सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

युहन्‍नाका अनुसार सुसमाचार

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • वचन मानिस हुनुभयो (१-१८)

  • बप्तिस्मा गराउने युहन्‍नाले दिएको साक्षी (१९-२८)

  • येसु—परमेश्‍वरको पाठो (२९-३४)

  • येसुका सुरुका चेलाहरू (३५-४२)

  • फिलिप र नथनेल (४३-५१)

  • कानामा विवाह-भोज; पानीलाई दाखमद्यमा परिणत गरिन्छ (१-१२)

  • येसु मन्दिरलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ (१३-२२)

  • मानिसको मनमा के छ, येसु जान्‍नुहुन्छ (२३-२५)

  • येसु र निकोदेमस (१-२१)

   • फेरि जन्मनु (३-८)

   • परमेश्‍वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो (१६)

  • युहन्‍नाले येसुबारे दिएको अन्तिम साक्षी (२२-३०)

  • जो माथिबाट आउँछ (३१-३६)

  • येसु र सामरियाली स्त्री (१-३८)

   • “पवित्र शक्‍तिको निर्देशनमा अनि सत्यबमोजिम” परमेश्‍वरको उपासना गर्नू (२३, २४)

  • थुप्रै सामरियाली येसुमा विश्‍वास गर्छन्‌ (३९-४२)

  • राजाका सेवकको छोरालाई येसु निको पार्नुहुन्छ (४३-५४)

  • बेथजाथामा बिरामी मानिसलाई निको पारिन्छ (१-१८)

  • येसुलाई उहाँको बुबाले अख्तियार दिनुहुन्छ (१९-२४)

  • मरेकाहरूले येसुको सोर सुन्‍नेछन्‌ (२५-३०)

  • येसुबारे साक्षी दिइन्छ (३१-४७)

  • येसु ५ हजारलाई खुवाउनुहुन्छ (१-१५)

  • येसु पानीमा हिँड्‌नुहुन्छ (१६-२१)

  • येसु—“जीवन दिने रोटी” (२२-५९)

  • येसुको कुरा सुनेर धेरैले ठेस खान्छन्‌ (६०-७१)

  • झुप्रोबासको चाडको बेला येसु (१-१३)

  • येसु चाडको समयमा सिकाउनुहुन्छ (१४-२४)

  • ख्रिष्टबारे मानिसहरूको अलग-अलग धारणा (२५-५२)

  • बुबाले येसुबारे साक्षी दिनुहुन्छ (१२-३०)

   • येसु—“संसारको ज्योति” (१२)

  • अब्राहामका सन्तान (३१-४१)

   • “सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनेछ” (३२)

  • दियाबलका सन्तान (४२-४७)

  • येसु र अब्राहाम (४८-५९)

  • येसु जन्मजात अन्धोलाई निको पार्नुहुन्छ (१-१२)

  • फरिसीहरू त्यस अन्धोलाई सोधपुछ गर्छन्‌ (१३-३४)

  • फरिसीहरूको अन्धोपन (३५-४१)

 • १०

  • गोठालो र गोठ (१-२१)

   • येसु असल गोठालो हुनुहुन्छ (११-१५)

   • “मेरा अरू भेडा छन्‌” (१६)

  • समर्पणको चाडको बेला यहुदीहरू येसुसित बहस गर्छन्‌ (२२-३९)

   •  थुप्रै यहुदीले विश्‍वास गर्दैनन्‌ (२४-२६)

   • “मेरा भेडाहरूले मेरो सोर सुन्छन्‌” (२७)

   • छोरा र बुबा एकतामा हुनुहुन्छ (३०, ३८)

  • यर्दनपारिका थुप्रैले विश्‍वास गर्छन्‌ (४०-४२)

 • ११

  • लाजरसको मृत्यु (१-१६)

  • येसु मार्था र मरियमलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ (१७-३७)

  • येसु लाजरसलाई फेरि जीवित पार्नुहुन्छ (३८-४४)

  • येसुलाई मार्ने षड्‌यन्त्र (४५-५७)

 • १२

  • मरियम येसुको पाउमा तेल खन्याउँछिन्‌ (१-११)

  • येसु राजाको रूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ (१२-१९)

  • येसु आफ्नो मृत्युको भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ (२०-३७)

  • यहुदीहरूले विश्‍वास नगर्नु—भविष्यवाणीको पूर्ति (३८-४३)

  • येसु संसारलाई बचाउन आउनुभयो (४४-५०)

 • १३

  • येसु आफ्ना चेलाहरूको खुट्टा धुनुहुन्छ (१-२०)

  • येसुले यहुदा धोकेबाज हो भनी चिनाउनुहुन्छ (२१-३०)

  • नयाँ आज्ञा (३१-३५)

   • “तिमीहरूले आपसमा प्रेम गऱ्‍यौ भने” (३५)

  • पत्रुसले तिरस्कार गर्नेछन्‌ भन्‍ने भविष्यवाणी (३६-३८)

 • १४

  • येसु—बुबाकहाँ पुग्ने एक मात्र बाटो (१-१४)

   • “बाटो, सत्य र जीवन मै हुँ” ()

  • पवित्र शक्‍ति आउनेछ भनी येसु प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ (१५-३१)

   • “बुबा मभन्दा महान्‌ हुनुहुन्छ” (२८)

 • १५

  • साँचो अङ्‌गुरको बोटको उदाहरण (१-१०)

  • ख्रिष्टको जस्तो प्रेम देखाउनुपर्छ भन्‍ने आज्ञा (११-१७)

   • ‘योभन्दा ठूलो प्रेम अरू हुँदैन’ (१३)

  • संसारले येसुका चेलाहरूलाई घृणा गर्छ (१८-२७)

 • १६

  • येसुका चेलाहरू मारिन सक्छन्‌ (१-४क)

  • पवित्र शक्‍तिको काम (४ख-१६)

  • चेलाहरूको शोक हर्षमा परिणत हुनेछ (१७-२४)

  • संसारमाथि येसुको जित (२५-३३)

 • १७

  • येसुले प्रेषितहरूसित गर्नुभएको अन्तिम प्रार्थना (१-२६)

   • अनन्त जीवन पाउन परमेश्‍वरलाई चिन्‍नुपर्छ ()

   • ख्रिष्टियनहरू यस संसारका होइनन्‌ (१४-१६)

   • “तपाईँको वचन सत्य हो” (१७)

   • ‘मैले तपाईँको नाम प्रकट गरेको छु’ (२६)

 • १८

  • यहुदा येसुलाई धोका दिन्छन्‌ (१-९)

  • पत्रुस तरबार चलाउँछन्‌ (१०, ११)

  • येसुलाई हन्‍नासकहाँ लगिन्छ (१२-१४)

  • पत्रुसको पहिलो इन्कार (१५-१८)

  • हन्‍नाससामु येसु (१९-२४)

  • पत्रुसको दोस्रो र तेस्रो इन्कार (२५-२७)

  • पिलातससामु येसु (२८-४०)

   • “मेरो राज्य यस संसारको होइन” (३६)

 •  १९

  • येसुलाई कोर्रा लगाइन्छ र खिसी गरिन्छ (१-७)

  • पिलातस फेरि येसुलाई प्रश्‍न गर्छन्‌ (८-१६क)

  • येसुलाई गलगथामा खम्बामा टाँगिन्छ (१६ख-२४)

  • येसु आफ्नी आमाको हेरविचार गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहुन्छ (२५-२७)

  • येसुको मृत्यु (२८-३७)

  • येसुलाई चिहानमा राखिन्छ (३८-४२)

 • २०

  • रित्तो चिहान (१-१०)

  • येसु मरियम मग्दलिनीकहाँ देखा पर्नुहुन्छ (११-१८)

  • येसु आफ्ना चेलाहरूकहाँ देखा पर्नुहुन्छ (१९-२३)

  • थोमा शङ्‌का गर्छन्‌ तर पछि विश्‍वास गर्छन्‌ (२४-२९)

  • यो मुठा लेख्नुको उद्देश्‍य (३०, ३१)

 • २१

  • येसु आफ्ना चेलाहरूकहाँ देखा पर्नुहुन्छ (१-१४)

  • येसुलाई प्रेम गर्छु भनी पत्रुस बारम्बार बताउँछन्‌ (१५-१९)

   • “मेरा साना भेडाहरूलाई खुवाऊ” (१७)

  • येसुको प्यारो चेलाको भविष्य (२०-२३)

  • समापन (२४, २५)