छोराछोरी

यहोवाको साथी बनौं

सबै हेर्ने

जीवन—एउटा चमत्कार (गीत १४१)

तिमीले यो गीत केही पटक अभ्यास गऱ्‍यौ भने सभा भवनमा राम्ररी गाउन सक्नेछौ।

यहोवाको साथी बनौं

सबै हेर्ने

हामी किन जन्मदिन मनाउँदैनौँ?

हामी किन जन्मदिन मनाउँदैनौँ भनेर तिमी अरूलाई कसरी बुझाउन सक्छौ?