Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Antoy Gawaen Ko No Asakitan Ak na Kaarok?

Antoy Gawaen Ko No Asakitan Ak na Kaarok?

 No antoy dapat mon naamtaan

  • Walan walay onlesan problema na sankakaaro. Lapud aliwan perpekto so kaarom—anggano best friend mo ni—walan walay nagawaan odino nibaga to ya nasakitan ka. Siempre, aliwa ka met ya perpekto. Kanian segurado ya asakitan mo met lay arum.—Santiago 3:2.

  • Mas mainomay kan nasakitan lapud Internet. Singa bilang, imbaga na tinedyer ya si David: “No aka-online ka tan nanengneng mo iray picture na kaarom ed sakey ya party, ompan isipen mo no akin ya agka imbitado. Kanian naermenan ka ta singa anggapoy akanonot ed sika.”

  • Sarag mon solusyonan so problema.

 No antoy nagawaan mo

Aral mon maong so liknaan mo. Ibabaga na Biblia: “Agka komon mainomay a nasakitan, ta say panem-em na sakit na linawa et tanda na sakey a makulangkulang.”—Eclesiastes 7:9, paimanod leksab.

“No maminsan, na-realize mo lanlamang ya agmet manaya importante imay babarongan mo.”—Alyssa.

Isipen pa: Kasin masyado kan sensitive? Agta mas marakep no aralen mon palampasen so lingo na arum?—Eclesiastes 7:21, 22.

Isip mo ray maong ya resulta no perdonaen moy kaarom. Ibabaga na Biblia: “Karakpan . . . so pamalabas na kasalanan.”—Proverbio 19:11.

“Anggano wala met ya talagay rason mo pian onsyodot, mas maong no mabulos kan mamerdona, labay ton ibaga et agmo la ipapanonot ya lanang ed kaarom so agawaan ton lingo pian paulit-ulit ya onkerew na perdona ed sika. No pinerdonam la, lingwanan mo lay agawa.”—Mallory.

Isipen pa: Kasin talagan seryoso so agawaan ton lingo? Agta mas marakep no perdonaen mo pian mas mareen so ulopan yo?—Colosas 3:13.

No paulit-ulit mon ipapanonot so lingo na kaarom, singa lukas ka lan lukas na puerta anta ambetebetel ed paway

Isip moy liknaan na kaarom. Ibabaga na Biblia: ‘Anap yo so pankaabigan na arum, aliwan say pankaabigan yo labat.’—Filipos 2:4.

“No sikayon sankaaro et inaro tan rerespetoen yoy sakey tan sakey, talagan labay yon solusyonan ya tampol so problema lapud amta yo ya balbaleg lay ginawa yo parad pankakaaro yo. Agyo labay ya nasayang so amin ya sagpot yo no paulyanan yon napultot so pankakaaro yo.”—Nicole.

Isipen pa: Kasin anggan panon et duga met so opinyon na kaarom?—Filipos 2:3.

Importantin tandaan: No antam so dugan gawaen no asakitay liknaan mo, nausar mo itan ya abilidad anggad itatken mo. Agta marakep no aralen mo la itan natan?