सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

ख१४

नापतौल र पैसा

 • तरल पदार्थको नाप

 • कोर (१० बाथ / ६० हिन)

  २२० लि.

 • बाथ (६ हिन)

  २२ लि.

 • हिन (१२ लग)

  ३.६७ लि.

 • लग (१ / १२ हिन)

  ०.३१ लि.

 • ठोस पदार्थको नाप

 • होमेर (१ कोर / १० एपा)

  २२० लि.

 • एपा (३ सेआ / १० ओमेर)

  २२ लि.

 • सेआ (३१ ⁄ ३ ओमेर)

  ७.३३ लि.

 • ओमेर (१४ ⁄ ५ कब)

  २.२ लि.

 • कब

  १.२२ लि.

 • क्वार्ट

  १.०८ लि.

 • लम्बाइ र दूरीको नाप

 • लामो टाँगो (६ लामो हात)

  ३.११ मि. / १०.२ फि.

 • टाँगो (६ हात)

  २.६७ मि. / ८.७५ फि.

 • फादम

  १.८ मि. / ६ फि.

 • लामो हात (२८ अङ्‌गुल)

  ५१.८ से.मि. / २०.४ इ.

 • हात (२ बित्ता / २४ अङ्‌गुल)

  ४४.५ से.मि. / १७.५ इ.

 • छोटो हात

  ३८ से.मि. / १५ इ.

 • १ रोमी स्टेडियम

  १ ⁄ ८ रोमी माइल=१८५ मि. / ६०६.९५ फि.

 1. एक अङ्‌गुल

  १.८५ से.मि. / ०.७३ इ.

 2. चार अङ्‌गुल

  ७.४ से.मि. /२.९ इ.

 3. बित्ता (१२ अङ्‌गुल)

  २२.२ से.मि. / ८.७५ इ.