Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Akin ya Salien Moy Manaral na Arum a Lenguahe?

Akin ya Salien Moy Manaral na Arum a Lenguahe?

 No manaral kay arum a lenguahe, nasubok so disiplinam ed sarilim tan kapaabebaan mo. Kasin sulit so pansagpot mo? Dakel ya kabataan so onebat na on! Ipaliwawa na sayan artikulo no akin ya nanaral ira na arum a lenguahe.

 Akin ya manaral ka?

 Dakel so manaaral na arum a lenguahe ta kaiba itan ed subject dad eskuelaan. Say arum balet et walay duman rason da. Singa bilang:

  •   Si Anna, ya kabataan a tagad Australia, et nanaral na Latvian​—say lenguahe nen nanay to. “Manplaplano so pamilya mi ya ompasyar ed Latvia,” kuan nen Anna, “tan labay ko ya makapitongtong ak ed saray kakanayon mi diman.”

  •   Si Gina, ya Tasi nen Jehova a tagad United States, et nanaral na American Sign Language (ASL) tan linmad Belize pian ontulong ed panagpulong diman. “Pigpigara labat so totoon napitalosan na saray emel,” kuan to. “Talagan apresyaen na saray totoo no ibagak ed sikara ya nanaral ak na ASL pian nibangat kod sikara so Biblia!”

 Kasin antam? Imbaga la na Biblia ya say maong a balita na Panarian na Dios et nipulong ed saray totoo “diad kada nasyon tan tribu tan lenguahe.” (Apocalipsis 14:6) Nagagawa la itan ya propesiya. Say sakey ya pakanengnengan et dakdakel ya kabataan ya Tasi nen Jehova so manaaral na arum a lenguahe pian ontulong ed panagpulong diad mismon lugar da odino diad arum a bansa.

 Anto ray subok?

 Aliwan mainomay so manaral na arum a lenguahe. “Say antak basta manaral ka labat na balo iran salita,” kuan na tinedyer ya si Corrina, “anta manaya aralen mo met pati kultura tan paraan na panagnonot da. Talagan kailangan so panaon pian makaaral ka.”

 Kailangan met ya mapaabeba ka. “Elek ka labat no nalingo ka,” kuan na kabataan ya si James ya nanaral na Spanish, “ta normal labat itan. Pero pakaaralan mo.”

 Importantin tandaan: No agka onsuko anggano wala ray pakadismayaan​—tan no maminsan et nababaingan ka ta alingo ka—​mas baleg so posibilidad ya makaaral ka.

 Tip: Agka nadidismaya no singa mas maples ya makaaral so arum nen say sika. Ibabaga na Biblia: “Usisaen komon na kada sakey so gagawaen to, tan kayari na satan et sikatoy nawalaay rason a manliket nipaakar ed sarili to labat, aliwan diad pangikokompara toy sarili to ed arum.”​—Galacia 6:4.

 Anto ray maong ya resulta?

 Dakel so maong ya resulta ed panaral na arum a lenguahe. Singa bilang, imbaga na tinedyer ya si Olivia: “No manaral kay arum a lenguahe, dakel so nakabat mo kanian ondakel so kakaarom.”

 Akatulong ed sakey ya tinedyer ya si Mary so panaaral toy arum a lenguahe pian magmaliw ya confident ed sarili to. “Singa anggapoy maong ya nagagawaan ko,” kuan to, “balet natan ya manaaral ak na arum a lenguahe, malikeliket ak no walay naaralan kon balon salita. Balibali liknaan ko.”

 Si Gina, ya abitla nen niman, et mas nai-enjoy toy ministeryo to ed pambabangat toy Biblia diad sign language. Imbaga to: “No nanenengneng kon malikeliket iray napupulongan ko ta uusaren koy lenguahe da, aman so sankaabigan ya resulta!”

 Importantin tandaan: No manaral kay arum a lenguahe, ondakel so kakaarom, magmaliw kan confident ed sarilim, tan mas na-enjoy moy ministeryom. Importante itan pian nipulong so maong a balita ed “amin a nasyon tan tribu tan rasa tan lenguahe.”​—Apocalipsis 7:9.