Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Akin ya Maong no Onla Kad Kingdom Hall?

Akin ya Maong no Onla Kad Kingdom Hall?

Sinimba, mamiduan mantitipon iray Tasi nen Jehova diad Kingdom Hall, say pasen ya pandadayewan da. Antoy nagagawa diman, tan antoy naitulong tod sika no onla ka?

 Antoy gagawaen ed Kingdom Hall?

Say Kingdom Hall et lugar ya diman mo naaralan iray praktikal ya ibabangat na Biblia. Natulongan ka na saray aral pian:

  • naaralan no anton talagay tua tungkol ed Dios.

  • natalosan no antoy kabaliksan na saray nagagawa natan.

  • magmaliw ya mas maong ya too.

  •  nawalaan na tuan kakaaro.

Kasin antam? Kingdom Hall so tawag ed pantitiponan na Saray Tasi nen Jehova, ta say lanang ya pantotongtongan ditan et tungkol ed Panarian na Dios.​—Mateo 6:9, 10; 24:14; Lucas 4:43.

 Akin ya maong no onla ka?

Makatulong ed sika iray naaralan mo. Saray prinsipyo ed Biblia ya pantongtongan ed aral na Saray Tasi nen Jehova et ontulong ed sikan nawalaan na “karunongan.” (Proverbio 4:5) Kanian natulongan ka na Biblia ya manggawa na duga iran desisyon. Natulongan ka met ya naebatan iray importantin tepet ed bilay, singa bilang:

Saray walad leksab et sample na saray title ya ipapaliwawa diad aral no weekend:

  • Akin a Paigiya ed Biblia?

  • Iner so Pakaalaan Yo na Tulong ed Panaon na Gonigon?

  • No Antoy Gagawaen La Natan na Panarian na Dios Parad Sikatayo.

“Walay kaklasek ya inmatendi ed aral. Akiabay ed pamilyak, tan impagamit mi libro mid sikato. Kasumpal na aral, imbaga tod siak ya na-impress ed ikokomento na totoo legan na tepet tan ebat ya parte na aral. Imbaga to met ya diad simbaan da, anggapo kunoy uusaren da ran publikasyon, aliwan singa diad sikami.”Brenda.

Kasin antam? Anggapoy bayaran mo tan anggapoy koleksion no onla ka diad Kingdom Hall.

Napabiskeg kad saray nakaibam ed Kingdom Hall. Ibabaga na Biblia ya kaukolan ya mantitipon iray Kristiano pian “manpapasesegan” o manpapabiskegan. (Hebreo 10:24, 25) Diad sayan makasarilin mundo, makapaliket ya nakaiba iray totoon mas inaro day Dios tan arum, nen say sarili da.

“Kasumpal kon mantrabaho, no maminsan maermen tan naknaksawan ak la, pero lanang ya ombalibali liknaan ko no nakaibak la ray agagi ed Kingdom Hall. No pasempet ak la kayari na aral, malikeliket ak tan ready ak lamet parad ontumbok ya agew.”​—Elisa.

Kasin antam? Walay masulok ya 120,000 ya kongregasyon na Saray Tasi nen Jehova ed interon mundo, mantitipon ira ed masulok ya 60,000 a lokasyon. Lapud ondarakel so onaatendi ed aral, kada taon et walay average ya 1,500 a Kingdom Hall ya ipapaalagey. *

^ par. 27 Pian naanap mo no iner so Kingdom Hall, onla ed page ya “Aral ed Kongregasyon na Saray Tasi nen Jehova” insan i-click so “Mananap na Asingger ed Sikayo.”