a manak-akis irad lolooban na tolda a pantitiponan.  Sanen anengneng itan nen Finehas+ ya anak nen Eleazar, ya anak nen Aaron a saserdote, tampol a sikatoy inmalagey ed pegley na totoo tan angalay sakey a gayang.  Insan tinumbok tod loob na tolda imay laki na Israel tan dinuyok to ran dua, say laki na Israel tan say bii ed kayarian to. Diad saman et tinmunda so salot ed saray Israelita.+  Say bilang na saramay inatey ed salot et 24,000.+ 10  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises: 11  “Pinakepa nen Finehas+ ya anak nen Eleazar, ya anak nen Aaron a saserdote, so sanok kod saray totoo na Israel, lapud agton balot inabuloyan a walad sikaray agmanmatoor ed siak.+ Kanian agko inupot iray Israelita anggano kakaukolanen kon siak labat so dayewen da.+ 12  Lapud satan et ibagam, ‘Misipanan ak ed sikato na sakey a sipanan na kareenan. 13  Tan magmaliw itan a sipanan parad manbayag ya inkasaserdote ya onkana ed sikato tan ed ilalak ton onsublay ed sikato,+ lapud agton balot inabuloyan a walay agmanmatoor ed Dios to+ tan sikatoy nanggaway pananakbong parad saray totoo na Israel.’” 14  Say ngaran na samay lakin Israelita a pinatey a kaiba na samay biin Midianita et Zimri ya anak nen Salu, sakey a pangulo ed saray pamilya na kaamaan na saray Simeonita. 15  Say ngaran na samay biin Midianita a pinatey et Cozbi ya anak nen Zur,+ a sakey a pangulo ed saray boleg na pamilya na ama to diad Midian.+ 16  Diad saginonor et oniay inkuan nen Jehova ed si Moises: 17  “Atakim iray Midianita, tan patey mo ra,+ 18  ta guguloen da kayod saray masilib a pidedeneng dad sikayo diad samay agawad Peor+ tan ed si Cozbi ya anak a bii na sakey a pangulo na Midian, a pinatey+ diad agew na salot lapud samay agawad Peor.”+

Paimanod leksab

Odino “inyapit toy inkasikato.”
Literal, “ya ulo.”
Literal, “diad arap na agew.”
Odino “inyapit day inkasikara.”