Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Kasin Mauges so Homoseksualidad?

Kasin Mauges so Homoseksualidad?

 “Sakey ed saray sankairapan ya nilabanan ko legan na ibabaleg ko et say panggustok ed kaparehok ya laki. Inisip ko ya onlabas lanlamang iyan liknaan, balet lalabanan ko nin siansia anggad natan.”​—David, 23.

 Si David et sakey a Kristiano ya labay ton paliketen so Dios. Nagawaan to kasi itan no onggugusto ed kapareho ton laki? Anton talaga so pakanengneng na Dios ed homoseksualidad?

 Antoy ibabaga na Biblia?

 Nayarin nanduruma so opinyon na totoo tungkol ed homoseksualidad depende ed kultura o henerasyon da. Balet saray Kristiano et agmanpapaimpluensya ed opinyon na dakel odino “unor-unor” ed amin ya bangat. (Efeso 4:​14) Imbes, say papanisiaan da et no antoy ibabaga na Biblia tungkol ed homoseksual iran kagagawa (tan anggan anton kagagawa ya singa ontan).

 Malinlinew so prinsipyo na Biblia tungkol ed homoseksual iran kagagawa. Ibabaga na Salita na Dios:

  •  “Agka miaakdol ed sakey a laki a singa piaakdol mod sakey a bii.”​—Levitico 18:22.

  •  “Unong ed saray pilalek na kapusoan da, . . . pinaulyan ira na Dios ed agnakontrol a pantintindek da ed sekso, ta saray bibii ed limog da et sinalatan day nisipor ya usar da, a sumlang ed gagala na inkapalsa ra.”​—Roma 1:24, 26.

  •  “Agkayo palilingo. Saramay manggagaway seksual ya imoralidad, saray mandadayew ed idolo, saray mikakalugoran, saray lalakin padadaeg ed homoseksual a kagagawa, saray lalakin manggagaway homoseksualidad, saray matakew, saray maagum, saray buanges, saray makaderal so panagsalita ra, tan saray managkatkat et agda natawir so Panarian na Dios.”​—1 Corinto 6:9, 10.

 Diad tua, saray prinsipyo ya inter na Dios et parad amin, balanglan say nagugustoan da et kapareho day sekso odino andi. Amin ya too et dapat ton kontrolen so sarili to no nalilikna to ya say labay ton gawaen et kontra ed labay na Dios.​—Colosas 3:5.

 Kasin labay ya ibaga na satan ya . . . ?

 Kasin labay ya ibaga na satan ya ibabangat na Biblia ya busolen tayo ray bakla o tomboy?

 Andi. Diad tua, ag-ibabangat na Biblia ya busolen tayoy anggan siopa​—homoseksual man odino andi. Imbes, ibabaga na Biblia ya ‘mikareenan tayo ed amin a totoo,’ antokaman so kabibilay da. (Hebreo 12:14) Kanian mauges so pam-bully, panmaltrato, odino pibiang ed anggan anton krimen ya gagawaen ed saray homoseksual.

 Kasin labay ya ibaga na satan ya dapat ya kontraen na saray Kristiano iray ganggan na gobierno ya nayarin mankasal so duaran mankaparehoy sekso (same-sex marriage)?

 Ibabaga na Biblia ya parad Dios, say panangasawa et para labat ed laki tan bii. (Mateo 19:4-6) Balet, saray nagagawan pandedebati no kasin payagan na gobierno so same-sex marriage et aliwan lapud labay dan gawaen so duga, noagta lapud isyu ed politika. Ibabaga na Biblia ya agdapat mibabali ed politika iray Kristiano. (Juan 18:36) Kanian agda susuportaan tan agda met kokontraen iray ganggan na gobierno tungkol ed same-sex marriage odino homoseksual iran kagagawa.

 Panon to balet no . . . ?

 Panon to balet no say sakey ya too et mibibiang ed homoseksual iran kagagawa? Sarag to ni kasi manguman?

 On. Diad tua, nen inmunan siglo et wala ray homoseksual ya anguman! Kayarin imbaga na Biblia ya saramay mibibiang ed homoseksual iran kagagawa et agda natawir so Panarian na Dios, oniay inyarum na satan: “Ontan so arum ed sikayo nensaman.”​—1 Corinto 6:​11.

 Kasin labay ya ibaga na satan ya saramay intunda da lay homoseksual iran kagagawa et agla ran balot akalikna na homoseksual iran pilalek? Andi. Ibabaga na Biblia: “Isulong yoy balon personalidad, a diad panamegley na suston kakabatan et napapasimbalo itan.” (Colosas 3:10) Labay ton ibaga, tuloytuloy so pananguman.

 Panon to balet no say sakey ya labay ton unoren so prinsipyo na Dios et wala ni ran siansiay homoseksual ya pilalek to?

 Sarag tayon kontrolen o labanan so anggan anton pilalek tayo. Panon ey? Ibabaga na Biblia: “Mantultuloy kayon manakar unong ed espiritu pian agyon balot gawaen so pilalek na laman.”​—Galacia 5:16.

 Ag-ibabaga na satan ya bersikulo ya say sakey a too et aglan balot makaliknay mauges a pilalek. Pero no naynay ton basaen so Biblia tan manpikasi, sarag ton labanan iratan ya pilalek.

 Ontan so naeksperiensya nen David, ya abitlad gapo​—lalo la nen impaamta to ed saray Kristianon atateng to so tungkol ed lalabanan ton pilalek. “Nakal so singa ambelbelat ya awit ko,” so kuan to, “tan seguro mas na-enjoy koy impan-tinedyer ko no imbagak lan tampol ed sikara.”

 On, mas maliket tayo no unoren tayo ray prinsipyo ya inter nen Jehova. Kombinsido tayo ya saratan et “maptek, paliketen day puso,” tan ‘no unoren tayo iratan et walay baleg a tumang.’​—Salmo 19:8, 11.