सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

अतिरिक्‍त लेख क

 1. क१ बाइबल अनुवादका सिद्धान्तहरू

 2. क२ यस संस्करणका विशेषताहरू

 3. क३ बाइबल हामीसम्म कसरी आइपुग्यो?

 4. क४ हिब्रू धर्मशास्त्रमा परमेश्‍वरको नाम

 5. क५ ख्रिष्टियन ग्रीक धर्मशास्त्रमा परमेश्‍वरको नाम

 6. क६-क चार्ट: यहुदा अनि इस्राएलका भविष्यवक्‍ताहरू र राजाहरू (भाग १)

 7. क६-ख चार्ट: यहुदा अनि इस्राएलका भविष्यवक्‍ताहरू र राजाहरू (भाग २)

 8. क७-क पृथ्वीमा येसुको जीवनका मुख्य घटनाहरू—येसुले सेवाको काम थाल्नुअघिका घटनाहरू

 9. क७-ख पृथ्वीमा येसुको जीवनका मुख्य घटनाहरू—येसुको सेवाको कामको सुरुवात

 10. क७-ग पृथ्वीमा येसुको जीवनका मुख्य घटनाहरू—गालिलमा येसुले व्यापक रूपमा गर्नुभएको सेवाको काम (भाग १)

 11. क७-घ पृथ्वीमा येसुको जीवनका मुख्य घटनाहरू—गालिलमा येसुले व्यापक रूपमा गर्नुभएको सेवाको काम (भाग २)

 12. क७-ङ पृथ्वीमा येसुको जीवनका मुख्य घटनाहरू—गालिलमा (भाग ३) र यहुदियामा येसुले व्यापक रुपमा गर्नुभएको सेवाको काम

 13. क७-च पृथ्वीमा येसुको जीवनका मुख्य घटनाहरू—येसुले यर्दनको पूर्वपट्टि पछि गर्नुभएको सेवाको काम

 14. क७-छ पृथ्वीमा येसुको जीवनका मुख्य घटनाहरू—यरुसलेममा येसुले गर्नुभएको अन्तिम सेवाको काम (भाग १)

 15. क७-ज पृथ्वीमा येसुको जीवनका मुख्य घटनाहरू—यरुसलेममा येसुले गर्नुभएको अन्तिम सेवाको काम (भाग २)