सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

ख५

वासस्थान र प्रधानपुजारी

वासस्थानको विभिन्‍न भाग तथा सरसामान

 1. सन्दुक (प्रस्थ २५:१०-२२; २६:३३)

 2. पर्दा (प्रस्थ २६:३१-३३)

 3. पर्दा झुन्ड्‌याउने खामा (प्रस्थ २६:३१, ३२)

 4. पवित्र कोठा (प्रस्थ २६:३३)

 5. महापवित्र कोठा (प्रस्थ २६:३३)

 6. प्रवेशद्वारको पर्दा (प्रस्थ २६:३६)

 7. प्रवेशद्वारको पर्दा झुन्ड्‌याउने खामा (प्रस्थ २६:३७)

 8. तामाको चूलघर (प्रस्थ २६:३७)

 9. धूप बाल्ने वेदी (प्रस्थ ३०:१-६)

 10. १० भेटीको रोटी राख्ने टेबुल (प्रस्थ २५:२३-३०; २६:३५)

 11. ११ पानस (प्रस्थ २५:३१-४०; २६:३५)

 12. १२ मलमलको कपडा (प्रस्थ २६:१-६)

 13. १३ बाख्राको भुत्लाको कपडा (प्रस्थ २६:७-१३)

 14. १४ भेडाको छालाको पाल (प्रस्थ २६:१४)

 15. १५ सिलको छालाको पाल (प्रस्थ २६:१४)

 16. १६ चौकोस (प्रस्थ २६:१५-१८, २९)

 17. १७ चौकोसको लागि चाँदीको चूलघर (प्रस्थ २६:१९-२१)

 18. १८ डन्डी (प्रस्थ २६:२६-२९)

 19. १९ चाँदीको चूलघर (प्रस्थ २६:३२)

 20. २० तामाको ठूलो बाटा (प्रस्थ ३०:१८-२१)

 21. २१ अग्निभेटीको वेदी (प्रस्थ २७:१-८)

 22. २२ चोक (प्रस्थ २७:१७, १८)

 23. २३ प्रवेशद्वार (प्रस्थ २७:१६)

 24. २४ मलमलको पाल (प्रस्थ २७:९-१५)

प्रधानपुजारी

प्रस्थान अध्याय २८ मा इस्राएलका प्रधानपुजारीको पोसाकबारे विस्तृत विवरण दिइएको छ