Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Antoy Dapat Kon Naamtaan ed Panag-inum na Alak?

Antoy Dapat Kon Naamtaan ed Panag-inum na Alak?

 Ag-isesebel na Biblia so iyinum na daiset ya alak no legal itan. Balet isesebel na satan so panagbuanges.​—Salmo 104:15; 1 Corinto 6:​10.

 Panon to balet no piliten da kan oninum anggano aliwa itan ya legal odino agka payagan na atateng mo?

 Isipen iray resulta no oninum ka

 Ompan iisipen na kakaarom ya makapaliket so oninum. Pero anto ray posiblin nagawa kayarim ya oninum?

  •  Naparusaan ka. No bilang diad lugar yo et wala ray situasyon ya aliwan legal so oninum na alak balet ta oninum ka, nayarin manmulta ka, nakasoan ka, kumpiskaen day lisensyam ya man-drive, obligaen da kan man-community service, odino ipriso da ka ni ingen.​—Roma 13:3.

  •  Naderal so reputasyon mo. Pakapuyen na alak so kontrol mod sarilim. No akainum ka, nayarin makapansalita o makapanggawa ka na bengatlan pagbabawian mo lanlamang. (Proverbio 23:31-​33) Diad sayan panaon ya uso lay social media, nayarin naapektoan ya maong so reputasyon mo lapud saray gagawaen mo.

  •  Agmo kayan idepensa so sarilim. No akainum ka, matmainomay kan nabiktima na pisikal tan seksual ya panag-abuso. Matmainomay ka met ya naimpluensyaan na arum, ya lapud satan et nayarin napeligroy bilay mo odino makagawa kay ilegal.

  •  Maka-adik. Naamtaan ed pigaran research ya no onggapo ka lan oninum na alak legan ya ugaw ka ni, baleg so posibilidad ya magmaliw itan ya bisyom. No oninum ka no nai-stress, maermen, o nabo-boring ka, ompan anap-anapen mo la itan ya anggad naadik ka la.

  •  Pansengegay ipatey. Diad agano ni labat ya taon ed United States, walay sakey ya ompapatey ed kada 52 ya minuto lapud aksidente ed luluganan ya abuek so driver. Diad loob na limaran taon, masulok ya 1,500 ya totoo ya anggapo ni 21 so taon da so inatey kada taon lapud aksidente ed luluganan ya akainum so driver. Anggano aliwan sika so akainum, nipeligro so bilay mo no say driver na niluganan mo et akainum.

 Nonot mo lay dapat mon gawaen

 Naiwasan mo iray peligro tan graben resulta na sobra tan aliwan legal ya kakainum no nonoten mo lan unona so dapat mon gawaen.

 Prinsipyo ed Biblia: “Say marunong et ompapaliis no nanenengneng toy peligro.” (Proverbio 22:3) Agka dapat oniinum antis kan man-drive odino no walay gawaen mo ya kailangan kan akapokus.

 Ibagam ed sarilim: ‘Oninum ak labat na alak no legal itan tan walad lugar.’

 Prinsipyo ed Biblia: “Sikayoy ariripen na samay tutuloken yo.” (Roma 6:16) No oninum ka lapu labat ta atan so gagawaen na kakaarom, pappaulyanan mon kontrolen ka na arum. No oninum ka kada no nabo-boring o nai-stress ka, agmo laingen napasalan so dugan paraan pian naarap iray problemam.

 Ibagam ed sarilim: ‘Agak ompayag ya piliten ak na kakaarok ya oninum.’

 Prinsipyo ed Biblia: “Agka magmamaliw a sakey ed saramay mainum na alak.” (Proverbio 23:20) No miulop kad saray mainum, agmo nagawaan so antam ya duga tan ipepeligrom so sarilim.

 Ibagam ed sarilim: ‘Agak miulop ed saray mainum na alak.’