सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

ख४

प्रतिज्ञा गरिएको देशमाथि विजयी