Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Kasin Anggapoy Uges na Espiritismo?

Kasin Anggapoy Uges na Espiritismo?

 Antoy nibagam?

  •   Kasin mauges so onkonsulta ed horoscope, Ouija board, odino saray espiritista?

  •   Kasin saray istorya nipaakar ed espiritismo et inimbento labat​—sakey a simbolo na panlalaban na maong tan mauges—​odino tua iratan tan talagan mapeligro?

 Naamtaan ed sayan artikulo no akin ya naiingganyo iray totoo ed espiritismo tan no akin ya kaukolan so manalwar ed satan.

 Akin ya naiingganyo iray totoo?

 Saray manggagawa na pelikula, palabas ed TV, video games, tan libro et labalabay dan gawaen ya tema so espiritismo ta baleg so nanaalmo da ed satan. Kanian dakel ya kabataan so magmamaliw ya interesado ed astrolohiya, saray demonyo, bampira, tan panagkulam. Akin? Nia ray pigaran rason:

  •   Inkamausisa: Pian naamtaan no kasin tua iray anghel tan demonyo

  •   Kapagaan: Pian naamtaan so nagawa ed arapen

  •   Komunikasyon: Pian salien so makapitongtong ed saray inad-aro ed bilay ya naandi la

 Saratan ya rason et nayarin aliwa met ya mauges. Singa bilang, normal met labat ya pampagaan no antoy nagawa ed arapen odino nailiw iray inad-aro ed bilay ya naandi la. Balet wala ray peligro ya kaukolan mon naamtaan.

 Akin ya kaukolan so manalwar?

 Nabasa ed Biblia iray direktan ganggan nipaakar ed antokaman ya walay koneksion to ed espiritismo. Singa bilang:

 “Nepeg ya anggapoy siopaman ed sikayo a. . manparles, manmahiko, mananap na saray tanda, sakey a managsalamangka, siopaman a kontrolen toy arum ed panamegley na mahiko, onkonsulta ed espiritista odino managparles, odino siopaman ya ontupleg ed inatey. Ta siopaman a manggagawa ed sarayan bengatla et makapadimla ed si Jehova.”​—Deuteronomio 18:10-12.

 Akin et direktan isesebel na Biblia so espiritismo?

  •   No mitongtong tayod saray demonyo, susuportaan tayo ra. Ibabaga na Biblia ya wala ray anghel ya nanrebelde ed Dios tan nagmaliw iran kalaban to. (Genesis 6:2; Judas 6) Sarayan mauges ya anghel, a tatawagen ya demonyo, et lolokoen da iray totoo panamegley na saray espiritista, managhula, tan saramay manpaparles tan manaanap na tanda ed astrolohiya. Kanian no mibiang tayod saratan ya kagagawa, magmaliw itayo met ya kalaban na Dios.

  •   Susuportaan na espiritismo so palson ideya ya wala ray totoo ya sarag dan amtaen so nagawad arapen. Balet say Dios labat so makapangibaga na onia: “Diad gapo ni labat et ipapasakbay ko lay pansumpalan, tan nensaman ni et ipapasakbay ko la ray agni agawa.”​—Isaias 46:10; Santiago 4:13, 14.

  •   Susuportaan met na espiritismo so palson bangat ya saray inaatey et makapitongtong ni ed saray mabilay. Balet oniay ibabaga na Biblia: “Saray inatey et anggapon balot so amta ra . . . Anggapo so kimey odino plano odino kakabatan odino karunongan diad Lubok.”​—Eclesiastes 9:5, 10.

 Lapud saratan ya rason, ipupulisay na Saray Tasi nen Jehova iray kagagawa ya walay koneksion to ed espiritismo. Agda met pipilien iray panagligliwaan ya nipaakar ed saray zombie, bampira, tan misteryoson pakapanyari. “No say palabas et walay koneksion tod espiritismo,” so kuan na kabataan ya bii a manngaran na Maria, “agko itan bantayan.” *

No panon ya manpapanggap so sakey ya kriminal pian naloko ka, saray demonyo et manpapanggap met ya sikara imay inad-arom ed bilay ya inatey la

 No antoy nayarin gawaen mo

  •   Pansagpotan mo ya “napansiansiay malinis a konsiensia” ed arapan nen Jehova diad ipaliis ed anggan anton kagagawa odino panagligliwaan ya walay koneksion tod espiritismo.​—Gawa 24:16.

  •   Ibantak moy amin ya gamit mo ya walay koneksion tod espiritismo. Basam so Gawa 19:19, 20, tan imanom no panon mon naalig so alimbawa na saray Kristiano nen inmunan siglo nipaakar ed saya.

 Tandaan: No ipulisay mo ray kagagawa tan panagligliwaan ya walay koneksion tod espiritismo, ipapanengneng mo ya susuportaan moy Jehova. Tan seguradon sikatoy napaliket mo lapud satan!​—Proverbio 27:11.

^ Aglabay ya ibaga na saya ya amin ya istoryan produkto labat na imahinasyon et direktan onsusuporta ed espiritismo. Balet uusaren na saray Kristiano so nipasal ed Biblia ya konsiensia ra pian paliisan so antokaman ya kagagawa odino panagligliwaan ya nipaakar ed espiritismo.​—2 Corinto 6:17; Hebreo 5:14.