Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Indlela IBhayibhili Elingakunceda Ngayo​—Ingxenye 1: Zijayeze Ukulibala

Indlela IBhayibhili Elingakunceda Ngayo​—Ingxenye 1: Zijayeze Ukulibala

 “Ngiyake ngizame ukubala iBhayibhili kodwa ngidondiswe yibukhulu balo.”​—UBriana, oleminyaka engu-15.

 Kuyake kukwenze yini lokhu? Nxa kunjalo isihloko lesi sizakunceda kakhulu!

 Kungani kumele ubale iBhayibhili?

 Kuyakunzimela yini ukubala iBhayibhili nsuku zonke? Ukubona kungcono yini ukuzibukelela iTV lamavidiyo aku-inthanethi kulokubala ibhuku elilamakhasi adlula 1 000 futhi elingelamifanekiso? Nxa kunjalo ungalahli ithemba.

 Kubone ngalindlela: Nxa ubungathola ibhokisi elidala eligcwele amatshe aligugu lezinye izinto ezidulayo ubungeke ufune ukubona okunye okuphakathi yini?

 IBhayibhili linjengebhokisi leli ngoba limumethe inhlakanipho engakunceda ukuthi:

 •   Ukhethe kuhle empilweni

 •   Uzwisisane labazali bakho

 •   Uthole abangane abahle

 •   Ulwisane lokukhathazeka

 Kodwa kungani ibhuku elidala kangaka liluncedo lamuhla? Kungenxa yokuthi “iMibhalo yonke yaphefumulelwa nguNkulunkulu.” (2 KuThimothi 3:16) Yikho amacebo esiwathola eBhayibhilini avela kuNkulunkulu ngokwakhe.

IBhayibhili linjengebhokisi eligcwele izinto ezilugugu. Lilenhlakanipho ongeke uyithole loba ngaphi

 Kumele ulibale njani?

 Ungalibala usukela ekuqaliseni usiya ekucineni. Ukwenza njalo kuzakusiza uzwisise ukuthi iBhayibhili lilawuphi umlayezo oqakathekileyo. Zinengi izindlela zokulibala. Ngokwesibonelo:

 •    Ungalibala ngokulandelana kwamabhuku alo, kusukela kuGenesisi kusiya kuSambulo.

 •    Ungalibala ngokulandelana kwezindaba ezikulo loba kusiya ngokuthi zabhalwa nini.

 Zama Lokhu: Khangela “Ibhukwana Elisincedisa Ukufunda ILizwi LikaNkulunkulu” ingxenye 4 ukuze uthole okwenzakala kuJesu esesemhlabeni ngokulandelana kwakho.

 Ungakhetha indaba ethile ehambelana lohlupho olalo. Ngokwesibonelo:

 •   Udinga abangane abathembekileyo yini? Bala indaba kaJonathani loDavida. (U-1 Samuyeli isahluko 18-​20) Zama ukubona ukuthi yiziphi izimpawu uDavida ayelazo ezingabe zenza uJonathani waba ngumngane wakhe.

 •   Udinga indlela yokulwisana lezilingo yini? Bala indaba kaJosefa ukuze ubone ukuthi wazibalekela njani izilingo ayehlangana lazo. (UGenesisi isahluko 39) Ekubaleni kwakho nanzelela ukuthi kuyini okwamnceda ukuthi azimisele ukubalekela izilingo.

 •   Ufuna ukuthuthukisa imithandazo yakho yini? Bala indaba kaNehemiya. (UNehemiya isahluko 2) Ngemva kwalokho hlola ukuthi kuyini okwenza umthandazo kaNehemiya waba lohlonzi.

 Zama Lokhu: Bala iBhayibhili usendaweni ethuleyo ukuze ukuzwisise okubalayo.

 Khetha indaba ethile kumbe isahluko esisebhukwini lamaHubo ubusubona ukuthi okubalayo ungakusebenzisa njani. Ngemva kokubala zibuze imibuzo elandelayo:

 •    UJehova wayifakelani indaba le eBhayibhilini?

 •    Engikubalayo kungifundisani ngoJehova?

 •    Ngingakusebenzisa njani empilweni yami?

 Zama Lokhu: Bhala phansi uhlelo lokubala iBhayibhili ozalusebenzisa njalo uhlele ukuthi uzaqalisa nini ukululandela.