Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Panon To No Walay Sakit na Ateng Ko?

Panon To No Walay Sakit na Ateng Ko?

Agni masyadon proproblemaen na dakel ya kabataan so pangasikaso ed ateng da. Sabagay, ompan mabayag ni insan mansakit iray ateng da.

Balet, panon to no legan ya ugaw ka ni et nansakit si daddy’m o si mommy’m? Niay istorya na duaran kabataan ya ontan so situasyon da.

 Istorya nen Emmaline

Walay Ehlers-Danlos syndrome (EDS) nen mommy’k. Grabe tan manotot itan ya sakit ya aapektaen to ray kasu-kasuan, baog, tan ulat.

Anggapoy tambal to yan sakit, tan diad linmabas ya samploran taon et linmoor ya maong so sakit nen mommy’k. Diad tua, wala ray panaon ya ngalngali la ra ompatey ta inmabeban maong so dala da, odino no maminsan et agda la labay so manbilay lapud sobran panotot.

Tasi nen Jehova so pamilya mi, tan papabiskegen kami na saray kaagian mi! Singa bilang, walay kaagian min bii ya kataonan ko ya angiter na card ed pamilya mi pian ibagan inar-aro to kami tan impaseguro to ya wadtan ya lanang no kailangan mi tulong. Balibali liknaan no walay kaarom ya ontan!

Balbaleg so nitulong na Biblia ed siak. Singa bilang, sakey ed saray paboritok ya teksto et say Salmo 34:18, ya say kuan to: “Si Jehova et asingger ed samay asugatay puso to.” Paboritok met so Hebreo 13:6, ya say nabasa ditan et: “Si Jehova so mananulong ko; agak ontakot.”

Talagan dugaruga ed siak iyay sampot ya teksto. Say tatakotan kon maong et agko la nakaibay mommy’k no ompatey la ra. Inar-arok si mommy’k, tan misalsalamat ak ed kada agew ya kaibak ira. Atan ya teksto so tinmulong pian na-realize ko ya agak dapat ontakot ed saray posiblin nagawa.

Pero wala ni sakey ya tatakotan ko. Kasi natawir so EDS. Atawir itan nen mommy’k ed si baik, tan atawir ko itan ed si mommy’k. On, wala met so EDS ko. Pero ipapaseguro ed siak na Hebreo 13:6 ya anggano oniay situasyon ko, si Jehova so “mananulong ko.”

Gagawaen koy anggaay nayarian ko ya apresyaen no anto ray walad siak natan imbes ya manpokus ak ed apalabas—odino panaburidoan koy nagawad arapen. Na-depress ak labat no isipen ko ray datin nagagawaan nen mommy’k ya agda la sarag ya gawaen natan. Ibabaga na Biblia ya saray problema tayo et “magano tan anlemew” no ikompara ed pag-asa tayon manbilay ya tuloytuloy tan anggapo lay sakit.​—2 Corinto 4:​17; Apocalipsis 21:​1-4.

Pannonotan: Antoy akatulong ed si Emmaline pian mansiansian positibo? Panon kan mansiansian positibo anggano walay problema?

 Istorya nen Emily

Haiskul ak ni labat ed saman nen ginmapon a-depress si daddy’k. Singa abalang may datin daddy’k tan sinalatan na duman too. Manlapu lad saman, lanang iran maermen, natatakot iran maong anta anggapo met so rason, tan sobray panaaburido da. Labinliman taon la ya lalabanan day depression. Seguradon naiirapan ira kada no maer-ermen iran maong, anggano amta da ya anggapo met so rason pian manermen ira.

Tasi nen Jehova so pamilya mi, tan talagan masuporta so kongregasyon ya kawalaan mi. Maomaong tan makatalos iray kaagian mi, tan agdan balot impalikna ed si daddy’k ya anggapo lay kana da ed kongregasyon. Lalon naaarok si daddy’k no nanenengneng koy panaanos dad situasyon da.

Nami-miss ko la may datin daddy’k​—amay aliwan sobran maaburido, amay agnanairapan, amay maliket. Naeermenan ak ya maong ta antak ya agew-agew dan lalabanan so agnanengneng ya kalaban ya walad isip da.

Pero, gagawaen nen daddy’k so anggaay nayarian da ya mansiansian positibo. Wala may time ya talagan grabe so impaka-depress da, pero pinilit da ni manbasa na Biblia anggan pigaran bersikulo labat kada agew. Apabiskeg iran maong lapud satan. Singa simpli labat itan, pero balbaleg so nitulong to. Lapud saman et mas proud ak ed si daddy’k.

Labalabay ko may nabasad Nehemias 8:10, ya say kuan to: “Say liket ya iiter nen Jehova so biskeg yo.” Talagan tua itan. No active ak ed saray gagawaen na kongregasyon, nasasalatan na liket so ermen ko. Naliliknak ya maligligsa ak ed sanagew. Naaralan kod alimbawa nen daddy’k ya antokaman so probleman onsabi ed sika, wadtan ya lanang si Jehova ya onsuporta.

Pannonotan: Panon ya sinuportaan nen Emily si daddy to diad sakit to? Panon mon natulongan so sakey ya walay depression to?