Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Antoy Dapat Kon Naamtaan ed Panag-text?

Antoy Dapat Kon Naamtaan ed Panag-text?
  • :-) No maingat ka ed panag-text, balibali itan ya paraan pian nakumustam iray kakaarom.

  • :-( No agka maingat ed panag-text mo, nayarin deralen toy pikakaarom​—tan say reputasyon mo.

Nabasam ed sayan artikulo no antoy kailangan mon naamtaan ed

Dia met ed sayan artikulo:

 No siopa so i-text mo

 Parad dakel ya tinedyer, say pan-text et importante pian walay komunikasyon dad arum. Lapud satan et sarag mon nakontak so anggan siopa ya walad contact list mo​—basta ompayag iray ateng mo.

 “Aglabay nen daddyk ya mitongtong kami nen agik ed lalaki. No mitongtong kami, dapat diad landline, diad sala, tan no walay arum ya makakarengel.”​—Lenore.

 No antoy dapat mon naamtaan: No bastam labat iter so number mo ed anggan siopa, ompan magmaliw itan ya problema.

 “No agmo pilien no siopay pangiteran moy number mo, ompan maka-receive ka na saray message o picture ya agmo labay.”​—Scott.

 “No lanang mon ka-text so sakey a too, ompan na-develop ya tampol so feelings mod sikato.”​—Steven.

 Ibabaga na Biblia:Say marunong et ompapaliis no nanenengneng toy peligro.” (Proverbio 22:3) No maingat ka, naiwasan moy dakel ya problema.

 Tuan eksperiensya: “Walay kaarok ya laki, tan lanang kamin manka-text. Inisip ko ya close kami labat. Parad siak et anggapoy problema, anggad nen imbaga ton a-develop lad siak. Dapat agak komon lanang ya mimila tan mante-text ed sikato.”​—Melinda.

 Pannonotan: Diad satan ya naamtaan nen Melinda, panon kasin naapektoan so pikakaaro tod samay laki?

 Dumaen so istorya! Anto komon so ginawa nen Melinda pian sankaaro labat ira?

 No antoy i-text mo

 Mainomay so man-send tan makapaliket so maka-receive na text, kanian mainomay mon nalingwanan ya nayarin na-misinterpret na totooy ite-text mo.

 No antoy dapat mon naamtaan: Saray ite-text mo et nayarin na-misinterpret.

 “Diad text, agmo naamtaan so nalilikna tan tono na boses​—anggano wala ray emoticon odino text symbol. Nayarin aliway natalosan mo.”​—Briana.

 “Wala ray kabat kon bibii ya aderal so reputasyon da tan kabkabat iran flirt lapud saray ite-text dad lalaki.”​—Laura.

 Ibabaga na Biblia:Say puso na matunong et maniisip ni antis a mansalita.” (Proverbio 15:28, footnote) Say leksion? Basam ni text mo antis mon pindoten so “Send”!

 No kapigan ka man-text

 Sarag moy makaisip na dugan ugali ed panag-text ya tumboken mo.

 No antoy dapat mon naamtaan: No agmo iyan ed lugar so pan-text mo, ompaway ya singa anggapoy respetom tan imbes ya mikaaro rad sika, iwasan da ka laingen.

 “Mainomay ya nalingwanan so dugan ugali ed panag-text. No maminsan, anggano walay katongtong ko odino kaibak ya mamangan, mante-text ak.”​—Allison.

 “Delikado so man-text ya manda-drive. No agka akanengneng ed karsada, ompan naaksidente ka.”​—Anne.

 Ibabaga na Biblia:Walay panaon na amin a bengatla, . . . panaon na ag-iyesel tan panaon na pansalita.” (Eclesiastes 3:1, 7) Ontan met ed panag-text!

 Tips ed panag-text

No siopa so i-text mo

  •  ;-) Unor mo ray ateng mo.​—Colosas 3:20.

  •  ;-) Pilim no siopay pangiteran moy number mo. No marespetom ya ibaga ya agmo iiter so personal ya impormasyon mo—pati say cellphone number mo—walay naaralan mo ya kailangan mo no adulto ka la.

  •  ;-) Agka dapat masyadon close tan man-send na sweet iran text. No na-develop iray feelings, manresulta labat itan ed problema tan walay nasakitan.

 “Amta na saray ateng ko ya dugay panguusar kod cellphone ko, kanian walay tiwala dad siak ya amtak no siopay dapat kon ikargad contact list ko.”​—Briana.

No antoy i-text mo

  •  ;-) Antis kan man-text, tepetan moy sarilim, ‘Duga kasin idalan kod text so ibagak?’ Ompan mas maong no ontawag ka odino mitongtong kad personal.

  •  ;-) Agmo ite-text iray agmo nibaga ed personal. “No agmo dapat ibaga ed arapan, agmo met dapat ibabaga ed text,” so imbaga nen Sarah ya 23 so taon to.

 “No walay mangi-send ed sika na bastos iran picture, idalem mod saray ateng mo. No gawaen mo itan et naprotektaan ka tan mas pantiwalaan ka na saray ateng mo.”​—Sirvan.

No kapigan ka man-text

  •  ;-) Nonot mo la no kapigan agmo gamiten so cellphone mo. “Agko awit so cellphone ko no mamangan kami o no manaaral ak,” so imbaga nen Olivia. “Aka-off itan no wala ak ed aral mi pian agak natukson onnengneng ed satan.”

  •  ;-) Magmaliw ya makonsiderasyon. (Filipos 2:4) Agmante-text no walay katongtong mo.

 “Nanggawa ak na sarilik ya rules, singa say agpan-text no kaibak iray kakaarok puera labat no talagan kailangan. Agko met iiter so number ko no agko ni ka-close.”​—Janelly.