Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Panon Ak ya Nawalaan na Privacy?

Panon Ak ya Nawalaan na Privacy?

 Akin et lanang ya mibabali iray atateng?

Ibabaga na atateng mo ya concern labat irad sika. Balet, parad sika, singa anggapoy privacy’m. Singa bilang:

  • “Aalaen nen daddy’k so cellphone ko, tetepeten day password ko, insan da babasaen so amin ya message ko,” kuan na tinedyer ya si Erin. “No agak ompayag, isipen dan walay iyaamot ko.”

  • Si Denise, ya masulok lan 20 so taon to, et nanonotan to ya nensaman, nenengnengen nen mommy to so bill tod telepono. “Sasansakeyen day number ya tinawagan ko insan da tepeten no siopay akan-number man tan no antoy nantongtongan mi.”

  • Imbaga na tinedyer ya si Kayla ya binasa na mommy to so diary to. “Akasulat diman iray feelings ko​—say arum ingen tungkol ed sikato! Manlapu lad saman et agak la manda-diary.”

Importantin tandaan: Responsabilidad na atateng mo ya seguradoen ya maong so pansumpalan mo, tan agmo nakontrol no panon kaistrikto so panggawa da ed satan ya responsabilidad da. Kasin singa nasosobraan da no maminsan? Seguro. Pero ayos labat ta wala ray nagawaan mo pian agmo liknaen ya lanang da kan pibabalian.

 No antoy nagawaan mo

Magmaliw kan open ed sikara. Bibilinen itayo na Biblia ya ‘manbilay tayon matua ed amin a bengatla.’ (Hebreo 13:18) Gawam so anggaay nayarian mon magmaliw ya matua ed atateng mo. No lanang kan matua tan open ed sikara, nayarin mas ikdan da ka na privacy.

Isip mo pa: Kasin napapatunayan mo ya napantiwalaan ka? Ompan lablabi ka lan onsesempet? isesekretom no siopa ray barkadam? agmo ibabaga no anto ray gagawaen mo?

“Kailangan koy man-adjust ed saray atateng ko. Open ak ed sikara no anto ray nagagawad bilay ko. Ibabagak so amin ya labay dan naamtaan, kanian walay tiwala dad siak tan iikdan da ak na privacy.”​—Delia.

Mananos ka. Ibabaga na Biblia: “Itultuloy yon paneknekan no anto kayo.” (2 Corinto 13:5) Kaukolan ya palabasen so panaon pian napatunayan mo ya napantiwalaan ka, pero sulit so pananos mo.

Isip mo pa: Asali met na saray atateng mo so nan-tinedyer. Kasin atan so sakey ya rason no akin ya labay dan naamtaan iray nagagawad bilay mo?

“Seguro, sankanonot na atateng iray aliwan ginawa da nensaman tan agda labay ya naalig itan na saray ananak dan tinedyer.”​—Daniel.

Talosan moy nalilikna da. Salim pan isipen ya sikay walad situasyon na atateng mo. Ibabaga na Biblia ya say maong ya ina et “babantayan to ray gagawaen na pamilya to” tan say maong ya ama et papabalegen to ray ananak to “diad disiplina tan panamilin nen Jehova.” (Proverbio 31:27; Efeso 6:4) Aliwan mainomay itan ya gawaen. Pian nagawaan itan na atateng mo, dapat dan naamtaan iray nagagawad bilay mo.

Isip mo pa: No sakey kan ateng tan kabisadom so ugali na saray tinedyer, payagan mo kasi anak mo ya gawaen to lay amin ya labay to tan agmo lan balot pibabalian?

“No tinedyer ka, pakaliknam et agka iikdan na atateng mo na privacy. Balet natan ta aliwa ak lan tinedyer, natatalosan ko la no akin ya kailangan itan ya gawaen na atateng. Panangaro da itan ed anak da.”—James.