सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

 ख४

प्रतिज्ञा गरिएको देशमाथि विजयी