Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Ngingenzani Ukuze Ngingaphelelwa Ngamandla?

Ngingenzani Ukuze Ngingaphelelwa Ngamandla?

 Uyake uphelelwe ngamandla okwenza ezinye izinto yini? Nxa kunjalo isihloko lesi sizakunceda.

 Kungani kusenzakala?

 •   Ukuba lezinto ezinengi zokwenza. Omunye untombazana okuthiwa nguJulie uthi: “Izikhathi ezinengi sihlala sitshelwa ukuthi senze ngcono, sibe ngabantu abangcono, senze okunengi futhi sibe ngabantu abaphumelelayo. Ukuhlala utshelwa izinto zonke lezi kwenza impilo ibe nzima.”

 •   Ezempucuko. Amafoni lama-tablet kanye leminye imitshina esilayo kwenza senelise ukukhuluma labantu loba nini. Ukutshonela izinto lezi kungasiqeda amandla ngokuhamba kwesikhathi.

 •   Ukungalali isikhathi eseneleyo. Untombazana okuthiwa nguMiranda uthi: “Isikolo, umsebenzi lezokuzilibazisa zenza abanengi abasakhulayo baphuze ukulala futhi bavuke masinya.” Lokho kucina kubangela ukuthi baphelelwe ngamandla.

 Okwenza sixoxe ngakho

 IBhayibhili liyamncoma umuntu okhutheleyo. (IZaga 6:6-8; KwabaseRoma 12:11) Kodwa alikhuthazi ukuthi sisebenze nzima size sicine siphambanisa impilakahle yethu.

 “Ngelinye ilanga ngakhumbula sokuntambama ukuthi ngangingadlanga ilanga lonke ngoba ngangiphathekile ngemisebenzi eminengi. Ngafunda ukuthi akumelanga ngiphonguyamukela nje loba yini engitshelwa ukuthi ngiyenze ngoba kungangithwalisa nzima.​—U-Ashley.

 IBhayibhili lithi: “Inja ephilayo ingcono kulesilwane esifileyo.” (UmTshumayeli 9:4) Ukusebenza nzima kungenza ucabange ukuthi ulamandla anjengawesilwane. Kodwa ukusebenza ungaphumuli kungenza ukuthi ucine usugula ngokuhamba kwesikhathi.

 Ongakwenza

 •   Ungamukeli konke. IBhayibhili lithi: “Ukuzithoba kuhamba lenhlakanipho.” (IZaga 11:2) Umuntu ozithobayo uyakwazi ukuthi kulokunye angenelisi ukukwenza yikho kavumi ukwamukela imisebenzi ethile.

   “Umuntu ovuma yonke imisebenzi ayiphiwayo uba sengozini yokwandelwa yizinto besekubangela ukuthi ahlale engodiniweyo. Umuntu onjalo uyabe engathobekanga.”​—UJordan.

 •   Thola isikhathi eseneleyo sokuphumula. IBhayibhili lithi: “Kungcono ukuphumula kancane kulokusebenza nzima kakhulu uxotshana lomoya.” (UmTshumayeli 4:6, NW) Abanye bathi ukulala kuyayinceda ingqondo kodwa abasakhulayo abanengi abasitholi isikhathi eseneleyo sokulala. Abalali amahola angu-8 kumbe angu-10 ngelanga.

   “Kwake kwaba lesikhathi lapho engangilokunengi kokwenza futhi ngangisalali isikhathi eseneleyo. Kodwa kwezinye izikhathi ngangisithi nxa ngingalala ukwedlula ezinye insuku ngivuke ngilamandla okwenza okunengi ngelanga elilandelayo.”​—UBrooklyn.

 •   Woba ngumuntu ohlelekileyo. IBhayibhili lithi: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo.” (IZaga 21:5) Ukuzama ukusebenzisa kuhle isikhathi sakho lokuhlela kuhle izinto ofuna ukuzenza kuzakunceda kakhulu empilweni.

   “Ukuhlela kuhle izinto zakho kwenza ungakhathazeki. Nxa ungabhala phansi izinto ofuna ukuzenza kuba lula ukubona ukuthi yikuphi ongeke wenelise ukukwenza ukuze ungahlali usungodiniweyo.”​—UVanessa.