Numeri 2:1-34

2  Tsopano Yehova analankhula ndi Mose ndi Aroni kuti:  “Ana a Isiraeli azikhoma mahema awo, aliyense azikhoma hema wake m’chigawo chawo cha mafuko atatu,+ potsata chizindikiro cha nyumba ya makolo ake. Azikhoma mahema awo mozungulira chihema chokumanako komanso moyang’ana chihemacho.  “Chigawo cha mafuko atatu cha Yuda ndi asilikali awo, chizimanga msasa wawo kum’mawa kotulukira dzuwa. Mtsogoleri wa ana a Yuda ndi Naasoni,+ mwana wa Aminadabu.  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 74,600.+  Kumbali yake imodzi azimangako a fuko la Isakara.+ Mtsogoleri wa ana a Isakara ndi Netaneli,+ mwana wa Zuwara.  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 54,400.+  Kumbali yake ina azimangako a fuko la Zebuloni. Mtsogoleri wa ana a Zebuloni ndi Eliyabu,+ mwana wa Heloni.  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 57,400.+  “Asilikali onse olembedwa mayina a msasa wa Yuda alipo 186,400. Amenewa azikhala oyamba kunyamuka.+ 10  “Chigawo cha mafuko atatu cha Rubeni+ ndi asilikali awo, chizimanga msasa wawo kum’mwera. Mtsogoleri wa ana a Rubeni ndi Elizuri,+ mwana wa Sedeuri. 11  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 46,500.+ 12  Kumbali yake imodzi azimangako a fuko la Simiyoni. Mtsogoleri wa ana a Simiyoni ndi Selumiyeli,+ mwana wa Zurisadai. 13  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 59,300.+ 14  Kumbali yake ina azimangako a fuko la Gadi. Mtsogoleri wa ana a Gadi ndi Eliyasafu,+ mwana wa Reueli. 15  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 45,650.+ 16  “Asilikali onse olembedwa mayina a msasa wa Rubeni alipo 151,450. Amenewa azikhala achiwiri kunyamuka.+ 17  “Posamutsa chihema chokumanako,+ gulu la msasa wa Alevi+ lizikhala pakati pa magulu a misasa ina. “Dongosolo limene azilitsatira posamuka,+ n’limenenso azitsatira pomanga misasa yawo, aliyense m’malo ake, malinga ndi chigawo chawo cha mafuko atatu. 18  “Chigawo cha mafuko atatu cha Efuraimu+ ndi asilikali awo, chizimanga msasa wawo kumadzulo. Mtsogoleri wa ana a Efuraimu ndi Elisama,+ mwana wa Amihudi. 19  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 40,500.+ 20  Kumbali yake imodzi azimangako a fuko la Manase.+ Mtsogoleri wa ana a Manase ndi Gamaliyeli,+ mwana wa Pedazuri. 21  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 32,200.+ 22  Kumbali yake ina azimangako a fuko la Benjamini.+ Mtsogoleri wa ana a Benjamini ndi Abidana,+ mwana wa Gidoni. 23  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 35,400.+ 24  “Asilikali onse olembedwa mayina a msasa wa Efuraimu alipo 108,100. Amenewa azikhala achitatu kunyamuka.+ 25  “Chigawo cha mafuko atatu cha Dani ndi asilikali awo, chizimanga msasa wawo kumpoto. Mtsogoleri wa ana a Dani ndi Ahiyezeri,+ mwana wa Amisadai. 26  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 62,700.+ 27  Kumbali yake imodzi azimangako a fuko la Aseri. Mtsogoleri wa ana a Aseri ndi Pagiyeli,+ mwana wa Okirani. 28  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 41,500.+ 29  Kumbali yake ina azimangako a fuko la Nafitali.+ Mtsogoleri wa ana a Nafitali ndi Ahira,+ mwana wa Enani. 30  Asilikali ake olembedwa mayina alipo 53,400.+ 31  “Asilikali onse olembedwa mayina a msasa wa Dani alipo 157,600. Amenewa azikhala omalizira kunyamuka,+ malinga ndi zigawo za Aisiraeli za mafuko atatuatatu.” 32  Amenewa ndiwo anali olembedwa mayina a ana a Isiraeli, malinga ndi nyumba ya makolo awo. Asilikali onse olembedwa mayina m’misasa yonse, analipo 603,550.+ 33  Koma Alevi sanawawerenge+ pamodzi ndi ana a Isiraeli enawo, monga Yehova analamulira Mose. 34  Ana a Isiraeli anachita zonse monga mmene Yehova analamulira Mose.+ Dongosolo limene analitsatira pomanga misasa yawo m’zigawo za mafuko atatu,+ n’limenenso anatsatira posamuka,+ aliyense m’banja lake malinga ndi nyumba ya makolo ake.

Mawu a M'munsi