Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Akin et Dapat ya Manpikasi Ak?

Akin et Dapat ya Manpikasi Ak?

 Base ed sakey ya survey, 80% na kabataan ed America so manpipikasi, pero kapaldua labat ed satan so agew-agew ya manpipikasi. Seguradon iisipen na arum ed sikara: ‘Kasin manpipikasi ak pian onlemew labat so liknaan ko, o wala ni mas importantin rason?’

 Anto so pikakasi?

 Say pikakasi et personal ya komunikasyon ed Amalsa na amin a bengatla. Isip mo pa ’tan! Superyor si Jehova nen say too ed amin a paraan, pero “sikatoy ag-arawi ed balang sakey ed sikatayo.” (Gawa 17:27) Diad tua, oniay ibabaga na Biblia ya labay na Dios ya gawaen tayo: “Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.”​—Santiago 4:8.

 Panon kan onapit ed Dios?

  •   Say sakey ya paraan et pikakasi​—panamegley na satan et mitotongtong kad Dios.

  •   Say sakey nin paraan et panaral na Biblia​—panamegley na satan et “mitotongtong” so Dios ed sika.

 Say komunikasyon mod Dios tan komunikasyon tod sika​—say pampikasi tan panaral na Biblia—​so ontulong ed sikan napaelet so pikakaarom ed Dios.

 “Say pitongtong ed si Jehova​—say komunikasyon ed Sankatagyan—​so sakey ed saray sankabalegan ya pribilehyo na too.”​—Jeremy.

 “No ibabagak ed si Jehova iray naliliknak panamegley na pikakasi, onaapit so liknaan kod sikato.”​—Miranda.

 Kasin ondedengel so Dios?

 Anggano manisia kad Dios​—tan anggano manpipikasi kad sikato—​ompan nairapan kan panisiaan no talaga kasin dedengelen to ray pikakasi tayo. Pero ibabaga na Biblia ya si Jehova et “Dumerengel na pikakasi.” (Salmo 65:2) Ipapaseseg ni ingen na Biblia ya ‘ipaawit mod sikato so amin a kapagaan mo.’ Akin? ‘Lapud iyaansakit to ka.’1 Pedro 5:7.

 Isipen pa: Kasin ipapanaon moy regular ya mitongtong ed saray maapit ya kakaarom? Sarag mo met ya gawaen itan ed Dios. Mitongtong kan lanang ed sikato panamegley na pikakasi, tan bitlam so ngaran to ya Jehova. (Salmo 86:5-7; 88:9) On, ibabaga na Biblia ya “naynay kayon manpikasi.”​—1 Tesalonica 5:17.

 “No manpipikasi ak et mantotongtong kami na Amak ed tawen, sikato so napangibagaan koy amin ya walad pusok.”​—Moises.

 “Ibabagak ed si Jehova so amin, ya singa pitotongtong kod si mommy’k odino ed maapit ya kaarok.”​—Karen.

 Anto ray sarag kon ipikasi?

 Ibabaga na Biblia: “Diad amin a bengatla et ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat.”​—Filipos 4:6.

 Kasin labay ya ibaga na satan ya OK labat ya ipikasim iray problemam? On! Diad tua, ibabaga na Biblia: “Ipasakbat mod si Jehova so ambelat ya awit mo, tan tulongan to ka.”​—Salmo 55:22.

 Siempre, no manpipikasi kad Dios, aliwa labat ya saray problemam so ibagam. “Agnibagan maong kamin sankaaro nen Jehova no manpikasi ak labat no walay kailangan ko,” so kuan na kabataan ya si Chantelle. “Parad siak, dapat et misalamat ak nin unona tan dakel so nabitlak ya pisalsalamatan ko.”

 Isipen pa: Anto ray pisalsalamatan mod bilay mo? Wala tay naisip mon talora ya pisalsalamatan mod si Jehova ed sayan agew?

 “Anggan simpli labat, singa bilang no arakepan kad sakey a rosas, sarag moy manpikasi pian pisalamatan moy Jehova.”​—Anita.

 “Dalepdep moy sakey ya pinalsa ya pambiliban mo odino bersikulo ed Biblia ya labalabay mo, insan pisalamatan moy Jehova lapud satan.”​—Brian.