सीधै सामग्रीमा जाने

येसुको मृत्युको स्मरणार्थ

हरेक वर्ष हामी संसारको विभिन्‍न ठाउँमा येसुको मृत्युको सम्झना गर्छौँ। हामी यसो गर्छौँ किनभने येसुले आफ्ना अनुयायीहरूलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो: “मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर।”—लुका २२:१९.