Onlad karga

TEPET NA SARAY KABATAAN

Akin et Dapat ya Nakaarok so Agik?

Akin et Dapat ya Nakaarok so Agik?

 “Best friend ya kakolkol”

 Say agim et nibagan “best friend ya kakolkol mo.” Inarom, inaro to ka met​—pero no maminsan agmo nakasundo. “Makapaasar so agik,” so imbaga nen Helena, ya mantaon na 18. “Talagan amta toy ibaga to tan gawaen to pian asaren ak!”

 Wala ray problema na sanaagi ya mainomay ya naayos no mantongtong ira tan no amta day manpalugar. Singa bilang:

 •   Say sanagin lalaki ya saksakey so kuarto da et nayarin pankolkolan day privacy da. Say solusyon? Aralen so manpalugar tan ikdan na privacy so kada sakey. Tumboken so prinsipyo na Biblia ya walad Lucas 6:31.

 •   Sanagin bibii ya “manbabayesan” na kawes balet anggapoy patanir. Say solusyon? Pantongtongan itan tan mangi-set na limitasyon. Tumboken so prinsipyo na Biblia ya walad 2 Timoteo 2:24.

 No maminsan, wala ray problema na sanaagi ya mas seryoso tan grabe iray resulta. Nengnengen so duaran alimbawa ed Biblia:

 •   Si Miriam tan Aaron et nanselosan day agi dan si Moises, kanian mauges so resulta. Basaen itan diad Numeros 12:1-15. Insan tepetan so sarilim: ‘Panon kon naiwasan so panselos ed agik?’

 •   Nampasnok a maong si Cain ed agi ton si Abel ya anggad pinatey to. Basaen itan diad Genesis 4:​1-​12. Insan tepetan so sarilim: ‘Panon kon nakontrol so sarilik no makakapasnok ak ed agik?’

 Duaran rason no akin et dapat ya nakaarom ira

 Anggan panon kairap ya nakasundo so agim, niay duaran rason no akin ya sulit so panggawam ed anggaay nayarian mo.

 1.   Pakanengnengan itan ya matured ka. “Dati et mainomay ak ya manpasnok ed duaran agik ya bibii,” so imbaga na kabataan ya si Alex. “Natan balet et mas kalmado tan mapasensya ak lad sikara. Seguro nan-mature ak met la.”

   Ibabaga na Biblia: “Say toon matantan a manpasnok et walaan na aralem a pakatebek [odino, pakatalos], balet say toon agmakankaanos et ipapatnag toy inkamakulangkulang to.”​—Proverbio 14:29.

 2.   Ipasal ka na satan parad arapen. No agmo naanosan so agim, panon mon pibagayan so magmaliw ya asawam, katrabahom, amom, odino arum ni?

   Tandaan: Pian nawalaan kay maliket ya relasyon ed arum, akadepende itan ed no marunong kan mitongtong tan man-ayos na problema, tan mas maong no igapom itan ed pamilyam.

   Ibabaga na Biblia: “No posible, diad anggaay nayarian yo, mikareenan kayod amin a totoo.”​—Roma 12:18.

 Kasin labay moy tulong no panon ya naayos so problemam ed agim? Basaen so “No antoy ibabaga na arum ya kabataan,” insan nengnengen so worksheet ya “No Panon Mon Nakasundo so Agim.”