छोराछोरी

यहोवाको साथी बनौं

सबै हेर्ने

प्रकाशक बन

मनिषले प्रकाशक बन्‍न के गर्नुपर्छ भनेर सिक्छ।

यहोवाको साथी बनौं

सबै हेर्ने

बप्तिस्मा गर्न के गर्नुपर्छ?

मनिषाले बप्तिस्मा गर्न के-के गर्नुपर्छ भनेर सिक्छिन्‌।