Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Kaaro o Inaro?​—Part 2: Antoy Ipapaliknak ed Sikato?

Kaaro o Inaro?​—Part 2: Antoy Ipapaliknak ed Sikato?

 Labay mon lanang kan wadtan parad kakaarom. Pero walay sakey ya kaarom ya katongtong mo lan lanang. Say problema, bii ka, pero sikato, laki (o laki ka, pero sikato, bii). ‘Sankaaro kami labat,’ so ibabagam ed sarilim, tan iisipen mo ya ontan met so nalilikna to. Wala kasi dapat mon gawaen ed satan?

 No antoy nayarin nagawa

 Aliwa met ya mauges so mikaaro ed sikato. Pero panon to no mas espisyal so pikakaarom ed sikato nen say arum? No ontan, ompan isipen ton labay mon magmaliw ya inaro.

 Talaga kasin ontan so labay mon ipalikna? Nengnengen so pigaran paraan ya nayarin nagawa itan, anggano aliwan ontan so intension mo.

 •   Iikdan mon lanang na atension.

   “Tua ya agmo nakontrol so feelings na sakey a too, pero agmo la dapat aaruman so nalilikna to. Kasi ompan ibabagam ya friends kayo labat pero tatawagan tan katongtong mon lanang.​—Sierra.

 •   No iikdan to kay atension, iikdan mo met na atension.

   “Aliwan siak so unaan ya mante-text, pero lanang ak ya man-rereply ed dakdakel ya message to. Kayari to, mairap ko lan i-explain ya kaaro labat so turing kod sikato.”​—Richard.

 •   Manggagawa kay paraan pian ikdan to kay atension.

   “Wala ray maniisip ya say pan-flirt et sakey a galaw. Panggagalawan day feelings na arum tan ag-ira seryoson onloob ed relasyon. Dakel lay anengneng kon ontan, tan lanang ya walay nasasakitan.”​—Tamara.

 Say leksion: No lanang mon katongtong tan iikdan na atension, ompan say nipaliknam et walay feelings mod sikato.

 No akin ya importante

 •   Nasakitan mo.

   Ibabaga na Biblia: “No agnagawa so iilaloan, makapasakit na puso.” (Proverbio 13:12) Agka kasi manilalo odino onasa no walay mangipalikna ya singa walay panggusto tod sika?

   “No manpapaasa ka, singa ka akabanwit na sira pero agmo eekalen ed taga tan agmo met aalaen. No agmon talaga labay ya magmaliw ya inaro pero papaasaen mo, talagan nasakitan moy feelings to.”​—Jessica.

 •   Naderal so reputasyon mo.

   Ibabaga na Biblia: ‘Anapen so pankaabigan na arum, aliwan say pankaabigan yo labat.’ (Filipos 2:4) Antoy nibaga yo ed sakey a toon sarili to labat so nononoten to? Anto kasi magmaliw ya reputasyon to?

   “Agko labalabay so laki ya manfli-flirt ed saray bibii. Ta no sanasawa ki la et ompan agmanmatoor. Uusaren toy arum pian manpasikat, tan makasarili itan.”​—Julia.

 Say leksion: Saramay mangipapalikna ya singa walay panggusto ra pero anggapoy plano ran mi-girlfriend o mi-boyfriend et nasakitan day arum pati say sarili ra.

 No antoy nagawaan mo

 •   Ibabaga na Biblia ya tratoen iray “mas malangwer a lalaki a singa ra agagim” tan “saray mas malangwer a bibii a singa ra agagim, a malinis so motibom.” (1 Timoteo 5:1, 2) No gawaen mo itan, naprotektaan moy pikakaarom ed arum.

   “No walay asawak, agak man-flirt ed asawa na arum. Natan ya single ak ni, ipasal ko lay sarilik no panon so dugan panagtrato ed saray lalaki.”​—Leah.

 •   Ibabaga na Biblia: “Sano dakel so salita, agnapaliisay pakalingo.” (Proverbio 10:19) Aglabat onaplika iyan prinsipyo diad pitotongtong noagta dia met ed panag-text​—pati no maminpiga kan mantext tan no anto ray ite-text mo.

   “Agmo kailangan ya inagew-agew ya i-text so sakey a bii no agmo planon karawen.”​—Brian.

 •   Ibabaga na Biblia: “Say karunongan a manlalapud tagey, unona ed amin et malinis.” (Santiago 3:17) Nayarin anggapoy malisya na ilakap mo​—pero diad sikato et singa walay panggustom.

   “Makaaro ak no mitotongtong ak pero walay distansia, anggan diad pisikal.”​—Maria.

 Say leksion: Aral mon maong no panon mon tratratoen so arum. “Mairap so makalmo na tuan kaaro,” so imbaga na tinedyer ya si Jennifer, “tan agmo labay a naderal itan lapud aliway ipapaliknam.”

 Saray tips

 •    Dengel moy ibabaga na arum. No walay mantepet, “Sikayo la?” ompan masyado kayo lan close.

 •    Dapat pareparehoy panagtratom ed saray kakaarom. Agmo ipapanengneng ya mas espisyal so sakey a too nen say arum tan agmo iikdan na mas dakel ya atension.

 •   Dapat ya maingat ka ed panag-text​—no maminpiga kan man-text, no antoy ite-text mo, tan no kapigan ka man-text. “Agka dapat man-text no pegley-labi,” so imbaga nen Alyssa.