Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Panon Ak ya Natulongan na Biblia?—Part 1: Diskobrem so Bibliam

Panon Ak ya Natulongan na Biblia?—Part 1: Diskobrem so Bibliam

“Sasalien ko met ya basaen so Biblia, pero makapakapal kasi kanian agko itutuloy ya basaen!”​—Briana, 15.

Ontan ka met? Makatulong ed sika iyan artikulo!

 Akin et marakep so manbasa na Biblia?

Kasin iisipen mo ya singa makapa-boring so manbasa na Biblia? Sabagay, natural met labat itan. Ompan isipen mo ya makapakapal so Biblia, angkekelag so letra to, tan anggapoy litrato to. Mas balibali ni manbantay na TV tan video ed Internet!

Pero isip mo pa: No walay nalmom ya baleg tan daan ya pananginan ya antam ya napnapnoy kayamanan, di ba na-curious ka no anto ray wadtan?

Say Biblia et napnapno met na kayamanan. Saray mabmablin karunongan ya wadtan et makatulong ed sika pian

 • Makapandesisyon kay duga

 • Balibali so relasyon mod atateng mo

 • Maong ya totoo so nakaarom

 • Nasarag moy stress

Akin et mausar nin siansia so Biblia natan anggano daan la ’tan ya maong? On ta “say interon Kasulatan et impuyan na Dios.” (2 Timoteo 3:​16) Labay ton ibaga, nanlapud Dios so Biblia kanian nabasa ditan iray sankarakepan ya bilin.

Say Biblia et singa pananginan ya napnapnoy mabmablin karunongan

 Panon so dapat ya pambasak ed Biblia?

Sarag mon basaen ya intero. No ontay gawaen mo, naamtaan moy mensahe na interon Biblia. Dakel so paraan pian nagawaan mo itan. Niay duara:

 •  Nayarin basaen mo so 66 ya libro na Biblia manlapud Genesis anggad Apocalipsis.

 •  Nayarin basaen mo ray libro na Biblia base ed impantutumbokan na saray agawa ya akasulat ditan.

Tip: Nanengneng ed Apendise A7 na Balon Mundo a Patalos iray nantutumbokan ya agawa ed bilay nen Jesus nen sikatoy wadiad dalin.

Say komaduan paraan et manpili kay salaysay odino istorya ya dugaruga ed situasyon mo. Alimbawa:

 • Labay moy nawalaan na kaaro ya napantiwalaan mo? Basam so istorya nen Jonatan tan David. (1 Samuel, kapitulo 18-​20) Nengneng mo no anto ray ugali tan katangian nen David ya lapud satan et inmapit so liknaan nen Jonatan ed sikato.

 • Labay mon mas ombiskeg so liknaan mo ya labanan iray tukso? Basam so istorya no panon ya alabanan nen Jose so tukso. (Genesis, kapitulo 39) Nengneng mo no akin ya mabiskeg so liknaan nen Jose ya labanan so tukso.

 • Labay mon naamtaan no antoy nitulong ed sika na pikakasi? Basam so agawad si Nehemias. (Nehemias, kapitulo 2) Nengneng mo no anto ran subok so inarap nen Nehemias tan no panon ton asarag iratan.

Tip: Marakep no manbasa ka diad lugar ya mareen pian agka nadisturbo.

Say komatlon paraan et manpili kay istorya odino salmo, basam, insan isip mo no panon mo itan ya nausar ed situasyon mo. Kasumpal mon basaen, tepetan moy sarilim:

 •  Akin et impaisulat iya nen Jehova diad Biblia?

 •  Antoy naaralan kod saya tungkol ed ugali nen Jehova tan ed saray paraan to?

 •  Panon kon nausar ed bilay ko iray abasak ya impormasyon?

Tip: Iplanom so pambasam na Biblia. Isulat mo so petsa ya igapom lay regular ya eskedyul na pambasam.