Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Kasin Perfectionist Ak?

Kasin Perfectionist Ak?

No

  • labay mon 100% ya lanang so score mod eksamin

  • agmo labay ya gawaen iray agmo ni asali ta natatakot ka ya ompan agmo nasarag

  • iisipen mon babalawen ka na arum no walay advice dad sika

. . . , labay ton ibaga, perfectionist ka. Pero wala kasi uges to ’tan?

 Antoy uges to no perfectionist ka?

Agmet mauges no gawaen moy anggaay nayarian mo. Pero, “walay baleg a pandumaan na gagawaen moy anggaay nayarian mo ed samay sasalien mon gawaen so imposible,” so kuan na libron Perfectionism​—What’s Bad About Being Too Good? Inyarum na satan a libro: “Say pagmaliw ya perfectionist et pabelat labat ta diad tua, anggapoy toon perfect.”

Ontan met so ibabaga na Biblia. Kuan to: “Anggapoy matunong a too diad dalin a naynay a manggagaway maong.” (Eclesiastes 7:​20) Lapud aliwa kan perfect, ilaloan mo ya aliwan lanang ya makapabilib so nagawaan mo.

Kasin agmo itan natanggap? No ontan, amtaen so apatiran negatibon epekto no perfectionist ka.

  1. Say pakanengneng mod sarilim. Saray perfectionist et atagtagey so iilaloan dad sarili da—kanian naynay iran nadidismaya. “Say tua, agtayo nakaya so magmaliw ya sankamaongan ed amin a bengatla, tan no melmelag so pakanengneng tayod sarili tayo ta aliwan perfect so agawaan tayo, naekal so tiwala tayod sarili tayo. Makapa-depress itan.”​—Alicia.

  2. Say reaksion mod advice. Saray perfectionist et iisipen dan babalawen mo ra no sisimbawaen mo ra. “No walay man-advice ed siak, nasasakitan ak,” so kuan na kabataan ya si Jeremy. Inyarum to: “No perfectionist ka, agmo nanenengneng iray lingom kanian agmo labay so manpatulong.”

  3. Say pakanengneng mod arum. Saray perfectionist et mabalaw tan amta tayo lay rason. “No perfect so iilaloan mod sarilim, ontan met so ilaloan mod arum,” so kuan nen Anna ya 18 so taon to. “No agda nagawaan so iilaloan mo, nadismaya kad sikara.”

  4. Say pakanengneng na arum ed sika. No sobsobra so iilaloan mod arum, agka nabibigla no iwasan da ka! “Makapaingongot no salien mon gawaen so imposiblin ipapagawa na perfectionist,” so kuan nen Beth. “Anggapoy makaanos ed ontan ya too!”

 Panon mon nauman so panag-isip mo?

Ibabaga na Biblia: “Naamtaan komon na amin a totoo a makatunongan kayo.” (Filipos 4:5) Saray makatunongan ya totoo et balanse so iilaloan dad sarili da tan diad arum.

“Amayamay lay nayarin panlapuan na pressure. Akin et aruman mo ni diad pagmaliw mon perfectionist? Nabelatan ka labat!”Nyla.

Ibabaga na Biblia: ‘Mapaabeban manakar a kaibay Dios mo!’ (Miqueas 6:8) Saray mapaabeba et amta day limitasyon da. Agda gagawaen so agda kaya; tan agda panaabalaan iray kimey ya mangupot labat na oras da.

“No labay kon balibali so pakasumpal kod saray responsabilidad ko, say awaten ko et no antoy sarag ko. Amtak ya walay limitasyon ko.”​—Hailey.

Ibabaga na Biblia: “Antokaman a nayarin gawaen na limam, gawam ed amin a biskeg mo.” (Eclesiastes 9:​10) Kanian aliwan inkangiras so pangontra ed pagmaliw ya perfectionist; say solusyon et inkakuli, pero dapat makatunongan tan mapaabeba ka.

“Gagawaen koy anggaay nayarian ko ed saray kimey ko. Amtak ya agko na-perfect, pero ayos labat ta ginawak so best ko.”​—Joshua.