Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Antoy Gawaen Ko Pian Mantiwala ed Siak Iray Ateng Ko?

Antoy Gawaen Ko Pian Mantiwala ed Siak Iray Ateng Ko?

 No antoy dapat mon naamtaan

Mas lalon mantiwala ed sika iray ateng mo no ipapanengneng mo ya talagan napantiwalaan ka. Say iyunor mod atateng mo et singa pambayar na utang. Obligado kan unoren iray ateng mo, tan no lanang kan ‘manbabayar’ (odino onuunor), posible ya mas lalo da kan ‘pautangen’ (odino bulosan). Pero no agka napantiwalaan, agka nabibigla no ‘agda ka la pautangen’ (odino istriktoan da ka).

Kaukolan so panaon pian naalam so tiwala da. Nepeg ya ipanengneng mon lanang ya makalakal ka pian mas bulosan ka na atateng mo.

TUAN EKSPERIENSYA: “Nen tinedyer ak, amtak no anto ray labay na atateng ko ya gawaen ko, kanian kunkunwari ya uunoren ko ra, balet diad tua et gagawaen koy labay ko no anggapo ra. Nakal laingen so tiwala dad siak. A-realize ko ya agnayarin talaga so mankunkunwari: Agmo naloko iray ateng mo pian mas bulosan da ka. Dapat et napantiwalaan ka pian mantiwala rad sika.”—Craig.

 No antoy nagawaan mo

Ibagam so tua—anggano kababaing. Amin tayo et nalilingo, pero no mantila ka pian iyamot mo ray lingom (odino agmo ibagan amin so tua), agka lan balot pantiwalaan na atateng mo. Balet no lanang mon ibabaga so tua, nanengneng na atateng mo ya makalakal ka la ta aaminen mo ray lingom. Ontan so too ya napantiwalaan.

“No makagawa kay lingo, agto labay ya ibagan agda ka la pantiwalaan, pero no iyamot mo iratan, agda ka lan talaga pantiwalaan.”—Anna.

Ibabaga na Biblia: “Labay mi manbilay a matua ed amin a bengatla.”—Hebreo 13:18.

  • Isipen pa: No tepeten na atateng mo no iner so laen mo tan antoy gawaen mo diman, kasin ibabagam ya amin so tua? Odino no tepeten na atateng mo no iner so nilam tan antoy ginawam, kasin iyaamot moy arum a detalye ya labay dan naamtaan?

Magmaliw kan responsable. Unor mon amin so ganggan na atateng mo. Gawam ya tampol iray kimey mod abung. Onsabi ed suston oras. Sumpal mo ray assignment mod eskuelaan. Sempet kad oras ya imbaga na atateng mo.

“No pinayagan ka na atateng mo ya mila ed saray kakaarom balet imbaga ran sempet ka la na alas-9 na labi, agka onsasabi na 10:30. Ta no andi, agda ka la payagan ya milad saray kakaarom!”—Ryan.

Ibabaga na Biblia: “Kada sakey et nepeg ton sakbaten so dilin responsabilidad to.”—Galacia 6:5.

  • Isipen pa: Kasin lanang kan onsasabi ed suston oras, lanang mon susumpalen iray kimey mod abung, tan lanang mon uunoren iray ganggan na atateng mo—anggan saramay agmo labay?

Mananos ka. No naandi so tiwala na atateng mo ed sika, agmo itan napapawil ya tampol. Manalagar ka labat.

“Asyodotan ak nen wala ray agni labay ya ipiya ed siak na atateng ko anta wala ak met lad edad. Agto labay ya ibaga manaya ya no ontatatken ka et onkakalakal ka met la. Imbagak ed saray ateng ko ya ikdan da ak na chance pian napatunayan ko ya napantiwalaan ak. Abayag, pero nalak ya siansiay tiwala da. Tan naaralan ko ya aliwan say edad so basiyan pian pantiwalaan da ka, noagta saray gagawaen mo.”—Rachel.

Ibabaga na Biblia: “Itultuloy yon paneknekan no anto kayo.”—2 Corinto 13:5.

  • Isipen pa: Pian naalam (odino napapawil mo) so tiwala na atateng mo, anto ray nayarin gawaen mo pian ‘napaneknekan mo no anto ka’?

TIP: Dapat walay goal mo, singa say pagmaliw ya masakbay, nasumpal iray kimey mod abung, makasempet ed dugan oras, odino arum ni. Ibagam iratan ya goal mo ed saray ateng mo, tan tepetan mo ra no anto ray labay dan gawaen mo pian naalam so tiwala da. Insan gawam so anggaay nayarian mo ya unoren iyan bilin na Biblia: “Lakseben so daan a personalidad a mitunosan ed datin kabibilay yo.” (Efeso 4:22) Nanengneng lanlamang na atateng mo iray maabig ya nagagawaan mo!