Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Khetha Kuhle Umuntu Wokumlingisela

Khetha Kuhle Umuntu Wokumlingisela

 “Ngangisithi nxa ngingaba lohlupho esikolo ngicabange ngomuntu oyisibonelo esihle kimi owake wahlangana lohlupho olufananayo besengizama ukumlingisela. Ukulingisela umuntu othile kwakunginceda nxa ngangihlangana lezimo ezinzima.”​—UHaley.

 Ukuba lomuntu wokumlingisela kuzakunceda ukuthi ubalekele izinhlupho futhi wenelise ukwenza okuhlelileyo empilweni. Okuqakathekileyo yikukhetha kuhle umuntu wokumlingisela.

 Kungani kumele ukhethe kuhle?

 •   Nxa ungakhetha kuhle abantu bokulingisela uzaphumelela empilweni.

   IBhayibhili likhuthaza amaKhristu ukuthi alingisele abantu abayizibonelo ezinhle. Lithi: “Cabangani okwavela endleleni yokuphila kwabo lilingisele ukukholwa kwabo.”​—KumaHebheru 13:7.

   Zama Lokhu: Ukukhumbula ukuthi abantu okhetha ukubalingisela bangenza wenze okuhle kumbe okubi kumele kukwenze ukhethe kuhle. Kumele ukhethe abantu abalobuntu obuhle hatshi abangontanga yakho kuphela kumbe abadumileyo.

   “Ngafunda izinto ezinengi ezinhle kumzalwane okuthiwa ngu-Adam. Lokhe ngizikhumbula izinto ayezenza layezitsho. Angikholwa ukuthi uyayazi indlela anginceda ngayo ngokuba yisibonelo esihle kimi.”​—UColin.

 •   Indlela okhetha ngayo abantu bokulingisela izakwenza ucabange futhi wenze njengabo.

   IBhayibhili lithi: “Lingedukiswa: ‘Abangane ababi bayasona isimilo esihle.’”​—1 KwabaseKhorinte 15:33.

   Zama Lokhu: Khetha ukulingisela umuntu olobuntu obuhle hatshi ukukhetha umuntu omuhle nje kuphela. Nxa ungenza njalo awusoze uzisole.

   “Ukuziqathanisa labantu abadumileyo futhi abahle kukwenza uzizwe ungasilutho njalo kwenza ukhathazeke ngendlela okhangeleka ngayo.”​—UTamara.

   Ongacabanga ngakho: Ingaba yini ingozi yokufuna ukulingisela abantu abadumileyo?

 •   Nxa ungakhetha kuhle abantu bokulingisela uzaphumelela.

   IBhayibhili lithi: “Ohamba lezihlakaniphi uyahlakanipha.”​—IZaga 13:20.

   Zama Lokhu: Khetha abantu abalobuntu ofuna ukubulingisela. Khangela ukuthi baziphatha njani ukuze ufunde ukuthi ungabalingisela njani.

   “Kulokuthi uthi, ‘Ngifuna ukuba ngumuntu ongathathi izinto lula’ kungcono uthi, ‘Ngifuna ukuba ngumuntu ongathathi izinto lula njengoJane. Uyaphangisa ukwenza izinto futhi ukhuthele emsebenzini.’”​—UMiriam.

   Okuqakathekileyo: Nxa ungakhetha kuhle umuntu wokumlingisela uzasizakala empilweni.

Ukukhetha kuhle umuntu wokulingisela kuzakunceda ukuthi wenze konke okuhlelileyo

 Indlela yokukhetha

 Ungasebenzisa eyinye yezindlela lezi ezimbili nxa ukhetha umuntu wokumlingisela.

 1.   Ungakhetha uphawu lobuntu ofuna ukuba lalo ubusudinga umuntu olalo ongamlingisela.

 2.   Ungakhetha umuntu omthandayo ubusukhetha uphawu lobuntu alalo ofuna ukululingisela.

 Ingxenye ethi okungenziwa ngabasakhulayo esesihlokweni lesi izakunceda kakhulu.

 Abantu ongabalingisela bangagoqela:

 •  Abentanga yakho. “Ngifuna ukuba njengomngane wami. Kasweli isikhathi sokutshengisa ukuthi ulendaba lomunye umuntu. Umncane kulami kodwa ulobuntu obuhle engingelabo futhi lokhu kwenza ngifune ukulingisela isibonelo sakhe.”​—UMiriam

 •  Abantu abadala. Kungaba ngabazali bakho kumbe abanye okhonza labo. “Abazali bami bayizibonelo ezinhle kimi ngoba balobuntu obuhle kakhulu. Lanxa bephambanisa kwezinye izikhathi, bayazama ukuqhubeka bethembekile. Ngifisa ukuba njengabo lami nxa sengikhulile.”​—U-Annette.

 •  Izibonelo eziseBhayibhilini. “Ngakhetha izibonelo eziseBhayibhilini ezitshiyeneyo ezigoqela uThimothi, uJobe, uPhetro kanye lenkazana encane engum-Israyeli. Ngesikhathi ngifunda ngabo kuba angani ngabantu engibaziyo. Ngiyakukholisa kakhulu ukufunda izihloko ezisebhukwini elithi Lingisela Ukukholwa Kwabo kanye lengxenye ethi ‘Isibonelo Esihle’ etholakala ebhukwini elithi Intsha Iyabuza​—Izimpendulo Ezisebenzayo.”​—UMelinda.

 Zama Lokhu: Unganamatheli esibonelweni esisodwa kuphela. Umphostoli uPhawuli wathi: “Libananzelele labo abaphila ngokwesibonelo esalitshengisa sona.”​—KwabaseFiliphi 3:17.

 Ubukwazi Yini? Lawe ungaba yisibonelo esihle komunye umuntu. IBhayibhili lithi: “Abakholwayo benzele isibonelo ngokukhuluma, langokuphila, langothando langokukholwa kanye langokuhlambuluka.”​—1 KuThimothi 4:12.

 “Lanxa kulalapho ofuna ukuthuthuka khona ungenelisa ukunceda abanye ngesibonelo sakho. Awukwazi ukuthi ngobani ababona indlela oziphatha ngayo futhi awukwazi ukuthi okutshoyo kungamntshintsha njani omunye.”​—UKiana.